Gå direkte til innhold
 

168 millioner til IKT-forskning for helse

Tre store IKT-prosjekter innenfor helse får til sammen 168 millioner kroner. De tre prosjektene favner bredt og skal møte utfordringer knyttet til persontilpasset medisin, psykisk helse og kreft.

Tirsdag 26. april ble de tre prosjektene offentliggjort i forbindelse med Dataforeningens eHelse-konferanse, ett år etter at fristen for å sende inn prosjektskisser ble annonsert på samme konferanse i fjor. Prosjektene er såkalte FYRTÅRN-prosjekter, det vil si store tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer.
Håvard Danielsen, Tine Nordgreen og Erik Fosse er prosjektledere for de tre fyrtårnprosjektene. (Foto: Nora Clausen)
Det er prosjektene BIGMED ved prosjektleder Erik Fosse, INTROMAT ved prosjektleder Tine Nordgreen og DoMore! ved prosjektleder Håvard Danielsen som har nådd frem til målstreken i en tøff konkurranse. Disse vil motta til sammen 168 millioner kroner over 4-6 år.

Temaer for de tre prosjektene er persontilpasset medisin, behandling av psykiske lidelser og kreftbehandling.

Ambisiøse prosjekter og sterke forskningsmiljøer
- Dette er store og ambisiøse FoU-prosjekter, der man i et tverrfaglig og offentlig-privat samarbeid skal svare på konkrete utfordringer som det norske helsevesenet står overfor, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Alle prosjektene involverer et bredt FoU-samarbeid mellom de beste IKT- og helsefaglige miljøene. Forskning og innovasjon skal kombineres med næringsutvikling og aktiv brukermedvirkning. - Dette er store og ambisiøse FoU-prosjekter, som gjennom brede samarbeid skal svare på konkrete utfordringer som det norske helsevesenet står overfor, sier innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

- Vi har store forventninger til de tre prosjektene. De er valgt etter en grundig evaluering av både internasjonale og nasjonale fageksperter, som betegner dem som svært ambisiøse. Prosjektene bygger på sterke forskningsmiljøer som vi har investert i med store satsinger tidligere, sier Fahlvik.

Bygger på langsiktige investeringer
I BIGMED, som ledes av Erik Fosse ved Oslo Universitetssykehus, skal forskerne utvikle løsninger for persontilpasset medisin ved hjelp av big data og gensekvensering. Prosjektet vil utnytte det nyeste innen IKT-forskning både nasjonalt og internasjonalt for å integrere og analysere store mengder helsedata fra ulike datakilder, registre og databaser.

Forskerne i prosjektet har koblinger til to Sentre for forskningsdrevet Innovasjon, SIRIUS ved UiO og Big INSIGHT ved Norsk Regnesentral. De vil også dra nytte av en investering fra Forskningsrådet til forskningsinfrastruktur for gensekvensering, og av den europeiske forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk, ELIXIR.

- Dette er et strålende eksempel på hvordan fremragende FoU-samarbeid drar veksler på langsiktig investering i forskningsinfrastruktur og senterordninger, sier Fahlvik.

Psykisk helse og kreftbehandling
I INTROMAT, som ledes av prosjektleder Tine Nordgreen ved Helse Bergen HF, skal forskerne utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser.
- Norge har ledende forskningsmiljøer og gode innovatører innenfor onkologi, og forskningen har gitt et godt utgangspunkt for å utvikle norsk næringsliv på dette området, sier Fahlvik. (Illustrasjon: Shutterstock) Prosjektet kobler ledende IKT-forskningsmiljøer i Bergen og Oslo med et sterkt fagmiljø innen psykiatri og mental helse ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen. INTROMAT skal gjennom kliniske effektstudier blant annet danne grunnlaget for et privat marked for nye IT-baserte behandlingstjenester og produkter.

Prosjektet DoMore! skal realisere visjonen "digital patologi" for å få til økt produktivitet og økt kvalitet i kreftbehandlingen ved norske sykehus. I prosjektet skal forskerne blant annet utvikle og ta i bruk nye IT-baserte metoder for digital behandling og analyse av store mengder kreftdata.

- Norge har ledende forskningsmiljøer og gode innovatører innenfor onkologi – og forskning blant annet på Radiumhospitalet og hos aktørene i Oslo Cancer Cluster har gitt et godt utgangspunkt for å utvikle norsk næringsliv på dette området, sier Fahlvik.

Prosess i tre trinn
Veien frem mot de tre FYRTÅRN-prosjektene har vært en trinnvis prosess med utgangspunkt i et bredt tilfang av prosjektideer. 76 prosjektskisser ble sendt til Forskningsrådet i juni i fjor. Forskningsrådet ga rådgivende vurderinger, og noen av miljøene fant hverandre slik at enkelte skisser ble kombinert. Av 42 forprosjektsøknader fikk 16 tildelt til sammen 8 millioner til forprosjekter, som igjen førte til 16 prosjektsøknader i februar.

Forskningsrådet har fått til FYRTÅRN-prosjektene gjennom et samarbeid mellom IKT-satsingen IKTPLUSS og programmene BIA og HELSEVEL.

- Dette er første gang Forskningsrådet bruker prosjektformen FYRTÅRN, som tar utgangspunkt i definerte samfunnsutfordringer som krever langsiktig investering og et tverrfaglig samspill. Planen er å bruke prosessen på andre områder etter hvert, avslutter Fahlvik.

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
25.04.2016
Sist oppdatert:
28.04.2016