Gå direkte til innhold
 

Internasjonalt samarbeid

Forskningsrådet har samarbeidsavtaler med en rekke land, både i og utenfor Europa. Avtalene åpner mange muligheter for norske forskere til å få finansiering.

JPI
Forskningsmyndighetene i Europa har gått sammen om ti JPI-er (Joint Programming Initiatives) og en SET-plan (Strategic Energy Technology Plan) for å løse store globale utfordringer. Det er mulig for norske forskere å søke finansiering fra alle de elleve fellesprogrammene.
 

ERA-NET

ERA-NET samordner nasjonale forskningsprogrammer, primært gjennom fellesutlysninger. I et ERA-NET Cofund legges midler fra EUs rammeprogram i en felles pott sammen med midler fra nasjonale forskningsråd. Norske forskere kan søke prosjektmidler når Forskningsrådet deltar i utlysningen.
 

EURAXESS
EURAXESS tilbyr gratis tjenester til forskere, jobber for forskeres rettigheter og velferd, som nedfelt i EUs Charter and Code, og støtter økt internasjonalt vitenskapelig samarbeid. Forskningsrådet er nasjonal koordinator for EURAXESS i Norge
 

EØS
Norge har eller forbereder forskningssamarbeid med åtte land gjennom EØS-midlene: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Tsjekkia og Ungarn. Nye avtaler for perioden 2017–2021 er i ferd med å komme på plass. Avtalene gir finansieringsmuligheter for norske forskere via partnerskap.
 

Nordisk samarbeid
Nordisk ministerråd har etablert tre organer som bevilger penger til forskning: NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning. NordForsk lyser ut midler gjennom felles-nordiske forskningsprogram på alle temaområder, i hovedsak til Nordic Centres of Excellence (NCoE).

 

Samarbeid med USA og Canada
Midler til samarbeidstiltak lyses ut på nettsidene våre. Vi har en egen stipendordning som gjør det mulig for amerikanske doktorgradsstipendiater å oppholde seg ved en norsk forskningsinstitusjon.

 

Samarbeid med Russland
Forskningssamarbeid mellom Russland og Norge har lange tradisjoner. Fiskeri-, miljø-, polar- og petroleumsforskning er eksempler på felt hvor det har vært godt samarbeid. NORRUSS er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram om Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene. Samarbeid finansieres også gjennom INTPART.

 
India
India og Norge samarbeider innenfor utvalgte fagområder og temaer gjennom programmet INDNOR og delvis gjennom det relaterte programmet NORGLOBAL. Samarbeid finansieres også gjennom INTPART.

 


Japan
Prioriterte områder for samarbeidet med Japan er energi og miljø, nanoteknologi og materialer, marin forskning, polar- og romforskning. Norske søkere kan søke gjesteforskerstipend og postdoktorstipend for opphold i Japan. Samarbeid finansieres også gjennom INTPART.

 

Kina
Kina blir et stadig viktigere samarbeidsland for norske forskere. Forskningsrådets samarbeid med Kina prioriterer forskning innenfor klima, miljø, klimateknologi og velferd. Finansiering skjer gjennom et eget program CHINOR. Samarbeid finansieres også gjennom INTPART.

 

Sør-Afrika
Sør-Afrika er et prioritert samarbeidsland. Finansiering av samarbeidsprosjekter og samarbeidstiltak skjer gjennom Forskningsrådets vanlige virkemidler, gjennom samarbeidsprogrammet SANCOOP, samt noen utlysninger i programmet Norge - Global partner (NORGLOBAL). Samarbeid finansieres også gjennom INTPART.
 

Brasil
Brasil et prioritert samarbeidsland i Latin-Amerika. Samarbeidsprosjekter finansieres blant annet gjennom Latin-Amerika-programmet som omfatter samfunnsvitenskap, utviklingsforskning, forskning på miljø og klima, kultur og samfunn, energi og naturressurser. Samarbeid finansieres også gjennom INTPART.

Publisert:
02.05.2017
Sist oppdatert:
09.02.2018