Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: kompetanseprosjekt for næringslivet

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Formål

Bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge.

Kjennetegn

 • Et Kompetanseprosjekt for næringslivet bidrar til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, og er begrunnet ut fra identifiserte behov for ny kunnskap hos norske bedrifter.
 • Bedriftene som medvirker kan vise at deres fremtidige produksjon, produkt- eller tjenesteutvikling vil ha behov for kompetansen som bygges opp i prosjektet.
 • Bedriftene bidrar aktivt i styringen av prosjektet
 • Søknaden er strategisk forankret i søkerinstitusjonen 
 • Vanligvis omfatter prosjektet samarbeid med ledende internasjonale fagmiljøer.
 • Utførende forskningsmiljø vil dokumentere resultater fra prosjektet gjennom vitenskapelig publisering.
 • Prosjektet bidrar til utvikling av relevante undervisningstilbud og annen kunnskapsformidling.
 • Prosjektet omfatter normalt doktorgradsutdanning. Det gis ikke støtte til doktorgradsstipendiater som har doktorgrad/PhD fra før.
 • Forskningsrådets støtte til prosjektet kan ikke være mer enn 4 ganger bedriftenes kontantbidrag.

Kostnader som gir grunnlag for støtte

Relevante prosjektkostnader hos prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidende forskningsinstitusjoner, slik som personalkostnader, ett eller flere stipend, direkte prosjektutgifter.
 

Kan søkes av

Forskningsorganisasjoner (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB ), i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv. Det gis ikke støtte til doktorgradsstipendiater som har doktorgrad/PhD fra før.


Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk forskningsorganisasjon med en navngitt administrativt ansvarlig.
 • Prosjektet gjennomføres i ett eller flere forskningsmiljøer under faglig ledelse av et forskningsmiljø.
 • Søkt finansiering fra Forskningsrådet kan ikke være mer enn fire ganger kontantfinansiering fra næringslivet i Norge.  Det må være mer enn en prosjektpartner i næringslivet som bidrar med finansiering.
 • Det åpnes ikke for statsstøtte (direkte eller indirekte), dvs. bedrifter/foretak kan ikke motta støtte og få dekket sine kostnader i prosjekter.
 • Det er krav om at prosjektresultater publiseres.
 • Søknaden og prosjektbeskrivelsen skal være på engelsk.
 • Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal (last ned fra spalten til høyre). Samtlige punkter i malen skal besvares.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider inkludert referanseliste, hvis ikke annet er oppgitt i utlysningen. Det er ikke mulig å laste opp vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert. 
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningen nøye.
 • Alle obligatoriske vedlegg.

Vedlegg til søknadsskjemaet
 

A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse (på engelsk, må følge oppgitt mal).
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder og for eventuelle andre sentrale medarbeidere (maks 4 sider pr CV). (Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes). Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert. 
 • For hver av bedriftene som forventes å bidra til finansieringen av prosjektet skal det foreligge en erklæring om bedriftens intensjon om å delta. Erklæringen skal primært være en uttalelse fra bedriften, men kan unntaksvis avgis av søker.

B Vedlegg som kan kreves i utlysningen
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt i utlysningen. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen. 

 • Andre vedlegg
 • Forslag på 3-5 fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden.

Vurderingskriterier
 

Vurderingskriterier for alle søknadstyper

Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt.
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknadene.


Vurderingskriterier for denne søknaden

 • forskningsgrad
 • vitenskapelig kvalitet
 • prosjektleder og prosjektgruppen
 • gjennomføringsplan og ressursbehov
 • nasjonal kompetanseoppbygging
 • næringsmessig relevans
 • strategisk forankring og betydning
 • brukermedvirkning
 • dokumentkvalitet
 • øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi
 • internasjonalt samarbeid
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysningen
 • samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Det kan være gitt ytterligere vurderingskriterier i utlysningen.


Definisjonen av vurderingskriteriene:
 

Forskningsgrad

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det må fremgå at prosjektet har kunnskap om forskningsfronten.
Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:

 • Forskning i internasjonal forskningsfront
 • Forskningens andel av FoU-prosjektet

Vitenskapelig kvalitet

Vitenskapelig kvalitet er et uttrykk for hvor godt sentrale og grunnleggende aspekter ved forskningsprosjektet er fanget opp.

Vitenskapelig kvalitet skal vurderes i forhold til følgende punkter:

 • Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap
 • Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare
 • Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder
 • Dokumentert kunnskap om forskningsfronten
 • Prosjektets faglige realisme
 • Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant

Prosjektleder og prosjektgruppen

Prosjektleder og prosjektgruppen er et uttrykk for deres kvalifikasjoner og erfaring, og skal vurderes ut fra følgende punkter:

 • Prosjektledelse
 • Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet
 • Tidligere publisering
 • Erfaring med samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med å veilede stipendiater og yngre forskere
 • I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av et forskningsmiljø som har nødvendig kompetanse og ressurser som kan bidra til at prosjektet blir vellykket
   

Gjennomføringsplan og ressursbehov

Gjennomføringsplan og ressursbehov er et uttrykk for i hvilken grad prosjektplan og ressursbehov er godt tilpasset oppgavene i prosjektet.

Følgende punkter skal vurderes:

 • Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler eller leveranser
 • Prosjektets behov for personalressurser, slik dette er angitt som arbeidstid fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler
 • Prosjektets behov for øvrige ressurser (for eksempel til utstyr, datainnsamling, feltarbeid) fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler

Nasjonal kompetansebygging

Kompetanseoppbygging er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet vil bidra til den langsiktige kompetanseoppbyggingen i norske forskningsmiljøer.

Disse punktene vurderes:

 • Betydning for å ivareta/styrke kompetansebasen
 • Utvikling av spisskompetanse
 • Forskerutdanning
 • Betydning for relevante undervisningstilbud og annen kunnskapsforvaltning
 • FoU-miljøets posisjon i forhold til tema nasjonalt

Næringsmessig relevans

Næringsmessig relevans er et uttrykk for hvor stor betydning kompetansen/kunnskapen som bygges opp i prosjektet forventes å ha for fremtidig verdiskaping i norsk næringsliv.

Disse punktene vurderes:

 • Medvirkende næringslivs behov for kompetansen
 • Øvrig norsk næringslivs behov for kompetansen
 • Kompetanseoppbyggingens potensial for å utløse ny vekst i norsk næringsliv

Strategisk forankring og betydning

Strategisk forankring og betydning er et uttrykk for hvordan prosjektet er forankret og hvilken betydning det har for prosjektansvarlig og samarbeidspartnernes strategiske mål og planer og aktuelle forskningsutfordringer (f.eks. fagevalueringer, fag- og teknologiplaner, strategi- og forretningsplaner).

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et uttrykk for hvor godt de som skal nyttiggjøre seg FoU-resultatene, er involvert i prosjektets styring og gjennomføring på en forpliktende måte.

Dokumentkvalitet

Dokumentkvalitet er et uttrykk for hvor gode søknadsdokumentene er som beslutningsgrunnlag for å vurdere støtte. Etterspurte opplysninger og planer må være klart beskrevet.

Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi

Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i søknadstypens målgruppe. Det skal forutsettes at prosjektet/realiseringen blir vellykket.

Eksterne effekter kan være:

 • Verdiskaping i næringsliv
 • Nytte for offentlig sektor
 • Nytte for det sivile samfunn
 • Kunnskaps-/teknologispredning/kompetanseoppbygging i FoU-miljø
 • Miljøforbedring av ytre miljø

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er et uttrykk for omfang og kvalitet på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Publisert:
09.12.2010
Sist oppdatert:
12.06.2018