Gå direkte til innhold
 

Visjon 2030:

57 millioner til innovasjon for fattigdomsbekjempelse

Gjennom den nye finansieringsmekanismen Visjon 2030 er det tildelt 57 millioner kroner til fire prosjekter som skal bidra til innovasjon for fattigdomsbekjempelse.

Visjon 2030-ordningen finansierer fire nye innovasjonsprosjekter knyttet til helse og utdanning som kan bidra til å redusere fattigdom i utviklingsland. Illustrasjonsfoto

- Jeg er fornøyd med at vi nå vil starte opp fire gode prosjekter innen utdanning og helse, sier utenriksminister Børge Brende.

- Visjon 2030 har vært en spennende prosess der vi har involvert forskere, næringslivet og frivillige organisajoner. Jeg håper disse prosjektene vil utvikle ny kunnskap og løsninger som bidrar til Norges arbeid med de nye bærekraftsmålene for helse og utdanning, kommenterer utenriksminister - Jeg er fornøyd med at vi nå vil starte opp fire gode prosjekter innen utdanning og helse, sier utenriksminister Børge Brende. Brende.

- Det er særlig positivt at to av prosjektene fokuserer på å forbedre læringssituasjonen for barn med funksjonsnedsettelser. Dette er gode eksempler på at helse og utdanning ofte kan og bør ses i sammenheng, sier utenriksministeren.

Najonal dugnad
Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014.

Målet er en nasjonal dugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse.

Norad, Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om finansieringsmekanismen.

Fire nye prosjekter:
Prosjektene er innvilget for mellom tre til fire år, og starter opp i første halvår av 2017. Følgende prosjekter er innvilget:

A new Hearing Care Service in Tanzania
Prosjektet skal bidra til at flere hørselshemmede barn får grunnskoleutdanning og at læringsutbyttet deres øker. Prosjektet skal utvikle nytt hørsels-støttende utstyr som er egnet for omgivelser og situasjoner med lave ressurser og en modell for hørselstjenester i Tanzania som er bærekraftig og basert på deltakelse fra lokalsamfunnet.

Prosjektleder: SINTEF
Land:   Tanzania
Partnere: DEAF AID, Listen AS, NTNU, Open University, Tanzania

Securing education for children in Tanzania
Prosjektet skal bidra til å bedre leseevnen til grunnskolebarn i Tanzania. Det skal etableres mer synstilpasset undervisning og bedre screeningmetoder for å oppdage synsforstyrrelser i grunnskolen. En eye-tracker prototype skal brukes for å avdekke synsforstyrrelser hos elevene.

Prosjektleder: Høgskolen i Bergen
Land:   Tanzania
Partnere: Patandi Teachers College of Special Needs Education, Tanzania

Randomizing Speed School II: Identifying a mechanism for boosting the transfer of children, especially girls, to lower secondary education
Prosjektet fokuserer på en sentral utfordring for utdanningssektoren i Sahel regionen, nemlig overgangen fra barne- til ungdomsskolenivå, og spesielt for jenter. Prosjektet skal forbedre en lavkostnadsmekanisme for å re introdusere elever som har falt fra i barneskolen til utdanning på ungdomsskolenivå.

Prosjektleder:  Strømmestiftelsen
Land: Mali, Niger og Burkina Faso
Partnere:  Strømme Foundation, Fafo, Université Abdou Moumouni, Niger, GRAADECOM, Mali, , ATPF, Niger, ONEN, Niger

Non-discriminating access for Digital Inclusion
Prosjektet skal tilby lav-kostnads nettilgang og informasjonstjenester rettet mot lavinntektsland sør for Sahara. Det skal tilbys tilpasset innhold for utdannings- og helseformål, og nettilgang til off-grid steder som grunnlag for bedre helse- og utdanningstjenester, entreprenørskap og jobbtilgang for ungdom og kvinner.

Prosjektleder: Stiftelsen Basic Internet Foundation
Land: Tanzania og Democratic Republic of Congo
Partnere: Partnere: National Institute for Medical Research (NIMR) Tanzania, MOVATION AS, Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children,Tanzania, Sokoine University of Agriculture, Tanzania, Orange, Frankrike, Future Competence International Ltd, Rwanda, Universitetet I Oslo, IPXextenso, Global Health Media Project, USA, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa S Coop. Spania.

Innovasjon Norge lyser ut Visjon 2030-midler
Innovasjon Norge har også en Visjon 2030-utlysning for innovasjonsprosjekter knyttet til helse og utdanning som kan bidra til å redusere fattigdom i utviklingsland. Søknadsfristen er 2. februar 2017. Les mer om utlysningen.

 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
15.12.2016
Sist oppdatert:
21.12.2016