Gå direkte til innhold
 

Klager på saksbehandlingen

Forskningsrådet tar kun i mot klager på avslag og avvisning av søknader dersom det er skjedd en feil i saksbehandlingen eller at det er vesentlig svikt eller mangel ved skjønnsutøvelsen. Forskningsrådets vedtak er unntatt fra forvaltningslovens regler om rett til å klage til overordnet organ, og søkere vil dermed ikke ha noen rett til fornyet behandling av søknaden sin.

Begrenset klageadgang

Klager på Forskningsrådets vedtak behandles av et eksternt og frittstående klageutvalg. Klageadgangen er begrenset og utvalget tar kun i mot klager som gjelder feil ved saksbehandlingen, eller at det er vesentlig svikt eller mangler ved måten Forskningsrådet har utøvd sitt faglige skjønn.

Med saksbehandlingsfeil mener vi brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen eller Forskningsrådets egne bestemmelser om hvordan søknader om forskningsmidler skal behandles.  

Vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvelsen innebærer at Forskningsrådet har gått ut over myndigheten vi er gitt til å drive skjønnsutøvelse i forbindelse med et vedtak. Det kan for eksempel være at vi har latt utenforliggende hensyn bestemme hva et vedtak skal gå ut på, at vi har fattet vilkårlige, uforholdsmessige eller sterkt urimelige vedtak, eller vedtak som innebærer en usaklig forskjellsbehandling av søker.

Det kan ikke klages på Forskningsrådets faglige vurderinger

Vedtak om tildeling av forskningsmidler følger ikke direkte av lov eller forskrift, men fattes på grunnlag av en faglig vurdering av søknadens kvalitet og relevans i forhold til utlysning. Uenighet om innholdet i, og utfallet av, disse vurderingene gir ikke grunnlag for å klage.

Formkrav og frister

Det er kun den prosjektansvarlige (ved administrativt ansvarlig) som kan sende inn en klage. Klagen sendes til post@forskningsradet.no attestert ansvarlig saksbehandler. Fristen for å klage er tre uker etter at Forskningsrådets vedtak er mottatt. Klagen skal være skriftlig og begrunnet.

Forskningsrådets klageskjema:

Klage på avvisning av søknad
bokmål DOCX - 25 KB , nynorsk DOCX - 23 KB

Klage på avslag på søknad
bokmål DOCX - 18 KB , nynorsk DOCX - 21 KB

Saksbehandlingen i klagesaker

Klagen sendes til ansvarlig saksbehadler i Forskningsrådet. Vi vil vurdere om den bør tas til følge slik at vedtaket omgjøres, og gir dere beskjed om utfallet av vurderingen. Hvis klagen ikke tas til følge av Forskningsrådet, legger vi saken frem for det eksterne klageutvalget sammen med en redegjørelse for hvorfor vi mener at klagen ikke bør tas til følge. Den som har klagd, får en kopi av redegjørelsen, og kan innen tre uker komme med eventuelle kommentarer, før Klageutvalget behandler saken.

Hvis Klageutvalget mener at Forskningsrådets vedtak er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvelsen, opphever Klageutvalget vedtaket og sender saken tilbake til Forskningsrådet for ny behandling.

Klageutvalgets medlemmer

  • Jan Fridthjof Bernt (leder), professor, Universitetet i Bergen
  • Kari Nygaard, adm. direktør, Norsk institutt for luftforskning
  • Ingvild Ulrikke Jakobsen, professor, UiT Norges arktiske universitet
  • Dagfinn Myhre, visepresident og leder for kommunikasjon og eksterne relasjoner, Telenor Group

Særskilte klageordninger

Informasjon om klageordningen for SkatteFUNN fås ved henvendelse til SkatteFUNN-sekretariatet, se www.skattefunn.no.
For Regionale Forskningsfond, se www.regionaleforskningsfond.no.

Publisert:
23.01.2004
Sist oppdatert:
23.11.2018
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no