Gå direkte til innhold
 

Dette finansierer vi

Forskningsrådet finansierer alt fra prosjekter og nettverkstiltak til sentre og infrastruktur. Vi gir også støtte til utvikling av fagmiljøene og forskning ved institusjoner.

Søkere er forskningsinstitusjoner, som universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, dessuten bedrifter og offentlige enheter med egne forskningsprosjekter eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner. Se "Generelle krav til søknaden" og "Søknadstyper" for detaljer.

Forskningsprosjekter

Prosjekter finansieres gjennom forskningsprogrammer og andre ordninger, som Fri prosjektstøtte (FRIPRO) og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Institutters basisfinansiering

Omkring 50 forskningsinstitutter mottar statlig basisfinansiering, som Forskningsrådet har det strategiske og administrative ansvaret for. Finansieringen er ikke rettighetsbasert. Institutter som ikke er med i ordningen, kan be Forskningsrådet vurdere om de oppfyller kravene. Se også "Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter".

Sentre

Forskningsmiljøer kan gå sammen om søknad for å oppnå senter-status og sikre finansiering i inntil ti år. Dette er elitesatsinger. De første sentrene ble utpekt i 2002 (SFF). Siden har det vært flere runder med utlysninger, og flere typer sentre er blitt etablert: Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og Norwegian Centres of Expertise (NCE). NCE-ordningen er et tiltak i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. 

Infrastruktur

Forskningsrådet finansierer nasjonale investeringer i forskningsinfrastruktur. Det omfatter vitenskapelig utstyr, laboratorier, databaser og vitenskapelige samlinger. Forskningsinfrastrukturen skal være av nasjonal interesse og bare finnes på ett eller få steder i landet. Den skal være tilgjengelig for relevante brukere og legge grunnlaget for forskning av høy kvalitet.

Nettverk

Noen finansieringsordninger/programmer utlyser støtte til nettverkstiltak. Det omfatter kurs, konferanser og andre arrangementer, nettverksavtaler, internasjonale nettverkstiltak og andre samarbeidstiltak. Se oversikten "Finn utlysninger" over hva som til enhver tid er lyst ut.

Publisert:
08.05.2015
Sist oppdatert:
21.06.2018