Gå direkte til innhold
 

Finansiering:

1,3 milliarder til forskningsutstyr

Forskningsrådet skal dele ut nærmere 1,3 milliarder kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 29 prosjekter har sluppet gjennom nåløyet.

De 29 prosjektene som har vunnet frem i konkurransen om midler til forskningsinfrastruktur favner alt fra store anlegg som et kontorbygg som samtidig er et laboratorium for forskning på miljøvennlige bygg, en landforankret kabel med noder som skal samle informasjon om økosystemet i havområdet utenfor Vesterålen og Lofoten, avanserte mikroskoper og sekvenseringsutstyr, til en database for norsk middelalderlatin og en infrastruktur for å bruke videomateriale i forskning. Over halvparten av beløpet som investeres – omlag 700 millioner kroner – går til forskningsanlegg som er spesielt relevant for næringsrettet forskning.   

– Aldri før har en slik tildeling til forskningsutstyr, laboratorier og databaser vært så relevant for næringslivet. Vi trenger et kunnskapsintensivt næringsliv, og forskning og kunnskap gir Norge konkurransefortrinn, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Aspaker.

Rekordhøy utstyrsinvestering

Administrerende direktør Arvid Hallén. (Foto: Sverre Jarild) Investeringen på nærmere 1,3 milliarder kroner blir den største tildelingen til forskningsinfrastruktur i Forskningsrådets historie.

–  Vi har hatt en solid økning i utstyrsbudsjettet de siste årene, og er glad for at Regjeringen trapper opp bevilgningene til utstyr ytterligere de neste fem årene, slik de har signalisert i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det betyr at mange databaser, laboratorier og forskningsfasiliteter som har stor strategisk betydning for norsk forskning kan etableres raskere enn vi opprinnelig hadde planlagt, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

29 prosjekter med stor strategisk betydning

Årets tildeling er den fjerde i rekken innenfor finansieringsordningen Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Målet med ordningen er å finansiere forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet. Det vil si at infrastrukturen:

  • har bred nasjonal interesse
  • legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning
  • forefinnes ett eller få steder i landet, som hovedregel
  • skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer

Dette er prosjektene som inviteres til kontraktsforhandlinger med Forskningsrådet og beløpet som er utgangspunktet for kontraktsforhandlinger (tall i tusen kroner):

Prosjektnr

Prosjekttittel

Søkerkonsortium

Utgangspunkt for kontrakts-forhandlinger

245464

Biobank Norway - a national research infrastructure for clinical and population based biobanks

NTNU (LIFANDIS AS, HELSE VEST, UiB, UiT, OUS, KREFTREG, HELSE SØ, HELSE NORD, NTNU, UiO, FHI, HELSE-MN)

80 000

245638

Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)

UiT (BIOFORSK,UNIS, NINA, NPI, NTNU, Met.no, HiH, UiO)

29 788

245663

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

NTNU (SINTEF)

63 000

245678

Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre

SINTEF (NTNU, IFE, HiST)

25 990

245699

Reconfigurable Radio Network Platform

NTNU (UiA, Trådløse Trondheim AS)

9 751

245717

Motion Laboratory

UiA (NODE, NORWEGIAN OFFSHORE & DRILLING ENGINEERING, CMR)

7 869

245744

Norwegian laboratory for silicon-based solar cell technology

SINTEF (NTNU, SINTEF MK, UiO, IFE)

30 000

245763

European Plate Observing System - Norway

UiB (Stiftelsen NORSAR, Statens kartverk, NGU, UiO, CMR)

45 000

245796

E-INFRA 2014 - a national e-Infrastrucure for science

Uninett Sigma2 AS (UiT, UiO, NTNU, UiB)

60 000

245816

Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin

DET NORSKE VIDENSKAPSAKADEMI (NASJONALBIBL)

7 763

245822

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 2 - The Norwegian node of ECCSEL

NTNU (SINTEF ENERGI, SINTEF MK, SINTEF PETR, IFE

150 000

245828

Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium

UiT (UiB, NMBU, UiO, OUS)

28 200

245843

Lofoten-Vesterålen cabled observatory

HI (FFI, UNI RES, UiB, STATOIL, Norges Fiskarlag, UiT, SINTEF IKT, CMR, NERSC, NCE Subsea, Jacobs Univ Bremen)

60 000

245851

eInfrastructure for VIdeo Research

UiO (NSD)

9 743

245876

Norwegian Clinical Research Infrastructure Network

ST OLAV (HELSE BERGEN HF, UINVERSITETSSYKEHUSET NN HF, AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF, OUS, HELSE STAVANGER)

50 000

245882

NEW GENERATION SCINTILLATOR DETECTORS
FOR NUCLEAR RESEARCH IN NORWAY

UiO (IFE, INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

21 247

245883

Aquafeed Technology Centre

NOFIMA AS (UiB, UNI RESEARCH, Univ of Nottingham)

30 000

245896

Virtual Arena

IRIS

40 000

245899

Norwegian Open Research Data Infrastructure

NSD (University of Michigan, UK DATA ARCHIVE)

26 000

245904

Norwegain Brain Initative (NORBRAIN) Stage 2

NTNU (UiO)

65 000

245907

FARLAB (facility for advanced isotopic research and monitoring of weather, climate, and biogeochemical cycling)

UiB

16 579

245922

NOR-OPENSCREEN - the Norwegian EU-OPENSCREEN node -revised application

UiO (UiB, SINTEF, UiT)

29 580

245927

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)

UNI RESEARCH AS (CICERO, NILU, NIVA, NERSC, SKOG og LANDSKAP, HI, BIOFORSK, UiB, NPI)

90 000

245928

Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN)

UiO (OUS, UiT, UiB, NTNU)

49 488

245942

Norwegian Center for Neutron Research - NcNeutron

IFE (UiO, UiS, SINTEF)

29 800

245956

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase II)

MARINTEK (NTNU)

69 000

245963

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility II

NTNU (SINTEF IKT, HiV, UiO)

90 000

245967

Norwegian Scientific Data Network

MET.NO (NPI, HI, NILU, NERSC)

20 000

245979

National consortium for sequencing and personalized medicine

OUS (UiO, UiB, NTNU, Haukeland University Hospital)

60 000

SUM

 

 

1 293000

 

Dersom det skulle vise seg at kontraktsforhandlingene med noen av prosjektene overfor ikke fører frem, et prosjekt skulle bli avsluttet i en tidlig fase eller det er midler igjen etter kontraktsforhandlingene,  vil Forskningsrådet invitere nye prosjekter til kontraktsforhandlinger etter en rangert reserveliste. Prosjektene på reservelisten er (i rangert rekkefølge):

Prosjekt-nummer

Rangering

Prosjekttittel

Søkerkonsortium

245937

 

1

Norwegian Center for Plankton Technology

 

 SINTEF FH (NTNU)

 

245650

2

NATIONAL GEOTEST SITES

NGI (STATENS VEGVESEN, UNIS, NTNU)

245923

 

 

3

Arctic Ocean ecosystems - Applied technology, Biological interactions and Consequences

 UiT (NERSC, UNIS, NTNU, Woods Holde Oceanographic Institution, HI)

245656

4

National laboratory for the utilisation of natural gas

 SINTEF (NTNU)

 

Tre store prosjekter innenfor helse

Infrastrukturen innenfor helseforskningen skal styrkes med tre store investeringer. Forskningsrådet vil investere 65 millioner kroner i fase 2 av NORBRAIN. Laboratoriefasilitetene til de sterke hjerneforskningsmiljøene i Oslo og Trondheim kan dermed oppgraderes og bygges ut. Dessuten vil Forskningsrådet investere 80 millioner kroner i å videreutvikle den nasjonal biobanken, og 50 millioner kroner i Norwegian Clinical Research Infrastructure Network. Dette er et prosjekt som skal få forskningsresultater raskere fra laboratoriet til pasienten.

Fire nye infrastrukturer for forskning på miljøvennlig energi

Blant prosjektene som inviteres til kontraktsforhandlinger er også tre nye forskningsanlegg som er spesielt rettet mot forskning på fornybar energi. Et av dem – Zero Emission Building Laboratory – blir den første norske bygningen der hele bygningen i praksis er et laboratorium for å teste ut materialer, byggeteknikker og høyteknologiske systemer for effektiv belysning, isolasjon og varmetap, samtidig som det er i full drift som kontorbygning. Forskningsrådet foreslår å finansiere prosjektet med 63 millioner kroner. Forskningsrådet vil også finansiere en ny infrastruktur innenfor silikonbasert solcelleteknologi og betydelig oppgradering av en infrastruktur for forskning på brenselsceller (Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre). Den felleseuropeiske infrastrukturen for karbonfangst, ECCSEL, er også med på listen med 150 millioner kroner.  Norge skal være vertslandet for denne europeiske infrastrukturen. Her går 15 land sammen om å ruste opp eksisterende laboratorier og investere i nytt utstyr for å finne nye og rimeligere metoder for å fange og lagre karbondioksid fra f.eks. kullkraftverk og industrielle aktører.

Zero Emission Building blir et kontorbygg i full drift samtiidg som det er et laboratorium for å forske på energismarte bygg. (Illustrasjon: Snøhetta)

Fire infrastrukturer for bioteknologi

Fire infrastrukturer for bioteknologi har vunnet frem i konkurransen om utstyrsmidler. Alle fire er allerede velfungerende teknologiprogrammer, som i sin tid ble etablert av Forskningsrådets program for funksjonell genomforskning (FUGE).  Forskningsrådet vil investere 60 millioner kroner i utstyr for sekvensering og individtilpasset medisin, nærmere 30 millioner i screeningutstyr for kjemisk biologi (NOR-OPENSCREEN), ca 49,5 millioner kroner til nye mikroskoper med ekstremt god bildeoppløsning som kan brukes av alle grener i livsvitenskapen (NALMIN) og ca 28 millioner kroner til nasjonalt utstyr for å studere store molekyler i cellene,  for eksempel  proteiner, virus, DNA og RNA (Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium). 

Stort løft for klima, miljø og hav

Innenfor klima-, miljø- og havområdet blir fem prosjekter invitert til kontraktsforhandlinger. Det ligger an til en bevilgning på minimum 216 millioner kroner.  Norwegian Scientific Data Network skal samordne tilgang til eksisterende databaser og kataloger innenfor klima/miljø-området, slik at forskerne lettere får oversikt over tilgjengelige data og tilgang til disse. Integrated Carbon Observation System (ICOS) Norge og ICOS Ocean Thematic Centre (OTC) er en norsk node i ESFRI-prosjektet ICOS som skal gi data om karbonets kretsløp. FARLAB er en isotop-lab ved UiB for studier av paleoklima, meteorologi og biogeokjemiske sykler. Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT) gjelder etablering av forskningsinfrastruktur for å studere særlig klimaendringers effekter på sårbare arktiske økosystemer i Varanger. Lofoten-Vesterålen cabled observatory (LoVe) gjelder etablering av et havobservatorium bestående av en landforankret kabel med noder som skal samle informasjon om fysiske betingelser og biologiske følger for hele økosystemet i havområdet utenfor Vesterålen og Lofoten.

Klima- og miljøforskningen får et kraftig løft med nytt og oppgradert utstyr. (Foto: Shutterstock)

Norsk deltakelse i ytterligere fire prosjekter på ESFRI Roadmap

Forskningsrådet mottok i alt ti søknader om deltakelse i store infrastrukturer som europeiske land samarbeider om (ESFRI-prosjekter).  Forskningsrådet anbefaler at Norge blir med i fire nye ESFRI-prosjekter: NOROPENSCREEN, som blir en node i det europeiske prosjektet EU OPENSCREEN, Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCrin), som blir en node ECRIN, NALMIN som blir en del av den europeiske infrastrukturen Euro-BioImaging, og European Plate Observation System (EPOS).

Nye forskningsinfrastrukturer for tilgjengeliggjøring av data

Utlysningen presiserte at Forskningsrådet ønsker å finansiere forskningsinfrastrukturer som bidrar til åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata og sikring av viktige norske dataserier. Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen, fordi resultater enklere kan valideres og etterprøves, og fordi data kan brukes på nye måter og i nye kombinasjoner. Seks av prosjektene som har vunnet frem i konkurransen har arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata som hovedformålet med infrastrukturen. Ti av prosjektene har arkivering og tilgjengeliggjøring som en del av prosjektet.

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
25.06.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016