Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: institusjonsforankret strategisk prosjekt

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Formål

Bidra til at forskningsmiljøer holder høy kvalitet innenfor sine ansvarsområder eller bygge opp nye miljøer på områder av strategisk betydning, gjennom grunnleggende forskning, anvendt forskning eller kompetanseoppbygging.

Denne søknadstypen benyttes også for Internasjonalt institusjonelt samarbeid. Se under for nærmere beskrivelse.

Kjennetegn

Prosjektet må være forankret i søkerinstitusjonens strategiske planer og/eller aktuelle fagevalueringer og fagplaner og/eller beskrivelser av kompetanseområder gitt i utlysningen.

Kostnader som kan dekkes

Relevante prosjektkostnader som personalkostnader, stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og avskrivning av utstyrsenheter som benyttes i prosjektet. Det gis ikke støtte til doktorgradsstipendiater som har doktorgrad/PhD fra før.

Støtten skal gå til forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet.

Kan søkes av

Ledelsen ved forskningsorganisasjon (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB ).

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen.
 • Institusjonens ledelse er faglig og finansielt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av institusjonsforankrede strategiske prosjekter.
 • Prosjektleder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Det framgår av utlysningsteksten om spesielle krav til språk søknaden skal skrives på.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 15 sider inkludert referanseliste. Det er ikke mulig å laste opp et vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningsteksten nøye.
 • Alle obligatoriske vedlegg 

Vedlegg til søknadsskjemaet


A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder (maks 4 sider) (Kun én CV). Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.

B Vedlegg som kan kreves i utlysningen
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt i utlysningen. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen.

 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere på deres forpliktelser i prosjektet. NB. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • Andre vedlegg

C Valgfritt vedlegg

 • CV til sentrale personer i forskningsgruppa (maks 4 sider pr CV)
 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden.

Vurderingskriterier
 

Vurderingskriterier for alle søknader
Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt. Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.

Vurderingskriterier for denne søknaden

 • vitenskapelig kvalitet
 • prosjektleder og prosjektgruppen
 • gjennomføringsplan og ressursbehov
 • nasjonalt samarbeid
 • nasjonal arbeidsdeling
 • internasjonalt samarbeid
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysningen
 • samfunnsmessig relevans
 • strategisk forankring og betydning
 • nasjonal kompetansebygging
 • samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Ytterligere vurderingskriterier kan være gitt i utlysningen.
 

Tillegg for Internasjonalt institusjonelt samarbeid
 

Internasjonalt institusjonelt samarbeid skal bidra til at norske forskningsorganisasjoner utvikler varige relasjoner med sterke utenlandske forskningsmiljøer, og styrke Norge som ledende forskningsnasjon på utvalgte områder. Støtten gjelder samarbeid mellom forskningsorganisasjoner, og skal innebære etableringsstøtte til formalisert institusjonelt forskningssamarbeid, i et fysisk samlokalisert eller virtuelt arbeidsfellesskap.

Den norske forskningsorganisasjonen (søker) må ha utenlandsk samarbeidspartner i prosjektet. Prosjektet skal bidra til å utvide og formalisere allerede eksisterende faglig kontakt mellom forskergrupper ved de aktuelle institusjonene. Prosjektet skal søkes og forvaltes av institusjonsledelsen ved søkerinstitusjonen.

Forskningsrådets støtte gis til den formelle etablerings- og oppbyggingsfasen av samarbeidsforholdet mellom forskergruppene ved institusjonene. Det kan være flere institusjoner fra det ene eller begge landene. Støtten gis for maksimalt 3 år. De samarbeidende institusjonene må selv finansiere driften av samarbeidet etter prosjektperiodens utløp. Eventuelle tilskudd til videre drift må hentes gjennom prosjektsøknader til Forskningsrådets øvrige virkemidler, EU-finansiering eller på annen måte.

Søknadsramme: 1-4 mill. kroner totalt for prosjektperioden kan søkes fra Forskningsrådet

Egeninnsats: Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets samlede kostnader fra Forskningsrådet, dvs. at det forutsettes minimum 50 % egeninnsats fra søkerinstitusjonene og samarbeidspartnerne.

Prosjektperiode: Inntil tre år

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og inneholde følgende elementer:

 • Konkrete mål for samarbeidet, bl.a. med redegjørelse for hvordan samarbeidsprosjektet vil koble utdanning, forskning og innovasjon
 • Planer for integrerende aktiviteter som
  - utveksling av personell
  - felles faglige møteplasser
  - hel eller delvis samlokalisering av forskergrupper
  - tilrettelegging av felles forskningsinfrastruktur, lokaler og støttefunksjoner
  - styringsstruktur
  - tiltak for felles synliggjøring av samarbeidet og kompetansen
 • Planer for felles forskningsaktiviteter
 • Planer for felles undervisningsaktiviteter
 • Planer for kompetansefremmende tiltak, som PhD-kurs, gjesteforelesere og opplæring av teknisk og administrativt personell
 • Planer for finansiering av samarbeidet i minimum tre år utover perioden det søkes støtte for
 • Det må redegjøres for om støtten som søkes vil gi reell tilleggseffekt til annen støtte fra Forskningsrådet (addisjonalitet)
   

I tillegg til vurderingskriteriene nevnt i krav til søknadstype, gjelder følgende kriterier:

 • Addisjonalitet

Vurderingskriteriene internasjonalisering og internasjonalt samarbeid vil bli tillagt større vekt enn nasjonalt samarbeid og nasjonal arbeidsdeling.

Vedlegg:
I tillegg til de vedlegg som er nevnt i krav til søknadstypen, skal følgende vedlegg være med:

 • CV (maks 4 sider) for leder av forskergruppen hos partnerne
 • CV (maks 4 sider) for 2-3 sentrale medarbeidere i hver av de samarbeidende forskergruppene (dvs. i tillegg til CV for lederne)
 • Intensjonsavtale for samarbeidet mellom institusjonene.
   

Definisjonen av vurderingskriteriene:

 

Vitenskapelig kvalitet

Vitenskapelig kvalitet er et uttrykk for hvor godt sentrale og grunnleggende aspekter ved forskningsprosjektet er fanget opp.

Vitenskapelig kvalitet skal vurderes i forhold til følgende punkter:

 • Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap
 • Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare
 • Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder
 • Dokumentert kunnskap om forskningsfronten
 • Prosjektets faglige realisme
 • Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant

Prosjektleder og prosjektgruppen

Prosjektleder og prosjektgruppen er et uttrykk for deres kvalifikasjoner og erfaring, og skal vurderes ut fra følgende punkter:

 • Prosjektledelse
 • Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet
 • Tidligere publisering
 • Erfaring med samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med å veilede stipendiater og yngre forskere
 • I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av et forskningsmiljø som har nødvendig kompetanse og ressurser som kan bidra til at prosjektet blir vellykket
   

Gjennomføringsplan og ressursbehov

Gjennomføringsplan og ressursbehov er et uttrykk for i hvilken grad prosjektplan og ressursbehov er godt tilpasset oppgavene i prosjektet.

Følgende punkter skal vurderes:

 • Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler eller leveranser
 • Prosjektets behov for personalressurser, slik dette er angitt som arbeidstid fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler
 • Prosjektets behov for øvrige ressurser (for eksempel til utstyr, datainnsamling, feltarbeid) fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler

Nasjonalt samarbeid

Nasjonalt samarbeid er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen og fremme nasjonal nettverksbygging.

Nasjonal arbeidsdeling

Nasjonal arbeidsdeling er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet bidrar til en hensiktsmessig nasjonal arbeidsdeling.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er et uttrykk for omfang og kvalitet på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Samfunnsmessig relevans

Samfunnsmessig relevans er et uttrykk for prosjektets bidrag til kunnskap/kompetanse av betydning for utfordringer i samfunnet.
Begrepet “betydning” innebærer i denne sammenhengen hvordan kunnskapen kan møte utfordringer i offentlig sektor, næringsliv eller det sivile samfunn sett i en regional, nasjonal eller global sammenheng.
 

Strategisk forankring og betydning

Strategisk forankring og betydning er et uttrykk for hvordan prosjektet er forankret og hvilken betydning det har for prosjektansvarlig og samarbeidspartnernes strategiske mål og planer og aktuelle forskningsutfordringer (f.eks. fagevalueringer, fag- og teknologiplaner, strategi- og forretningsplaner).

Nasjonal kompetansebygging

Kompetanseoppbygging er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet vil bidra til den langsiktige kompetanseoppbyggingen i norske forskningsmiljøer.

Disse punktene vurderes:

 • Betydning for å ivareta/styrke kompetansebasen
 • Utvikling av spisskompetanse
 • Forskerutdanning
 • Betydning for relevante undervisningstilbud og annen kunnskapsforvaltning
 • FoU-miljøets posisjon i forhold til tema nasjonalt

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Publisert:
12.08.2003
Sist oppdatert:
22.06.2018