Gå direkte til innhold
 

Generelle krav til søknaden

Detaljert beskrivelse av krav til søknaden finnes i tilknytning til hver enkelt utlysning og i tilhørende søknadsskjema med veiledning som alle søkere må sette seg inn i. Søknader som ikke innfrir kravene, blir avvist.

Kravene til en søknad kan variere fra søknadstype til søknadstype. Les derfor nøye beskrivelsen av den søknadstypen du velger, og veiledningsteksten i det tilhørende søknadsskjemaet (klikkbar fra hvert ledd i skjemaet). Når du har åpnet et søknadsskjema, kan du ved hjelp av menyvalg skrive ut hele skjemaet.

Prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering

Forskningsrådet stiller krav til egenarkivering og åpen tilgang til vitenskapelig artikler som bygger på FoU-midler mottatt fra Forskningsrådet. Mer om Åpen forskning.

Søker - prosjektansvarlig institusjon/bedrift/virksomhet

Som hovedregel skal den formelle søkeren være en norsk institusjon/bedrift/virksomhet med en navngitt administrativt ansvarlig person. Den administrativt ansvarlige skal godkjenne søknaden før den blir sendt inn. Det er et avkrysningsfelt for slik godkjenning i skjemaet. Institusjonen/bedriften/virksomheten bekrefter på den måten at søknaden er godkjent for innsending til Forskningsrådet.

Under søknadsbehandlingen vil Forskningsrådet som hovedregel forholde seg til den administrativt ansvarlige. Det er den administrativt ansvarlige som mottar melding om utfallet av behandlingen og skal stå som kontraktspartner og ansvarlig for oppfølging av prosjektet ved eventuell bevilgning.

Der prosjektansvarlig skal rapportere på vegne av flere utførende prosjektpartnere, må prosjektet sikre utveksling av informasjon slik at prosjektleder kan møte rapporteringskravene Forskningsrådet stiller.

Doktorgrads- og postdoktorstipendiater som tilbringer hele stipendperioden i utlandet, kan unntas fra kravet om prosjektansvarlig institusjon/bedrift.

Forskningsrådet har utarbeidet en  definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner PDF - 282 KB

Prosjektleder - faglig ansvarlig

Prosjektleder er den personen som på vegne av prosjektansvarlig institusjon/bedrift har ansvar for prosjektets faglige framdrift. Forskningsrådet kan kontakte prosjektleder under søknadsbehandlingen. Prosjektleder skal også være faglig kontaktperson ved en eventuell gjennomføring av prosjektet. Øvrige krav til prosjektleder og til opplysninger om faglig kompetanse beskrives under hver enkelt søknadstype og i veiledningen til det tilhørende søknadsskjemaet.

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse skal alltid vedlegges søknadsskjemaet. Krav til omfang avhenger av søknadstype og er oppgitt i veiledningen til det aktuelle søknadsskjemaet (veiledningene finner du direkte i eSøknad ved hvert felt som skal fylles ut). Det er viktig at prosjektbeskrivelsen ikke overstiger tillatt antall sider.

Særskilte krav til vedlegg

For hver søknadstype er det angitt hva som er obligatoriske vedlegg, og hva som er valgfritt. Tilleggsinformasjon om vedlegg kan også finnes i den enkelte utlysningstekst.

Alle vedlegg til en eSøknad være i pdf-format. Pdf er et format Riksarkivet aksepterer, i motsetning til Word og rtf. Les mer søknadsskjemaet og krav til vedlegg.

For prosjektbeskrivelse og CV gjelder følgende:

  • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes.
  • Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Forskningsrådet aksepterer kun ettersending av karakterutskrifter som er utstedt etter søknadsfristen, og bekreftelse på doktorgradsdisputas. Ettersending skal gjøres på e-post til post@forskningsradet.no. Sendingen merkes med prosjektnummer, prosjektnavn og navn på prosjektleder.

Størrelse på prosjekter

Forskningsrådet ønsker å dreie sin prosjektstøtte mot større prosjekter med større faglig og strategisk betydning. Det er ikke satt noen fast nedre grense for prosjektstørrelse, men det er ønskelig at bevilgningen fra Forskningsrådet er på minst kr 300 000,- per år i gjennomsnitt over prosjektperioden. For enkelte søknadstyper, som for eksempel arrangementsstøtte, vil søkte beløp være lavere.

Etiske retningslinjer

Prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal holde høy forskningsetisk standard og følge grunnleggende prinsipper for forsker- og forskningsetikk. Søknader til Forskningsrådet skal gjøre rede for relevante etiske spørsmål, og blir vurdert ut fra dette.

Hovedansvaret for god forsker- og forskningsetikk ligger hos forskerne og institusjonen eller virksomheten som er ansvarlig for prosjektet. Finansiering fra Forskningsrådet innebærer ikke at prosjektet er "godkjent" ut fra gjeldende lover og normer.

Les mer om Etiske retningslinjer og god forskningsskikk.

Datahåndteringsplaner
For alle prosjekter som får finansiering fra Forskningsrådet skal prosjektansvarlig vurdere behovet for en datahåndteringsplan. Vi vil be om at en datahåndteringsplan utarbeides for de prosjektene som bevilges støtte. Dersom prosjektansvarlig mener at det ikke er behov for en datahåndteringsplan må dette begrunnes. Les mer om Åpen tilgang til forskningsdata her.

Krav til personvern i prosjektet
Daglig leder ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er personvernombud for forskning som gjennomføres ved institusjonene. Les mer om avtalen for personvern.

Dersom prosjektet innebærer at det skal samles inn og behandles persondata, reguleres databehandlingen av personopplysningsloven, og behandlingen vil være meldepliktig eller konsesjonspliktig i henhold til §§ 31 og 33. Dersom søknaden innvilges, må søker avhengig av institusjonstilknytning, fylle ut meldeskjema og sende det til NSD eller Datatilsynet.

Les mer om retningslinjene for prosjekter som faller inn under bestemmelsene i personopplysningsloven på NSDs nettsider.

Samtlige biomedisinske forskningsprosjekter hvor det inngår forsøk på mennesker, eller involverer menneskelig materiale, skal forelegges en regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK). Opprettelse av forskningsbiobanker skal også godkjennes av REK. Nærmere informasjon gis på REKs internettsider. Skjema og leveringsfrister er tilgjengelig samme sted.

Ved spørsmål om hvordan Forskningsrådet henter inn og håndterer personopplysninger i søknader og ved rapporteringer fra prosjekter, se Personvernerklæring.

Kjønnsperspektiver

Kjønnsperspektiver skal integreres i den forskningen Forskningsrådet finansierer. Forskningsrådet vil legge til rette for å styrke rekrutteringen av kvinner til fag med lav kvinneandel og utvikle tiltak for å øke andelen av kvinner i faste vitenskapelige stillinger. I den sammenheng vises det til  Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning PDF - 421 KB   

Charter og Code

Forskning finansiert av Forskningsrådet skal foregå i tråd med prinsippene i EUs anbefaling "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct of the Recruitment of Researchers" (Charter og Code).

Miljøkonsekvenser

Forskningsrådet legger vekt på prosjektenes eventuelle konsekvenser for det ytre miljø. I prosjektbeskrivelsen skal det derfor gjøres rede for om en utnyttelse av resultatene fra prosjektene vil ha miljøkonsekvenser av betydning (positive og negative). Hvis svaret er ja, må følgende spørsmål besvares:

  • Er det forskningsbehov knyttet til disse miljøkonsekvensene?
  • Har prosjektet definert mål eller delmål med sikte på å belyse miljøkonsekvensene?
Publisert:
14.08.2003
Sist oppdatert:
01.02.2019
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no