Gå direkte til innhold
 
Støtte på inntil 1 million kroner til studenter med en kunnskapsbasert forretningsidé.

Annen støtte

Generelle føringer for Annen støtte

Spesielle føringer:

Krav til søknaden

Les nøye gjennom Veiledning for utfylling av prosjektbeskrivelsen og søknadsskjemaet PDF - 506 KB . I veiledningen finner dere utfyllende hjelpetekster til de ulike avsnittene i prosjektbeskrivelsen og for søknadsskjemaet, i tillegg til nyttige tips og eksempler.

En fullstendige STUD-ENT-søknad består av søknadsskjemaet, som fylles ut på Mitt Nettsted, og følgende obligatoriske vedlegg i pdf-format:

I tillegg kan dere legge ved intensjonsavtaler eller -brev.

Søknader som ikke faller innenfor utlysningens formål og rammer vil bli avvist. Det vil også søknader som ikke har tatt med obligatoriske vedlegg (det vil si lastet disse opp og sendt inn sammen søknaden).

Vurderingskriteriene

Søknadene vil bli vurdert ut fra  Vurderingskriteriene PDF - 308 KB . Her finner dere utfyllende beskrivelser av hva de ulike avsnittene i prosjektbeskrivelsen vil bli vurdert på.

Økonomi

  • Støtten skal finansiere faktiske og godkjente kostnader i prosjektet for en periode på inntil 12 måneder. Maksimal sats for timekostnader er 1,2 promille av nominell lønn, med et tak på kr 1100 per time. Vi presiserer at dette er veiledende verdier, og at det er de faktiske kostnadene som skal føres.
  • Prosjektregnskapet knyttet til sluttrapporten skal utarbeides av en autorisert regnskapsfører.
  • Vi kan kreve revisorgodkjenning av prosjektregnskapet ved prosjektslutt.
  • Bedriften kan ikke ha flere enn 10 ansatte eller være del av et konsern
  • Støtten til STUD-ENT prosjekter gis med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning artikkel 22.
  • For mer informasjon, se Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtteregelverket.

Utbetaling- og rapporteringsprosess

Utbetalingene fra Forskningsrådet vil skje i rater på 50, 30 og 20 prosent av bevilget sum til bedriften.

  1. Første utbetaling, som utgjør 50 % av bevilget sum, skjer etter at revidert søknad er godkjent og kontrakt er inngått mellom Forskningsrådet og bedriften.
  2. Andre utbetaling, som utgjør 30 % av bevilget sum, utbetales etter godkjent framdriftsrapport som viser framdrift i henhold til revidert prosjektplanen.
  3. Tredje utbetaling, som utgjør 20 % av bevilget sum, utbetales etter mottatt og godkjent sluttrapport.
Tidligste tillatte prosjektstart:
01.04.2017
Seneste tillatte prosjektslutt:
01.10.2018
Maksimum varighet (i måneder):
12
Maksimum søkt beløp (i tusen):
1000

Behandlingsprosedyre:

Søknadene blir vurdert av et eksternt ekspertpanel i to trinn. I trinn 1) vurderes søknadene av to fageksperter uavhengig av hverandre, og i trinn 2) inviteres de best kvalifiserte prosjektene til en presentasjon for ekspertpanelet, med etterfølgende spørsmålsrunde. For mer informasjon om behandlingsprosedyren se dokumentet Vurderingsprosessen.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

15. mai 2017