Gå direkte til innhold
 
180 millioner til Fri prosjektstøtte innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi

Annen støtte

Generelle føringer for Annen støtte

Spesielle føringer:

OBS! I søknadsskjemaet for «Annen støtte» mangler tabellen «Søkes Norges Forskningsråd»/ «Allocations sought from the Research Council». Denne tabellen må du sende inn som et eget vedlegg. Mal for vedlegget finnes i word og excel-format:

Allocations sought from the Research Council - Word DOCX - 17 KB

Allocations sought from the Research Council - Excel XLSX - 12 KB  

Søknadstypen unge forskertalenter er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har demonstrert evne til å drive selvstendig forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Ved vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektleders evne til å arbeide selvstendig, faglige modenhet og forskerpotensial.

 Hvem kan være prosjektleder?

 • Du kan være prosjektleder for en søknad hvis du har en godkjent doktordisputas.
 • Ved søknadsfristens utløp må det være mindre enn åtte år siden dato for godkjent disputas. Hvis du har hatt lovbestemte permisjoner, har avtjent verneplikt eller hatt sammenhengende, fulltids sykefravær utover åtte uker etter at du disputerte, så kan denne tiden trekkes fra når perioden beregnes. Permisjoner, verneplikt og sykefravær må dokumenteres i vedlegg til søknaden (fra arbeidsgiver, NAV, lege, militæret).
 • Du må være 39 år eller yngre ved søknadsfristens utløp. Hvis du har hatt lovbestemte permisjoner eller sammenhengende, fulltids sykefravær utover åtte uker, kan denne tiden trekkes fra alderen din. Dokumentasjon må legges ved søknaden (fra arbeidsgiver, NAV, Lånekassen, lege, militæret).

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke Forskningsrådet om maksimalt 7,000 millioner og minimum 3,000 millioner kroner.
 • Prosjektperioden kan være maksimalt fire år.
 • Du kan søke om lønnsmidler til deg selv, og maksimal ramme per år er den samme som Forskningsrådets sats for postdoktorstipend.
 • Du kan søke om 1-2 stillinger (doktorgrads- og postdoktorstipend, forskerstilling) i tillegg til eventuelle lønnsmidler til deg selv.
 • Du kan søke om midler til doktorgradsstipend for tre år innenfor prosjektet.
 • Du kan søke om midler til postdoktorstipend for minimum to år og maksimum tre år innenfor prosjektet.
 • Bortsett fra for stipendiater, vil Forskningsrådet fortsatt være restriktive med å gi støtte til lønn til midlertidig og fast ansatt vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren.
 • Du kan søke om driftsmidler til prosjektet.
 • Du kan ikke søke om studentstipend innenfor prosjektet.
 • Du kan ikke få støtte til innkjøp av vitenskapelig utstyr, men avskrivningskostnader på utstyr kan dekkes gjennom prosjektet. Se Forskningsrådets retningslinjer for utstyr og avskrivning.

 Krav til søknaden

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk. Unntak fra dette er at eventuell dokumentasjon av permisjoner og sykefravær kan være på norsk.
 • Prosjektet skal starte opp i løpet av 2014, og det skal søkes om midler fra Forskningsrådet for 2014.
 • Alle driftsutgifter som du søker støtte til, skal spesifiseres i søknadsskjemaet.
 • Sammen med søknaden skal det sendes inn prosjektbeskrivelse etter fastlagt mal. Bruk samme  mal PDF - 97 KB  som for forskerprosjekt. Du må også fylle ut og legge ved skjemaet «Allocations sought from the Research Council» i word DOCX - 17 KB  eller excel XLSX - 12 KB . I tillegg skal det sendes inn CV for prosjektleder, CV for de mest sentrale forskerne i prosjektet og eventuell annen etterspurt dokumentasjon nevnt i punktene ovenfor. Andre vedlegg vil ikke bli tatt med i søknadsbehandlingen.
 • Dersom du vil søke om midler til en postdoktorstilling, må du være oppmerksom på at Forskningsrådet tildeler slike stipend primært til norske utdanningsinstitusjoner som har rett til å tildele doktorgrad. Tildeling til andre institusjoner enn utdanningsinstitusjoner er aktuelt hvis søker kan redegjøre for at det foreligger særlige behov for postdoktorstipend og samtidig oppfyller formelle krav.
 • Kandidater til doktorgradsstipend, postdoktorstipend og midlertidige forskerstillinger som skal ansettes i prosjektet, vil ikke bli vurdert av Forskningsrådet. Navn på disse skal derfor ikke oppgis i søknaden og CVer skal ikke sendes inn. Eneste unntak er dersom prosjektleder søker om forskerstilling til seg selv.

Intervju

 • Ekspertpanelene vil kunne foreta korte intervjuer av prosjektledere for de søknadene som er høyest rangert, som en hjelp i den endelige rangeringen av søknadene. Intervjuene vil foregå via Lync, Skype eller tilsvarende tjeneste når panelene har sine møter i Forskningsrådet. Det vil bli gitt nærmere beskjed om dette til søkerne. 

Annet 

 

Tidligste tillatte prosjektstart:
01.01.2014
Minimum søkt beløp (i tusen):
3000
Maksimum søkt beløp (i tusen):
7000

Behandlingsprosedyre:

Søknadene vil bli vurdert av paneler som er satt sammen av utenlandske eksperter med ulik faglig bakgrunn.

Søknader og panelenes vurderinger vil bli lagt fram for Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi til behandling og endelig bevilgningsvedtak.

Du finner en beskrivelse av behandlingsprosedyren på FRIPROs nettsider .

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Beslutning planlegges tatt i månedsskiftet november/desember 2013, og vil bli kunngjort på Forskningsrådets nettsider.