Gå direkte til innhold
 

EØS-midlene

EØS-midlene finansierer forskningssamarbeid med en rekke europeiske land. I finansieringsperioden 2017 - 2023 vil det bli lyst ut midler til bilaterale forskningsprosjekter som norske partnere kan delta i.

Om EØS-forskningsprogrammene

EØS-forskningsprogrammene skal finansiere forskning i Norge og utvalgte EU-medlemsland som inngår avtale om forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene (EEA and Norway Grants). Programmene vil dekke forskningsaktivitet i både Norge og samarbeidslandet.

Det er forskningsrådene i samarbeidslandene som administrerer midlene. Hovedsøker må være fra det aktuelle landet, men det er krav om minst en norsk partner i hvert prosjekt.

Erfaringen fra forrige finansieringsperiode viser at norske partnere har størst utbytte i flerårige prosjekter der de har en betydelig deltakelse.

Forskningsrådet kan bistå norske deltagere både i søknadsfasen og under prosjektgjennomføring.

Hensikten med EØS-midlene er å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa. Forskning er bare et av flere samarbeidsområder. Hvis du som som forsker blir invitert med i et samarbeidsprosjekt, finn ut om prosjektet du skal delta i er i et av forskningsprogrammene Forskningsrådet følger opp (eller om det er et annet type program der andre norske etater har rollen som programpartner).

Her er vår partnersøk-database for EØS-midlene

Presentasjon fra informasjonsmøte PDF - 4,5 MB

Video fra informasjonsmøte

 

Mer informasjon om EØS-midlene finner du på regjeringens nettsider.

Landene som er aktuelle for forskningssamarbeid er:

Romania

Oktober 2016 inngikk Norge og Romania avtale om et nytt forskningsprogram på rundt 40 millioner euro for perioden 2018-2024.

Les mer om Romania-forskningsprogrammet her.

 

Det baltiske forskningsprogrammet

De baltiske landene har et felles forskningsprogram på til sammen 22 millioner euro for perioden 2018-2024.

Les mer om det baltiske forskningsprogrammet her

 

Polen

Det er satt av over 1 milliard kroner for forskningssamarbeid med Polen. Programmet skal en grunnforskningskomponent (40%) og en komponent for anvendt forskning (60%). En egen pott er reservert til CCS-forskning. 

Programmet er under utvikling.

 

Portugal

38 millioner euro er satt av til et samarbeidsprogram innen blå vekst med Portugal. Programmet skal kombinere støtte til næringsutvikling (70%), forskning og utdanning (30%) innen tema og fagfelt knyttet til hav. Forskningsrådet følger opp forskningskomponenten, mens Innovasjon Norge og DIKU følger opp næringslivs- og utdanningsdelene.

Programmet er under utvikling.

 

 Tsjekkia

Forskningssamarbeidsprogrammet med Tsjekkia vil ha som mål å styrke båndene mellom forskning og næringsliv. 30 millioner euro skal lyses ut til prosjekter der bedrifter blir invitert til å samarbeide med forskningsinstitusjoner. En egen pott er reservert til CCS-forskning. 

Programmet er under utvikling.


I noen land som mottar EØS-midler vil ikke avtalene inneholde egne forskningsprogrammer (f.eks Bulgaria og Slovakia). I disse landene kan det likevel være muligheter for å søke om midler til utveksling og nettverksbygging. For mer informasjon se eeagrants.org.