Gå direkte til innhold
 
345 millioner til fri prosjektstøtte innenfor medisin, helse og biologi.

Unge forskertalenter

Spesielle føringer:

Søknadstypen unge forskertalenter er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Ved vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektleders evne til å arbeide selvstendig, faglige modenhet og forskerpotensial, dokumentert gjennom for eksempel publikasjoner og mobilitet. Som prosjektleder for et unge forskertalenter-prosjekt skal du få erfaring med å lede et forskningsprosjekt og å veilede doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater.

I tillegg til generelle føringer for unge forskertalenter gjelder følgende spesielle føringer for denne utlysningen:

Krav til prosjektleder

 • Ved søknadsfristens utløp må det være minst to år og mindre enn åtte år siden dato for godkjent disputas. Hvis det ved søknadsfristens utløp er mer enn åtte år siden datoen for når du fikk godkjent din disputas, kan du trekke fra på tiden som har gått siden disputas hvis du har hatt visse lovbestemte permisjoner, har avtjent verneplikt eller har hatt sammenhengende, fulltids sykefravær i mer enn åtte uker. Permisjoner, fravær og liknende må ha funnet sted etter godkjent disputas. Hvis det er aktuelt for deg å be om fratrekk for tid siden godkjent disputas, må du lese retningslinjene for fratrekk her.
 • Ved søknadsfristens utløp kan du ikke ha fylt 40 år. Hvis du ved søknadsfristens utløp har fylt 40 år, kan du trekke fra tid på din alder hvis du har hatt visse lovbestemte permisjoner, har avtjent verneplikt eller har hatt sammenhengende, fulltids sykefravær i mer enn åtte uker. Permisjoner, fravær og lignende må ha funnet sted etter at du fylte 18 år. Hvis det er aktuelt for deg å be om fratrekk på din alder, må du lese retningslinjene for fratrekk her.

Vurderingskriterier

Du finner en beskrivelse av kriteriene som vil bli benyttet for å vurdere søknader om unge forskertalenter, på FRIPROs nettsider.

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke Forskningsrådet om maksimalt 7,000 millioner og minimum 3,000 millioner kroner.
 • Prosjektperioden kan være maksimalt fire år.
 • Du kan søke om lønnsmidler til deg selv, og maksimalt beløp per år er det samme som Forskningsrådets sats for postdoktorstipend.
 • Du kan søke om én til to stillinger (doktorgrads- og postdoktorstipend, forskerstilling) i tillegg til eventuelle lønnsmidler til deg selv.
 • Du kan søke om midler til doktorgradsstipend for tre år innenfor prosjektet.
 • Du kan søke om midler til postdoktorstipend for minimum to år og maksimum tre år innenfor prosjektet.
 • Forskningsrådet vil, i henhold til tidligere praksis, prioritere doktorgrads- og postdoktorstipend ved tildeling av lønnsmidler.
 • Du kan søke om driftsmidler til prosjektet.
 • Du kan ikke søke om studentstipend innenfor prosjektet.
 • Du kan ikke få støtte til innkjøp av vitenskapelig utstyr, men avskrivningskostnader på utstyr kan dekkes gjennom prosjektet. Se Forskningsrådets retningslinjer for utstyr og avskrivning.

Krav til søknaden

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk. Unntak fra dette er at eventuell dokumentasjon av permisjoner, fravær og lignende kan være på norsk.
 • Prosjektet skal starte i løpet av 2016, og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2016.
 • Alle driftsutgifter som du søker støtte til, skal spesifiseres i søknadsskjemaet.
 • Sammen med søknaden skal du sende inn prosjektbeskrivelse etter fastlagt mal. Bruk samme mal som for forskerprosjekt. I tillegg skal det sendes inn CV etter fastlagt mal for prosjektleder, CV for de mest sentrale forskerne i prosjektet og eventuell annen etterspurt dokumentasjon nevnt i punktene ovenfor. Andre vedlegg vil ikke bli tatt med i søknadsbehandlingen.
 • Dersom du vil søke om midler til en postdoktorstilling, må du være oppmerksom på at Forskningsrådet tildeler slike stipend primært til norske utdanningsinstitusjoner som har rett til å tildele doktorgrad. Tildeling til andre institusjoner enn utdanningsinstitusjoner er aktuelt hvis søker kan redegjøre for at det foreligger særlige behov for postdoktorstipend og samtidig oppfyller formelle krav.
 • Kandidater til doktorgradsstipend, postdoktorstipend og midlertidige forskerstillinger som skal ansettes i prosjektet, vil ikke bli vurdert av Forskningsrådet. Navn på disse skal derfor ikke oppgis i søknaden og CVer skal ikke sendes inn. Eneste unntak er dersom prosjektleder søker om forskerstilling til seg selv.

Annet

 • Du kan bare søke om denne prosjekttypen tre ganger.
 • Du kan bare få bevilgning til denne prosjekttypen én gang.
 • Hvis søknaden din blir innvilget, må prosjektansvarlig inngå samarbeidsavtale med alle samarbeidspartnere som er oppført i søknadsskjemaet.
 • Det er ikke anledning til å ansette noen i mer enn én åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon. Se forøvrig Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
 • En person kan bare motta postdoktorstipend én gang fra Forskningsrådet.
Tidligste tillatte prosjektstart:
01.01.2016
Maksimum varighet (i måneder):
48
Minimum søkt beløp (i tusen):
3000
Maksimum søkt beløp (i tusen):
7000

Behandlingsprosedyre:

Søknadene vil bli vurdert av paneler som er satt sammen av utenlandske eksperter med ulik faglig bakgrunn. Søknader og panelenes vurderinger vil bli lagt fram for Fagkomiteen for medisin, helse og biologi til behandling og endelig bevilgningsvedtak.

Du finner en beskrivelse av behandlingsprosedyren på FRIPROs nettsider.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Fagkomiteen for medisin, helse og biologi vil etter planen ta en beslutning i slutten av november 2015, og resultatet vil bli kunngjort på Forskningsrådets nettsider i begynnelsen av desember.