Gå direkte til innhold
 
Inntil 100 millioner kroner til forskning for bedre folkehelse

Forskerprosjekt

Spesielle føringer:

 

Krav til søknaden

 • Prosjektlederen i søknaden kan ikke ha rollen som prosjektleder i andre søknader om forskerprosjekt til programmene BEDREHELSE, BEHANDLING,  HELSEVEL og KVINNEHELSE.
 • Søknaden med alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i pdf-format

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter oppgitt mal for søknadstypen Forskerprosjekt
 • CV for prosjektleder etter retningslinjene for søknadstypen Forskerprosjekt
 • CV for de mest sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere etter retningslinjene for søknadstypen Forskerprosjekt
 • Vedlegg om brukermedvirkning og forventet nytte etter fastlagt mal:

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg:

Forslag på inntil tre fageksperter fra land utenfor Norge som antas å være habile for å vurdere søknaden.

Andre vedlegg tas ikke med i søknadsvurderingen

Vurderingskriterier

I tillegg til vurderingskriteriene for søknadstypen forskerprosjekt, vurderes brukermedvirkning og nytteverdi PDF - 175 KB .

Andre føringer

 • Prosjektene må starte senest 1.10.2018.
 • Vi vil ikke vurdere kandidater til doktorgradstipend, postdoktor eller midlertidige forskerstillinger i prosjektet. Dere skal derfor ikke oppgi navn på disse i søknaden eller sende inn CV-er for dem. Eneste unntak er dersom prosjektleder ikke har fast ansettelse og søker om forskerstilling til seg selv.
 • Dersom prosjektet innvilges, kan prosjektansvarlig søke om utenlandsstipend for doktorgradsstipendiater og postdoktorer i prosjektet, samt forlengelse av postdoktorstipendperioden ved utenlandsopphold. Utlysning av stipendordningen blir gjort tilgjengelig i løpet av første halvår 2017 under navnet UTENLANDSSTIPEND.
 • Søknaden må inneholde en plan for hva som skal være eventuelle stipendiaters arbeidsoppgaver i prosjektet.
 • Hvis søknaden blir innvilget, må prosjektansvarlig institusjon inngå samarbeidsavtale med alle samarbeidspartnere som er oppført i søknadsskjemaet.
 • Dere kan ikke søke om støtte til åpen publisering som del av prosjektet. Se egen utlysning.
Tidligste tillatte prosjektstart:
01.01.2018
Seneste tillatte prosjektslutt:
30.09.2023
Minimum varighet (i måneder):
36
Maksimum varighet (i måneder):
60
Minimum søkt beløp (i tusen):
6000
Maksimum søkt beløp (i tusen):
15000

Behandlingsprosedyre:

Alle søknadene vil bli vurdert i panel bestående av fageksperter fra land utenfor Norge. Utlysningsteksten, ikke enkeltsøknadene, vil bli brukt som grunnlag for å oppnevne panelmedlemmer. Søknadene og panelvurderingene vil bli lagt fram for programstyret til behandling og endelig bevilgningsvedtak.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Beslutning vil etter planen bli tatt i november/desember 2017. Resultatet kunngjøres på Forskningsrådets nettsider. Alle søkerinstitusjoner får skriftlig tilbakemelding etter offentliggjøringen på nettsidene.