Gå direkte til innhold
 
Kommunereformen

Forskerprosjekt

Spesielle føringer:

Krav til formalia

 • Søknaden skal skrives på engelsk.
 • Søkerinstitusjonen må være godkjent som forskningsinstitusjon.
 • Det skal legges ved CV for prosjektleder og sentrale utførende deltakere i prosjektet, maks 4 sider inkludert publikasjonsliste.
 • Seneste tillatte prosjektstart: 1. februar 2016.
Søknader som ikke tilfredsstiller kravene oppsummert i punktene over vil bli avvist.

 

Andre krav og føringer:

 • Samarbeidspartnere og utførende parters rolle skal framgå av prosjektbeskrivelsen.
 • Det skal legges ved liste over alle prosjektdeltakere DOCX - 25 KB .
 • Prosjektorganisering og oppgavefordeling i prosjektet samt stillingsandel og bruk av forskningsdel i stilling for forskere som det søkes lønns- eller frikjøpsmidler til skal beskrives.
 • Personal- og driftskostnader mm. skal detaljeres i søknadsskjemaets spesifikasjonsfelt. Det anbefales at søker legger ved et detaljert budsjett, som kan settes opp på måten som er vist i dette vedlegget.
 • Søkere fra universitets- og høgskolesektoren som har innført modell for totalkostnadsberegning av prosjektkostnader (TDI-modellen) skal bruke den når de lager budsjett i søknader til Forskningsrådet.
 • Prosjektet skal opprette en egen hjemmeside.
 • Det skal foreligge konkrete planer for vitenskapelig publisering og formidling, inkl. bruker- og allmennrettet
 • Kandidater til doktorgradsstipend vil ikke bli vurdert av Forskningsrådet, og navn på disse skal derfor ikke oppgis i søknaden og CVer skal ikke sendes inn. Det er derfor ikke anledning til å oppgi navn på kandidater til doktorgradsstipend innenfor forskerprosjekt. Navn på kandidater til postdoktorstipend som vil ha en sentral rolle i gjennomføring av prosjektet, kan oppgis.

Vedlegg som ikke er etterspurt i utlysningen, inkluderes ikke i søknadsbehandlingen.

Det er viktig å sette seg inn i generelle føringer for forskerprosjekter og Forskningsrådets regler for beregning av personal- og indirekte kostnader.

Tidligste tillatte prosjektstart:
01.01.2016
Seneste tillatte prosjektslutt:
30.06.2020
Minimum varighet (i måneder):
48
Maksimum varighet (i måneder):
48
Maksimum søkt beløp (i tusen):
16000

Behandlingsprosedyre:

Søknadene vurderes i to trinn: Først blir søknadene kvalitetsvurdert av internasjonale fageksperter i tverrfaglig panel. Deretter vurderer programstyret de beste søknadenes relevans ut fra utlysningen. Det er programstyret som beslutter hvilke søknad(er) som får støtte.

Informasjon om hvilket prosjekt som får støtte publiseres på DEMOS sin nettside når vedtak om bevilgning er fattet.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Desember 2015.