Gå direkte til innhold
 

977 søknader til oktoberfristen

Totalt ble det lyst ut midler for nesten tre milliarder kroner. Søknader til forskningsinfrastrukter og innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor dominerte denne søknadsrunden.

Ved søknadsfristen 10. oktober ble det registrert 973 søknader som skal behandles i Forskningsrådet. Utlysningen av midler var særlig rettet mot næringslivet, og nærmere halvparten av søknadene kom fra denne sektoren. En stor del av disse søknadene gjelder innovasjonsprosjekter.

Denne søknadsfristen var årets siste i Forskningsrådet. Totalt er det sendt inn 4197 søknader til Forskningsrådets søknadsfrister. Dette er om lag 600 færre søknader enn året før. Det er søkt om til sammen vel 40 milliarder kroner i støtte, og dette er en økning på 1,5 milliarder fra året før. Den dominerende søknadstypen er forskerprosjekter – både i 2017 og 2018 utgjorde den om lag halvparten av søknadene.

Mange søker støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Fristen i oktober inneholdt blant annet den største utlysningen noensinne for innovasjon i offentlig sektor.  Fire programmer lyste ut til sammen 130 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor i en samordnet utlysning.

- Det var stor interesse for forskningsstøttet innovasjon i offentlige virksomheter – spesielt i kommunal sektor, sier Vidar Sørhus, spesialrådgiver i avdeling for fornyelse i offentlig sektor og programkoordinator for HELSEVEL-pogrammet.

De fire programmene FORKOMMUNE, TRANSPORT, FINNUT og HELSEVEL mottok tilsammen 119 søknader innenfor temaene kommunal sektor, utdanning, transport, helse, omsorg og velferdstjenestene.

- Gode søknader som er relevante for flere programmer vil bli vurdert for bevilgning i alle de relevante programmene, sier Sørhus.

Infrastuktur

Til søknadsfristen kom det også inn 115 søknader til forskningsinfrastruktur. Her ble det lyst ut 600-800 millioner kroner. Tilsammen ble det søkt om ca 6,7 milliarder kroner.

Nytt for årets utlysning er at alle søknader må være basert på skisse innsendt til fristen den 15. mai for å bli vurdert. Forskningsrådet mottok hele 165 skisser til fristen.

- Antall søknader er betydelig lavere enn antall skisser, så det ser ut til at institusjonene siden mai har gjort en jobb med å prioritere sine behov og begrense antall søknader, sier Solveig Flock, programkoordinator for Forskningsrådets program Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR).

– Vi har ikke rukket å gå ordentlig inn i søknadene ennå, men det ser ut til at de fire områder i Veikartet for infrastruktur det er kommet inn mest søknader til er energi, klima og miljø, og medisin og helse. fortsetter hun. - Det er mange søknader knyttet til hav innenfor teknologi og klima og miljø. I tillegg er det mange søknader om infrastruktur for analyse/karakterisering av ulike materialer i år.

Ca 1/3 av søknadene gjelder videre finansiering av tidligere innvilgede infrastrukturprosjekter. Flere søknader enn tidligere gjelder infrastruktur for håndtering (lagring, bearbeidelse, tilgjengeliggjøring) av data og digitalisering.

De har som har søkt om midler fra INFRASTRUKTUR-programmet kan forvente svar i juni 2019.

Nye transportløsninger

Forskningsrådet fikk inn 343 søknader til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Bedrifter fra hele landet har søkt om til sammen 2,6 milliarder kroner, av en pott på om lag en milliard. Dette er færre søknader enn i 2017, da det kom inn 429 søknader. Det kom flest søknader fra Oslo, Trøndelag og Rogaland.

60 prosent av søknadene kommer fra bedrifter som ikke har fått støtte til innovasjonsprosjekter siste fem år. Av disse har over halvparten godkjent SkatteFUNN-støtte, noe som tyder på at SkatteFUNN er viktig for å mobilisere bedrifter inn til andre ordninger hos Forskningsrådet.

21 bedrifter har søkt om til sammen 137 millioner kroner for å utvikle, teste og pilotere nye transportløsninger gjennom Pilot-T-ordningen. Interessen har vært stor for Forskningsrådets nye virkemiddel for innovasjon i transportsektoren, og bedriftene kjemper om totalt 40 millioner kroner. Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge

 

 

 

 

 

Kortnavn Program/aktivitet Utlyst beløp i millioner kr* Antall søknader
BALANSE Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse 50 23
BEDREHELSE Bedre helse og livskvalitet 71,5 29
BEHANDLING God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering  76,5 37
BIA Brukerstyrt innovasjonsarena 380 140
BIONÆR Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer 95 43
CLIMIT Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi 20 5
DEMO2000 DEMO2000 50 33
ENERGIX Stort program energi 290 80
FINNUT Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren 35 26
FME Forskningssenter for miljøvennlig energi innenfor samfunnsvitenskap 200 5
FORKOMMUNE Forskning og innovasjon i kommunesektoren 20 48
FORNY2020 Forskningsbasert nyskaping 70 66
FRIHUMSAM Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap Ikke opgitt 7
HAVBRUK2 Stort program for havbruksforskning 40 28
HELSEVEL Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester 128,9 58
INFRASTUKTUR Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur 800 117
INT-BILAT Internasjonalt, bilateralt FoU-samarbeid Ikke oppgitt 1
KLIMAFORSK Stort program for klima 48,5 4
MARINFORSK Marine ressurser og miljø  12 5
MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner 140 39
NANO2021 Nanoteknologi og avanserte materialer 60 13
PETROMAKS2 Stort program for petroleumsforskning 100 23
PETROSENTER Forskningssentre for petroleumsvirksomhet 75 2
SAMRISK Samfunnssikkerhet 70 37
SSF Svalbard Science Forum 6 44
TRANSPORT Transport 2025 65 38
VAM Forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon 70 26
Total:   2973,5 977

* Antatt tilgjengelige midler. Se hver enkelt utlysning for nærmere detaljer.

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
11.10.2018
Sist oppdatert:
17.10.2018