Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: forskerprosjekt

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Informasjon til fristen 10. april 2019

Alle føringene til søknadsfristen 10.04.19 ligger i selve utlysningene. Dere finner informasjon om endringene knyttet til denne fristen på en egen infoside.

 

Formål

Bidra til vitenskapelig fornyelse og utvikling av fagene og/eller ny kunnskap om relevante problemstillinger i samfunnet.

Kjennetegn

Prosjektet utvikles av én eller flere forskere ved en eller flere institusjoner. Prosjektet kan være frittstående eller programtilknyttet.

Kostnader som kan dekkes

Relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og avskrivning av utstyrsenheter som benyttes i prosjektet. Det gis ikke støtte til doktorgradsstipendiater som har doktorgrad/PhD fra før.

Støtten skal gå til forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Når et foretak som er samarbeidspartner i prosjektet får dekket deler av sine prosjektkostnader, må dette skje i henhold til Gruppeunntakenes art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Mer informasjon.

Kan søkes av

Norsk forskningsorganisasjon (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB  ) og nordisk forskningsutførende institusjon finansiert av Nordisk Ministerråd eller av minst tre nordiske lands myndigheter inkl. Norge.

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk eller nordisk institusjon (se "Kan søkes av") med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen.
 • Prosjektleder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Krav til språk søknaden skal skrives på framgår av utlysningsteksten. 
 • Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal (Ny mal vil komme i løpet av desember 2018.). Samtlige punkter i malen skal besvares. 
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider inkludert referanseliste, hvis ikke annet er oppgitt i utlysningen. Det er ikke mulig å laste opp et vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningsteksten nøye.  
 • Alle obligatoriske vedlegg.
   

Vedlegg til søknadsskjemaet
 

A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CVer med publikasjonsliste (maks 4 sider pr CV). (Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes). Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.

B Vedlegg som kan kreves i utlysningen.
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt i utlysningen. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen. 

 • Bekreftelser fra samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet. 
  NB: Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges. 
 • Anbefalinger og invitasjoner knyttet til utenlandsstipend
 • Karakterutskrifter eller vitnemål
 • Veilederattester for studentstipend
 • Andre vedlegg

C Valgfritt vedlegg

 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden. 
   

Vurderingskriterier

 

Vurderingskriterier for alle søknader
Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt.
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknadene.

Vurderingskriterier for denne søknaden

 • vitenskapelig kvalitet
 • prosjektleder og prosjektgruppen
 • gjennomføringsplan og ressursbehov
 • nasjonalt samarbeid
 • internasjonalt samarbeid
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysningen
 • samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Det kan være gitt ytterligere vurderingskriterier i utlysningen.


Definisjonen av vurderingskriteriene:

 

Vitenskapelig kvalitet

Vitenskapelig kvalitet er et uttrykk for hvor godt sentrale og grunnleggende aspekter ved forskningsprosjektet er fanget opp.

Vitenskapelig kvalitet skal vurderes i forhold til følgende punkter:

 • Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap
 • Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare
 • Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder
 • Dokumentert kunnskap om forskningsfronten
 • Prosjektets faglige realisme
 • Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant

Prosjektleder og prosjektgruppen

Prosjektleder og prosjektgruppen er et uttrykk for deres kvalifikasjoner og erfaring, og skal vurderes ut fra følgende punkter:

 • Prosjektledelse
 • Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet
 • Tidligere publisering
 • Erfaring med samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med å veilede stipendiater og yngre forskere
 • I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av et forskningsmiljø som har nødvendig kompetanse og ressurser som kan bidra til at prosjektet blir vellykket
   

Gjennomføringsplan og ressursbehov

Gjennomføringsplan og ressursbehov er et uttrykk for i hvilken grad prosjektplan og ressursbehov er godt tilpasset oppgavene i prosjektet.

Følgende punkter skal vurderes:

 • Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler eller leveranser
 • Prosjektets behov for personalressurser, slik dette er angitt som arbeidstid fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler
 • Prosjektets behov for øvrige ressurser (for eksempel til utstyr, datainnsamling, feltarbeid) fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler

Nasjonalt samarbeid

Nasjonalt samarbeid er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen og fremme nasjonal nettverksbygging.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er et uttrykk for omfang og kvalitet på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Publisert:
26.10.2007
Sist oppdatert:
28.11.2018