Gå direkte til innhold
 

Instituttevalueringer

Forskningsrådet har ansvar for å gjennomføre evalueringer av forskningsinstitutter som får sin basisfinansiering gjennom Forskningsrådet.

Norges forskningsråd har et strategisk ansvar for instituttsektoren og et ansvar for å forvalte den statlige basisfinansieringen av forskningsinstitutter. Dette strategiske ansvaret omfatter blant annet å gjennomføre evalueringer og systemvurderinger.

Hensikten med evalueringene er å kartlegge status og peke på forbedringspotensialet for instituttenes forskningsvirksomhet når det gjelder

  • kvalitet, relevans, effektivitet, fleksibilitet og kompetanseutvikling
  • samarbeid, arbeidsdeling og internasjonalisering
  • ledelse, styring, organisasjon og økonomi
  • brukernes vurdering av instituttenes gjennomføring av oppdragsvirksomheten

Evalueringene bidrar med kunnskap som kan legges til grunn når Forskningsrådet gir instituttpolitiske råd og budsjettforslag til departementene, og i det strategiske arbeidet overfor sektoren. Fagevalueringene er også ment å være et redskap for institusjonenes eget strategiske og faglige utviklingsarbeid.

Synteserapport om instituttpolitikken

Forskningsrådet har utarbeidet en synteserapport med anbefalinger til instituttpolitikken basert evalueringene av instituttsektoren.

I november 2018 ba Forskningsrådet om kommentarer fra sektoren i en åpen høring. En justert versjon av rapporten, inkludert høringssvarene og Forskningsrådets kommentarer til disse, ble oversendt til Kunnskapsdepartement i januar 2019.

Avsluttede evalueringer

Teknisk-industrielle institutter

Primærnæringsinstitutter

Miljø- og utviklingsinstitutter

Samfunnsvitenskapelige institutter

 

Publisert:
17.03.2004
Sist oppdatert:
16.01.2019