Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet i tall

Den årlige rapporten "Forskningsrådet i tall" er en oversikt over Forskningsrådets prosjekt-, bevilgnings- og søknadsstatistikk. Den kommer i tillegg til årsrapporten. Omtrent en fjerdedel av de offentlige bevilgningene til forskning går gjennom Forskningsrådet.

Dei samla løyvingane frå Forskingsrådet for 2016, er på 9 523 millioner kroner.

Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet er dei største finansieringskjeldene våre. Dei står til saman for over tre firedelar av Forskingsrådets årlege midlar til forsking.

Kvart år får Forskingsrådet mellom 5000 og 6000 søknader om støtte til nye FoU-prosjekt. I tillegg er det til ein kvar tid om lag 5000 aktive Forskingsråds-støtta prosjekt.

I "Forskningsrådet i tall" får du mellom anna vite korleis Forskingsrådet fordeler pengane etter fagområde, institusjonar, sektorar, fylke, verkemiddel, rekrutteringsstillingar og hovudaktivitetar i perioden 2012–2016.

Sjå " Forskningsrådet i tall 2016" og "Forskningsrådet i tall 2016 – Tabeller og figurer" i høgre kolonne (under Dokumenter).

Figuren under viser løyvingane våre fordelte på dei viktigaste sektorane. Løyvingane er i millionar kroner:
 

Skrevet av:
Kari-Anne Kristensen Spesialrådgiver 22 03 72 29 kak@forskningsradet.no
Publisert:
27.04.2017
Sist oppdatert:
29.09.2017