Gå direkte til innhold
 
Støtte til informasjonstiltak og større møter i Norge

Arrangementsstøtte

Generelle føringer for Arrangementsstøtte

Spesielle føringer:

Kun Norges deltagere i MC kan søke om støtte under denne ordningen. Unntaksvis kan også deltagere i COST Working Groups søke om støtte, i så fall skal søknaden være vedlagt en anbefaling fra et av Norges MC-medlemmer i den aktuelle COST-action.

Forskningsrådets søknadsskjema skal benyttes.

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.

Vedlegg til søknaden: Prosjektbeskrivelse med program og faglig begrunnelse for arrangementet, samt detaljert kostnads- og finansieringsplan

Søknader som ikke følger de generelle kravene til søknadstypen og/eller krav og begrensninger gitt i utlysningen vil bli avvist.
 

Tidligste tillatte prosjektstart:
24.09.2012

Behandlingsprosedyre:

Søknaden behandles administrativt.

Søknadene behandles i den rekkefølge de kommer inn, og skulle det komme inn flere søknader enn det er midler til, vil det være de sist innkomne søknadene i et budsjettår som ikke får midler.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Svar gis innen seks uker etter at søknaden er mottatt i Forskningsrådet.