Gå direkte til innhold
 

999 søknader til septemberfristen

Totalt ble det lyst ut midler for 1,6 milliarder kroner i denne søknadsrunden. Institutt- og høgskolesektoren leverte flest søknader, og forskningmiljøer i Sør-Trøndelag søkte om flest midler.

Etter denne søknadsfristen presenterer vi søknadsinformasjon på en ny måte. Nedenfor finner dere både statistikk og informasjon om enkeltprosjekter fra søknadsfristen. Her kan dere lage sin egen statistikk på geografi, sektor, søknadstype, kjønn og utlysningsaktivitet. Statistikken oppdateres fortløpende etter hvert som vi registrerer søknadene.

I denne runden har de fleste søkt om midler til forskerprosjekter (656 søknader). 64 prosent av prosjektlederne er menn. Institutt- og UH-sektoren er de fagmiljøene som levert flest søknader i denne omgangen (884 søknader), og forskningsmiljøer i Sør-Trøndelag har søkt om flest midler.

Brukerinvolvering fører til høy kvalitet

ENERGIX-programmet mottok 132 søknader til utlysningen om midler til FoU-prosjekter innen miljøvennlig energiforskning og utlysningen Nye konsepter. Søknadene fordeler seg med 64 forskerprosjekter, 44 kompetanseprosjekter og 24 søknader til Nye konsepter – grensesprengende nye konsepter innenfor energiforskning.

- Omfanget av kompetanseprosjekter viser et stort engasjement hos næringslivet og andre brukere av energiforskning. Vi har fått inn 44 søknader av denne typen i år, mot 40 i fjor og 30 året før. Brukerinvolveringen i kompetanseprosjektene er avgjørende for å sikre høy relevans i forskningen og for at forskningsresultater effektivt tas i bruk, sier Ane Torvanger Brunvoll, programkoordinator for ENERGIX.  

Brunvoll sier det er spesielt bra med en stor økning i antall kompetanseprosjekter innenfor temaet energipolitikk, bærekraft og adferd. Antall er opp fra to i fjor til hele 14 søknader i 2017.

Kapasitetsløft

Forskningsrådets program for forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION) lyste ut midler for første gang. Programmet, som skal bidra til Økt verdiskaping i næringslivet, fikk inn 31 søknader i denne runden. I følge programkoordinator Anne Solheim var dette omtrent som forventet.

- Søkerne ser ut til å ha gjort et godt og grundig arbeid, sier hun. - Det er mange relevante og spennende temaer for næringslivet. 

Søkerne vil få svar etter at divisjonsstyret for innovasjon har behandlet søknadene 7. desember.

 

 

Kortnavn Program/aktivitet Utlyst beløp i millioner kr*  Antall søknader
BIA Brukerstyrt innovasjonsarena 40 5
BIONÆR Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer 180 58
CLIMIT Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi 85 41
DEMOS Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning  30 22
DIV-INT EU-nettverk til Horisont2020 6 1
ENERGIX Stort program energi 295 132
FINANSMARKED Finansmarkedsfondet 8,5 3
FORKOMMUNE Forskning og innovasjon i kommunesektoren  3 62
FORREGION Forskningsbasert innovasjon i regionene  70 31
HAVBRUK2 Stort program for havbruksforskning  79,5 84
HAVBRUK2/
BIONÆR/
MARINFORSK/
BIOTEK2021/
ENERGIX
  50 20
IKTPLUSS IKT og digital innovasjon  40 50
IS-AUR Auroraprogrammet – forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge og Frankrike  0,8 42
IS-DAAD DAAD-programmet 0,8 15
KLIMAFORSK Stort program for klima 68 89
MARINFORSK Marine ressurser og miljø 91 95
MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner  120 22
MATFONDAVTALE Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri 90 33
MILJØFORSK Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling 60 28
MILJØFORSK/
MARINFORSK/
HAVBRUK2
  21 1
PETROMAKS2 Stort program for petroleumsforskning  190 126
POLARPROG Polarforskningsprogrammet 70 20
SYKEFRAVÆR Forskning om sykefravær, arbeid og helse  55 19
Totalt:   1653,6 999

 

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
08.09.2017
Sist oppdatert:
12.09.2017