Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: Innovasjonsprosjekt i næringslivet

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Formål

Utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Støtten vil bli gitt i henhold til Gruppeunntakenes artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Mer informasjon.
 

Kjennetegn

 • Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et FoU-prosjekt som skal føre til innovasjon (verdiskapende fornyelse) hos bedriftene som deltar i prosjektet.
 • Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer normalt minst 50 % av prosjektkostnadene.

Kostnader som gir grunnlag for støtte

Relevante prosjektkostnader slik som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU- tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter.
 

Kan søkes av

Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner  som er registrert med organisasjonsnummer. Eventuelle unntak fra denne  bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen.


Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk bedrift/organisasjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Prosjektansvarlig kan søke på vegne av en gruppe av bedrifter.
 • Krav til språk søknaden skal skrives på, fremgår av utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal (last ned fra spalten til høyre). Samtlige punkter i malen skal besvares.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 15 sider inkludert referanseliste, hvis ikke annet er oppgitt i utlysningen. Det er ikke mulig å laste opp vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift og hver av de sentrale bedriftene må gis i henhold til oppgitt mal: 
  Partneropplysninger for bedrifter DOCX - 25 KB
  Partneropplysninger for bedrifter ODT - 10 KB
 • Alle obligatoriske vedlegg må være med

Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningen nøye.


Vedlegg til søknadsskjemaet
 

A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse (må følge oppgitt mal)
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder (maks 4 sider pr CV). (Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes). Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift og hver av de sentrale bedriftene (må følge oppgitt mal.) 

B Vedlegg som kan kreves i utlysningen
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt i utlysningen. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen. 

 • Andre vedlegg 

Vurderingskriterier

 
Vurderingskriterier for alle søknader

Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt.
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknadene.
 

Vurderingskriterier for denne søknaden

 • innovasjonsgrad
 • verdiskapingspotensial for bedriftspartnere
 • realisering av innovasjonen
 • forskningsgrad
 • prosjektkvalitet for FoU-prosjektet
 • gjennomføringsevne
 • forskningens innovasjonsrelevans
 • øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi
 • addisjonalitet
 • dokumentkvalitet
 • FoU-risiko
 • internasjonalt samarbeid
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysning

Det kan være gitt ytterligere vurderingskriterier i utlysningen.

Definisjonen av vurderingskriteriene:

 

Innovasjonsgrad

Innovasjonsgrad er et uttrykk for hvor betydelig innovasjonen er i forhold til “state of the art” på et område. Med innovasjon forstås verdiskapende fornyelse/nyskaping. Det vurderes hvorvidt det er en innovasjon bare for partnerne eller også i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng.

Innovasjonsområder:
 • Nye eller endrede produkter/tjenester
 • Nye eller endrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon
 • Nye eller endrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold/kompetanse
 • Nye eller endrede forretningsmodeller

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering. Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket.

Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:

 • Ny omsetning
 • Reduserte kostnader
 • Opprettholdelse av konkurranseevne

Realisering av innovasjonen

Realisering av innovasjonen er et uttrykk for i hvilken grad forutsetningene er til stede for at verdiskapingspotensialet kan bli realisert. Det skal forutsettes at FoU-prosjektet blir vellykket.

Disse punktene vurderes:
 • Plan for realisering (forretningsplan)
 • Industrialiserings-/kommersialiserings-/iverksettingsrisiko
 • Markedsrisiko
 • Organisatorisk risiko
 • Finansieringsrisiko
 • Annen risiko

Forskningsgrad

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det må fremgå at prosjektet har kunnskap om forskningsfronten.
Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:

 • Forskning i internasjonal forskningsfront
 • Forskningens andel av FoU-prosjektet

Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet

Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:

 • FoU-metode
 • Prosjektgjennomføringsplan, inklusiv milepæler og leveranser
 • Budsjett og ressursinnsats, herunder finansiering

Gjennomføringsevne

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad samarbeidspartnerne samlet sett anses å kunne gjennomføre FoU-prosjektet på en best mulig måte.

Følgende vurderes:

 • Faglig ledelse
 • Organisering og administrativ ledelse
 • Samarbeidskonstellasjonen (sammensetning, rollefordeling og kompetanse)
Realisering av innovasjonen vurderes ikke.

Forskningens innovasjonsrelevans

Forskningens innovasjonsrelevans er et uttrykk for hvor sentralt FoU-prosjektet er i forhold til innovasjonen det siktes mot.

Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi

Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i søknadstypens målgruppe. Det skal forutsettes at prosjektet/realiseringen blir vellykket.

Eksterne effekter kan være:

 • Verdiskaping i næringsliv
 • Nytte for offentlig sektor
 • Nytte for det sivile samfunn
 • Kunnskaps-/teknologispredning/kompetanseoppbygging i FoU-miljø
 • Miljøforbedring av ytre miljø

Addisjonalitet

Addisjonalitet er et uttrykk for i hvilken grad støtte fra Forskningsrådet vil påvirke prosjektet slik at det utløses innsats og handlinger hos partnerne i målgruppen som ikke ville skjedd dersom støtten ikke var blitt gitt.

Addisjonalitet vurderes i forhold til disse punktene:

 • Utløsende effekt i forhold til hvorvidt prosjektet vil bli realisert eller ikke og hvor stort volum det får
 • Endringer i måten prosjektet utformes og gjennomføres som følge av støtten

Dokumentkvalitet

Dokumentkvalitet er et uttrykk for hvor gode søknadsdokumentene er som beslutningsgrunnlag for å vurdere støtte. Etterspurte opplysninger og planer må være klart beskrevet.

FoU-risiko

FoU-risiko er et uttrykk for hvor ambisiøst de faglige målene i FoU-prosjektet er satt, og hvor faglig vanskelig det vil være å nå målene fullt ut.

Dette betyr at bedømmelsen skal skje uavhengig av både prosjektplanen og gjennomføringsevnen til aktørene i søknaden.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er et uttrykk for omfang og kvalitet på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Publisert:
09.12.2010
Sist oppdatert:
03.10.2017