Gå direkte til innhold
 

EØS-midlene

EØS-midlene finansierer forskningssamarbeid med en rekke europeiske land. I finansieringsperioden 2017 - 2023 vil det bli lyst ut midler til bilaterale forskningsprosjekter som norske partnere kan delta i.

Viktig informasjon vedrørende Romania-utlysning med frist 1. oktober 2018
Norske forskningsinsitutter kan i sine søknader til det norsk-rumenske forskningsprogrammet benytte de samme timesatser som instituttene innrapporterte til Forskningsrådet for året 2018. Timesatsene omfatter alle personalkostnader og indirekte kostnader. Øvrige direkte kostnader (eks. reisekostnader) budsjetteres separat.

Forskningsinstituttene vil også kunne bruke de til enhver tid godkjente timesatsene i fremtidige utlysninger i forskningsprogrammene under EØS-midlene.

Universitetene og høyskolene budsjetterer på samme måte til EØS-forskningsprogrammene som til Horison2020. Vi råder dere til å kontakte deres EU-rådgiver.

Om EØS-forskningsprogrammene
EØS-forskningsprogrammene skal finansiere forskning i Norge og utvalgte EU-medlemsland som inngår avtale om forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene (EEA and Norway Grants). Programmene vil dekke forskningsaktivitet i både Norge og samarbeidslandet.

Det er forskningsrådene i samarbeidslandene som administrerer midlene. Hovedsøker må være fra det aktuelle landet, men det er krav om minst en norsk partner i hvert prosjekt.

Erfaringen fra forrige finansieringsperiode viser at norske partnere har størst utbytte i flerårige prosjekter der de har en betydelig deltakelse.

Forskningsrådet kan bistå norske deltagere både i søknadsfasen og under prosjektgjennomføring.

Hensikten med EØS-midlene er å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa. Forskning er bare et av flere samarbeidsområder. Hvis du som som forsker blir invitert med i et samarbeidsprosjekt, finn ut om prosjektet du skal delta i er i et av forskningsprogrammene Forskningsrådet følger opp (eller om det er et annet type program der andre norske etater har rollen som programpartner).

Her er vår partnersøk-database for EØS-midlene

Vi arrangerte et informasjonsmøte om EØS-midlene 8.6.2018 i Oslo

Presentasjon fra informasjonsmøte PDF - 4,5 MB

Video fra informasjonsmøte

 

Mer informasjon om EØS-midlene finner du på regjeringens nettsider.

Landene som er aktuelle for forskningssamarbeid er:

Romania

Oktober 2016 inngikk Norge og Romania avtale om et nytt forskningsprogram på rundt 40 millioner euro. Første utlysning har frist 1. oktober 2018.

Les mer om Romania-forskningsprogrammet her.

 

Estland, Latvia og Litauen

De baltiske landene har et felles forskningsprogram på til sammen 22 millioner euro. Første utlysning har frist 31.1.2019.

Les mer om det baltiske forskningsprogrammet her

 

Polen

Det er satt av over 1 milliard kroner for forskningssamarbeid med Polen. Programmet skal en grunnforskningskomponent (40%) og en komponent for anvendt forskning (60%). En egen pott er reservert til CCS-forskning. Utlysninger vil etter planen åpne i første halvdel av 2019.

Programmet er under utvikling.

 

Portugal

38 millioner euro er satt av til et samarbeidsprogram innen blå vekst med Portugal. Programmet skal kombinere støtte til næringsutvikling (70%), forskning og utdanning (30%) innen tema og fagfelt knyttet til hav. Forskningsrådet følger opp forskningskomponenten, mens Innovasjon Norge og DIKU følger opp næringslivs- og utdanningsdelene. Utlysninger i alle deler av programmet ventes i 2019.

Programmet er under utvikling.

 

 Tsjekkia

Forskningssamarbeidsprogrammet med Tsjekkia vil ha som mål å styrke båndene mellom forskning og næringsliv. 30 millioner euro skal lyses ut til prosjekter der bedrifter blir invitert til å samarbeide med forskningsinstitusjoner. En egen pott er reservert til CCS-forskning. Utlysninger ventes i 2019.

Programmet er under utvikling.

 

 

Ungarn

Forhandlinger om avtale pågår.

 

 


I noen land som mottar EØS-midler vil ikke avtalene inneholde egne forskningsprogrammer (f.eks Bulgaria og Slovakia). I disse landene kan det likevel være muligheter for å søke om midler til utveksling og nettverksbygging. For mer informasjon se eeagrants.org.