Gå direkte til innhold
 

Kontrakt om FoU-prosjekt

Når et forskningsprosjekt har fått tilsagn om midler, følger det en fase med inngåelse av kontrakt mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet. Kontrakten angir vilkårene for bruken av forskningsmidlene og partenes rettigheter og forpliktelser i gjennomføringen av prosjektet.

Når søknadsbehandlingen er avsluttet og resultatet er lagt ut på Forskningsrådets nettsider, får administrativt ansvarlig og prosjektleder en e-post om at det formelle svarbrevet ligger på Mitt nettsted.

Normalt må den innvilgede søknaden revideres på enkelte punkter før det er klart for kontraktsinngåelse. Dette fremgår i så fall av e-posten fra oss.

---------------------------------------------------------------------------------------
Se hvordan Skrive kontrakt blir på Forskningsrådets nye nettside (BETA-versjonen).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kontraktskonseptet
Kontrakten mellom Forskningsrådet og mottaker av forskningsmidler består av minimum disse dokumentene:

  • et avtaledokument som inneholder spesifikke betingelser knyttet til bevilgningen slik som blant annet prosjektets mål, prosjektledelse, budsjett, finansiering, fremdriftsplan og rapportering.
  • prosjektbeskrivelsen som prosjektansvarlig sendte inn sammen med endelig - som oftest revidert - versjon av søknaden.
  • generelle vilkår for FoU-prosjekter, som er Forskningsrådets standardvilkår og gjelder for alle FoU-prosjekter, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Hvis det er motstridende bestemmelser i de ulike kontraktdokumentene, har avtaledokumentet forrang foran de generelle vilkårene og prosjektbeskrivelsen.

Kontrakten skrives på bokmål, nynorsk eller engelsk etter ønske fra prosjektansvarlig.

De generelle vilkårene på søknadstidspunktet (søknadsfristen) gjelder for hele prosjektperioden. Lenke til den nyeste versjonen av disse vilkårene på bokmål, nynorsk og engelsk finner du i kolonnen til høyre. Tidligere versjoner er samlet på en egen side.

Forskning som er underlagt en FoU-kontrakt, er definert som bidragsfinansiert forskning.

Datahåndteringsplaner
For alle prosjekter som får finansiering fra Forskningsrådet skal prosjektansvarlig vurdere behovet for en datahåndteringsplan. Vi vil be om at en datahåndteringsplan utarbeides for de prosjektene som bevilges støtte. Dersom prosjektansvarlig mener at det ikke er behov for en datahåndteringsplan må dette begrunnes. Les mer om Åpen tilgang til forskningsdata her.

Kontraktspartene
Kontrakten inngås mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig. En oppnevnt administrativt ansvarlig signerer på vegne av prosjektansvarlig.
 

Kontraktsinngåelsen
All kontraktinngåelse med Forskningsrådet skjer elektronisk via Mitt nettsted. Administrativt ansvarlig mottar en e-post fra Forskningsrådet når kontrakt ligger klar for signering der. Prosjektleder får kopi av e-posten, men har bare leseadgang til dokumentene. Det er bare administrativt ansvarlig (eventuelt en spesielt utpekt kontraktsansvarlig) som kan signere kontrakten.

I prosjekter med samarbeidspartnere må alle samarbeidsavtaler lastes opp på Mitt nettsted før kontrakten med Forskningsrådet kan signeres. Både administrativt ansvarlig og prosjektleder har tilgang til å laste opp samarbeidsavtaler. Vi anbefaler at alle samarbeidspartnere får mulighet til å gjøre seg kjent med innholdet i kontrakten med Forskningsrådet før samarbeidsavtaler inngås.

Fristen for å signere kontrakten er én måned etter at den er publisert på Mitt nettsted. Hvis det er samarbeidspartnere med i prosjektet, er fristen tre måneder.


Endringer i kontrakten
Hvis det skal gjøres endringer i kontrakten, følger vi samme prosedyre som ved førstegangs inngåelse. Administrativt ansvarlig får brev fra Forskningsrådet på Mitt nettsted med angivelse av de foreslåtte endringene, sammen med et komplett oppdatert avtaledokument. Hvis kontrakten som skal endres er inngått før Forskningsrådets helelektroniske løsning ble innført i 2014, må eventuelle samarbeidsavtaler lastes opp på Mitt nettsted før endringene i kontrakten kan aksepteres.

Viktige roller i et FoU-prosjekt finansiert av Forskningsrådet

Prosjektansvarlig: virksomheten som i søknaden er oppgitt som ansvarlig for FoU-prosjektet.

Administrativt ansvarlig: stillingsinnehaver som har fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet. Personen som er administrativt ansvarlig for prosjektet, er

  • Forskningsrådets primærkontakt hos prosjektansvarlig både ved kontraktsinngåelsen og i oppfølgingen av prosjektet
  • den som kan dele elektronisk tilgang til søknaden med prosjektleder og andre som deltar i kvalitetssikringen av prosjektet
  • den som skal sende revidert søknad tilbake til Forskningsrådet

Prosjektansvarlig virksomhet bestemmer selv hvem som skal være administrativt ansvarlig for prosjektet. Dersom en ny person skal overta rollen som administrativt ansvarlig i løpet av prosjektets levetid, gjøres endringen enkelt på Mitt nettsted.

Kontraktsansvarlig: prosjektansvarlig kan velge å oppnevne en person som ansvarlig for å signere alle avtaledokumenter for FoU-prosjekter med Forskningsrådet.

Prosjektleder: personen som på vegne av prosjektansvarlig skal ivareta den faglige fremdriften og gjennomføringen av prosjektet.

 

Spørsmål
Har du generelle spørsmål til Forskningsrådets FoU-kontrakter, kan du ta kontakt med Juridisk avdeling – se kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.

Har du spørsmål om en spesifikk kontrakt, ber vi deg kontakte saksbehandler for prosjektet.

Publisert:
24.08.2007
Sist oppdatert:
04.03.2019
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no