Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Formål

Utløse FoU-aktivitet i offentlig sektor som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i sektoren og hos sektorens brukere.

Der hvor mottaker av støtten driver økonomisk aktivitet og dermed er et foretak i statsstøtteregelverkets forstand, vil støtten fra Forskningsrådet utgjøre statsstøtte. Støtten vil da bli gitt i henhold til Gruppeunntakenes artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014. Mer informasjon finner du her.
 

Kjennetegn

 • Et Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor er et FoU-prosjekt som skal føre til innovasjon i offentlig sektor.
 • Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor gjennomføres som et prosjekt mellom prosjektansvarlig (søker) og en eller flere samarbeidspartnere.

Kostnader som gir grunnlag for støtte

Relevante prosjektkostnader slik som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Forskningsrådets støtte til innovasjon i offentlig sektor gjelder kun FoU-aktiviteter. Andre aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å realisere innovasjonen, skal også beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Maksimal støtte fra Forskningsrådet og krav til egeninnsats vil være nærmere spesifisert i utlysningen.

Kan søkes av

Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor. Se Definisjon av offentlig sektor PDF - 62 KB . Eventuelle avgrensninger og unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen.
 

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk offentlig enhet eller en organisasjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Prosjektansvarlig kan søke på vegne av en gruppe av enheter i offentlig sektor eller organisasjon som representerer slike.
 • Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal. Se høyre side. Samtlige punkter i malen skal besvares.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider inkludert referanseliste, hvis ikke annet er oppgitt i utlysningen. Det er ikke mulig å laste opp vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Partneropplysninger for søker og utførende og/eller finansierende samarbeidspartnere må gis i henhold til oppgitt mal: 
  Partneropplysninger for søker og partnere DOCX - 22 KB
  Partneropplysninger for søker og partnere ODT - 10 KB
   

Vedlegg til søknadsskjemaet


A Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse (må følge oppgitt mal)
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder (maks 4 sider pr CV). (Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes). Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Partneropplysninger for søker og utførende og/eller finansierende samarbeidspartnerne (må følge oppgitt mal.)

B Vedlegg som kan kreves i utlysningen 
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt i  utlysningen. 
Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen.

 • Andre vedlegg 

Vurderingskriterier
 

Vurderingskriterier for alle søknadstyper

Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt. Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknadene.
 

Vurderingskriterier for denne søknaden

 • innovasjonsgrad
 • verdiskapingspotensial for offentlig sektor  
 • realisering av innovasjonen i offentlig sektor
 • forskningsgrad
 • prosjektkvalitet for FoU-prosjektet
 • gjennomføringsevne
 • forskningens innovasjonsrelevans
 • addisjonalitet
 • dokumentkvalitet
 • FoU-risiko
 • øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi
 • internasjonalt samarbeid
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysning

Det kan være gitt ytterligere vurderingskriterier i utlysningen.

Definisjonen av vurderingskriteriene:

 

Innovasjonsgrad

Innovasjonsgrad er et uttrykk for hvor betydelig innovasjonen er i forhold til “state of the art” på et område. Det vurderes hvorvidt det er en innovasjon bare for partnerne i prosjektet eller også i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng.

Innovasjonsområder:
 • Nye eller forbedrede produkter/tjenester
 • Nye eller forbedrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon av produkter/tjenester
 • Nye eller forbedrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold/kompetanse
 • Nye eller forbedrede forvaltnings- og forretningsmodeller

Verdiskapingspotensial for offentlig sektor

Verdiskapingspotensial for offentlig sektor er et uttrykk for forventet verdiskaping for offentlig sektor og deres brukere når innovasjonen er realisert. Verdiskapingen skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for FoU-prosjektet og realiseringen.

Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
 • Økt effektivitet
 • Bedre kvalitet
 • Reduserte kostnader
 • Økt nytteverdi
 • Bedre tjenester
 • Bedre verktøy/metoder for beslutningsprosesser
 • Andre typer bidrag til verdiskaping

Realisering av innovasjonen i offentlig sektor

Realisering av innovasjonen er et uttrykk for i hvilken grad forutsetningene er til stede for at verdiskapingspotensialet kan bli realisert. Det skal forutsettes at FoU-prosjektet når sine mål.

Disse punktene vurderes:

 • Plan for realisering av innovasjonen:
  • Tiltaksplan
  • Milepælplan
  • Ressursbehov
  • Forankring
 • Risikovurdering og risikohåndtering:
  • Iverksettingsrisiko
  • Finansiell risiko
  • Organisatorisk risiko
  • Risiko knyttet til beslutningsprosess
  • Annen risiko

Forskningsgrad

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det må fremgå at prosjektet har kunnskap om forskningsfronten.
Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:

 • Forskning i internasjonal forskningsfront
 • Forskningens andel av FoU-prosjektet

Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet

Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:

 • FoU-metode
 • Prosjektgjennomføringsplan, inklusiv milepæler og leveranser
 • Budsjett og ressursinnsats, herunder finansiering

Gjennomføringsevne

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad samarbeidspartnerne samlet sett anses å kunne gjennomføre FoU-prosjektet på en best mulig måte.

Følgende vurderes:

 • Faglig ledelse
 • Organisering og administrativ ledelse
 • Samarbeidskonstellasjonen (sammensetning, rollefordeling og kompetanse)
Realisering av innovasjonen vurderes ikke.

Forskningens innovasjonsrelevans

Forskningens innovasjonsrelevans er et uttrykk for hvor sentralt FoU-prosjektet er i forhold til innovasjonen det siktes mot.

Addisjonalitet

Addisjonalitet er et uttrykk for i hvilken grad støtte fra Forskningsrådet vil påvirke prosjektet slik at det utløses innsats og handlinger hos partnerne i målgruppen som ikke ville skjedd dersom støtten ikke var blitt gitt.

Addisjonalitet vurderes i forhold til disse punktene:

 • Utløsende effekt i forhold til hvorvidt prosjektet vil bli realisert eller ikke og hvor stort volum det får
 • Endringer i måten prosjektet utformes og gjennomføres som følge av støtten

Dokumentkvalitet

Dokumentkvalitet er et uttrykk for hvor gode søknadsdokumentene er som beslutningsgrunnlag for å vurdere støtte. Etterspurte opplysninger og planer må være klart beskrevet.

FoU-risiko

FoU-risiko er et uttrykk for hvor ambisiøst de faglige målene i FoU-prosjektet er satt, og hvor faglig vanskelig det vil være å nå målene fullt ut.

Dette betyr at bedømmelsen skal skje uavhengig av både prosjektplanen og gjennomføringsevnen til aktørene i søknaden.

Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi

Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i søknadstypens målgruppe. Det skal forutsettes at prosjektet/realiseringen blir vellykket.

Eksterne effekter kan være:

 • Verdiskaping i næringsliv
 • Nytte for offentlig sektor
 • Nytte for det sivile samfunn
 • Kunnskaps-/teknologispredning/kompetanseoppbygging i FoU-miljø
 • Miljøforbedring av ytre miljø

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er et uttrykk for omfang og kvalitet på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Publisert:
09.12.2010
Sist oppdatert:
03.10.2017