Gå direkte til innhold
 

Anbefalinger om instituttpolitikken med høringssvar overlevert til Kunnskapsdepartementet

Forskningsrådet mottok 41 høringsinnspill til sin synteserapport om instituttsektoren. Nå sendes en justert versjon av rapporten med høringssvarene til Kunnskapsdepartementet.

Rapporten, som ble offentliggjort i november, oppsummerer et bredt kunnskapsgrunnlag om instituttsektoren og gir en del anbefalinger til hvordan den kan videreutvikles. Etter en åpen høring om rapporten i slutten av november drøftet Forskningsrådets hovedstyre 13. desember saken for andre gang.

Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen takker for innspillene til synteserapporten om instituttpolitikken. (Foto: Thomas Keilman) – Jeg vil først og fremst takke institusjonene og organisasjonene som har kommet med innspill til rapporten. Innspillene bidro til at vi har justert noen av anbefalingene i rapporten, og ga et godt grunnlag for diskusjonen i Hovedstyret, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Ulike oppfatninger om veien videre

– Både høringssvarene og hovedstyrets diskusjon viser at synteserapporten engasjerer bredt i sektoren, men også at det er forskjellige oppfatninger i de ulike delene av sektoren om veien videre for instituttene. Hovedstyrets medlemmer representerer ulike interesser i saken, og bestemte derfor at Forskningsrådets administrasjon, snarere enn Hovedstyret, burde stå som avsender i slike saker, forteller Røttingen.

Den reviderte rapporten er nå oversendt til Kunnskapsdepartementet med et følgebrev der det fremgår at Hovedstyret ikke har gjort vedtak om anbefalingene i rapporten.

Rapporten som ble drøftet i Hovedstyret er en revidert versjon som inkluderer alle høringsinnspillene og Forskningsrådets kommentarer til disse.

Les den reviderte rapporten om instituttpolitikken. PDF - 3,9 MB

Instituttsektorens rolle, struktur og rammebetingelser

De fleste høringsuttalelsene uttrykker at synteserapporten er en grundig og god oppsummering av de evalueringene Forskningsrådet har gjennomført.
De fleste er enige i bildet som tegnes av status, utfordringer og muligheter i sektoren, og i at instituttenes har en viktig rolle i forskningslandskapet. Det er også enighet om at Forskningsrådet tydeliggjør sitt strategiske ansvar for instituttsektoren ved å utfordre instituttene.

Rapporten peker på viktige utfordringer og tiltak for å skape en bedre og mer helhetlig instituttpolitikk. Utfordringene oppfattes som krevende, men høringsuttalelsene er tydelige på at det å ta fatt i dem vil bidra til å utvikle sektoren i riktig retning. 

Mange av innspillene er opptatt av rammebetingelsene i sektoren. Mens instituttene er positive til en opptrapping av deres basisbevilgning, er UH-sektoren mer skeptisk og spørrende til hvordan en slik opptrapping skal finansieres.

Instituttene er enig i at stimuleringsordningen for økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram (STIM-EU) må styrkes slik at deltagelse i prosjekter under EUs rammeprogram gis full kostnadsdekning.
Forskningsrådets forslag om å gjennomgå arenastrukturen og omfordelingsmekanismene i basisfinansieringsordningen får også støtte. Men flere av innspillene er kritiske til å skjerpe kravene for vitenskapelig produksjon og antall FoU-årsverk i forskningsinstitutter for å kunne tildeles basisbevilgning.

Instituttene støtter at deres kompetanse og kapasitet i doktorgradsutdanningen utnyttes mer målrettet, men ønsker en evaluering av dagens STIPINST-ordning før den eventuelt erstattes med en ny.

De fleste høringsinnspillene støtter også at Forskningsrådets virkemidler må fremme egenarten til både universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren, og at virkemidlene må tilrettelegge for en tydeligere arbeidsdeling mellom de to sektorene.

Flere av innspillene fremholder at enkelte anbefalinger burde vært bygget på et bredere kunnskapsgrunnlag og at instituttpolitikken må utformes ut fra et helhetlig perspektiv på forskningssystemet.

Videre arbeid for en helhetlig instituttpolitikk

Synteserapporten er innspill i det pågående tverrdepartementale arbeidet med målsetting om å utforme en helhetlig instituttpolitikk. Forskningsrådet vil fremover gjøre ytterligere analyser og gi flere råd til dette arbeidet. På grunnlag av synteserapporten og departementenes arbeid vil Forskningsrådet utarbeide en ny policy for vår instituttpolitikk.
 

Skrevet av:
Publisert:
14.01.2019
Sist oppdatert:
14.01.2019