Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: forprosjekt

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Formål

Gi støtte til forberedende forskning/utredning og andre tiltak for å utarbeide et hovedprosjekt.

Støtte til foretak vil bli gitt i henhold til Gruppeunntakenes artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Mer informasjon.

Forprosjektstøtte kan ikke gis for mer enn 12 måneder.

Kostnader som kan dekkes

Relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og nettverkstiltak. 

Kan søkes av

Se utlysningen. 

Krav til søknaden

Se utlysningen.

Vedlegg til søknadsskjemaet

Se utlysningen. 

Vurderingskriterier


Vurderingskriterier for alle søknadstyper
Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknadene


Vurderingskriterier for søknaden
Se utlysningen.

Publisert:
24.10.2007
Sist oppdatert:
03.10.2017