Gå direkte til innhold
 

250 millioner til forskning for et bærekraftig velferdssamfunn

Forskningsrådet lyser denne våren ut en kvart milliard til forskerprosjekter innen velferd, arbeidsliv, migrasjon, arbeidsmiljø, arbeidshelse og pensjon. Søknadsfristen er 10. april.

Gjennom forskningsprogrammet VAM II lyser vi nå ut en rekordstor sum for å takle noen av de største samfunnsutfordringene Norge står overfor.

Å utvikle en bærekraftig velferdsstat med et inkluderende arbeidsliv som tar vare på både de eldre og de nyankomne, er vanskeligere enn noen gang. Samtidig ser vi økende forskjeller, økende barnefattigdom og for mange personer står utenfor arbeidslivet.

Nytt i denne utlysningen er at temaene sykefravær, arbeidsmiljø og arbeidshelse og pensjon er inkludert. Tidligere har vi finansiert disse temaene gjennom egne satsinger, men vi ser at behovet for å se det hele i sammenheng er større nå enn noen gang.

Her er utlysningen!
 

ASD er hovedfinansiør av det nye programmet og er spesielt opptatt av at forskningsprosjektene skal gi departementet kunnskap som skal  bidra til å løse arbeids- og velferdssektorens utfordringer og nå utviklingsmålene som er satt.

- Jeg har høye forventninger til VAM II. Programmet skal gi forskning av høy kvalitet. For å oppnå målet om et omstillingsdyktig arbeidsliv med høy sysselsetting trenger vi mest mulig kunnskap. Det er behov for enda mer kunnskap om virkemiddelbruk, arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsmiljø- og sikkerhetspolitikk, pensjonspolitikk og politikken knyttet til trygd og annen inntektssikring. Forskningen må både bidra til forståelse av hvordan sektoren utvikler seg, og danne grunnlaget for løsninger på fremtidens velferd- og arbeidslivspolitikk, sier arbeids og sosialminister Anniken Hauglie.

 

Se programplanen til VAM II her

 

Den nye satsingen vil finansiere forskning om hva som fremmer og hemmer deltakelse i arbeidslivet, sosial mobilitet og hvordan vi kan motvirke økonomisk ulikhet.

 

- Vi trenger forskning av høy kvalitet om trendene som påvirker samfunnet vårt. Gjennom denne satsingen vil vi finansiere forskning som kan bidra i utformingen av politikken. Koblingen mellom helse og arbeidsliv er et av de nye områdene vi trenger mer kunnskap om, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.
 

Tverrfaglig samarbeid

Prosjektene som blir finansiert skal gi kunnskap om og bidra til å løse samfunnsutfordringer innenfor et eller flere av temaområdene:
 

· Velferd, levekår og ulikhet

· Omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmende arbeidsliv

· Aktivt medborgerskap, migrasjon og institusjonenes rolle

Samfunnsutfordringene er sammensatt og det er viktig å stimulere til tverrfaglig samarbeid som underlag for gode løsninger.

Utvikling av kunnskap som fremmer samfunnets evne til å forstå og håndtere utfordringer, vil måtte ha bidrag fra både samfunnsvitenskapelige, helsevitenskapelige, juridiske og humanistiske kunnskapsområder.

Vi arrangerer søkerwebinar 6. februar. Følg med på det her.

 

 

 

Skrevet av:
Geir Aas Seniorrådgiver gaa@forskningsradet.no
Publisert:
28.01.2019
Sist oppdatert:
01.02.2019