Gå direkte til innhold
 

Bygg, anlegg og eiendom (BAE) i Forskningsrådet

Her finner du en oversikt over de mest sentrale støtteordningene for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) i Forskningsrådet.

Forskning og utvikling (FoU) er helt avgjørende for at BAE-næringen skal være produktiv, bærekraftig og levere god kvalitet. Forskningsrådet har flere støtteordninger for å finansiere forskning og utvikling i BAE-bedrifter.

 • Har du en idé som kan bli til en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess?
 • Har du behov for å utvikle kompetanse, forskning eller utvikling for din bedrift? 

Hvis svaret er ja på et av disse spørsmålene kan støtte fra Forskningsrådet være relevant for din bedrift!

Hvilket prosjekt vil du sette i gang?

Forskningsrådet tilbyr 3 hovedtyper av prosjekter til BAE-næringen:

 • SkatteFUNN-prosjekter
 • Innovasjonsprosjekter i næringslivet
 • Kompetanseprosjekter for næringslivet.

Felles for alle prosjekttypene er at de konkrete utfordringene bedriftene har må løses gjennom forskning og utvikling (FoU).

SkatteFUNN-prosjekt

Skattefradragsordning for næringslivet som bidrar med finansiering når:

 • du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess
 • du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
 • prosjektet krever ny kunnskap
 • bedriften din har nytte av resultatet

Støtte gjennom SkatteFUNN kan kombineres med annen støtte fra Forskningsrådet.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Finansiering av bedriftenes FoU-kostnader på opptil 50 prosent for å skape innovasjon hos bedriftene:

 • kan søkes av bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer (NB: eventuelle unntak er spesifisert i utlysningen)
 • prosjektet skal føre til innovasjon (verdiskapende fornyelse) hos bedriftene som deltar i prosjektet.
 • prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer normalt minst 50 prosent av godkjente prosjektkostnader (NB: andel egenfinansiering er forskjellig mellom programmer og er spesifisert i utlysningen)
 • Prosjektene mottar normalt mellom 1-4 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet
 • Lyses ut i oktober hvert år

Finn ut om du har et Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Kompetanseprosjekter for næringslivet

Finansiering av forskningsmiljøenes FoU-kostnader på opptil 80 prosent til næringsrettet forskerutdanning og kompetanseoppbygging

 • søker må være forskningsinstitusjon, i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv
 • kun FoU-institusjonene kan få dekket kostnader i prosjektet
 • skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer
 • bedriftene bidrar aktivt i styringen av prosjektet
 • næringslivet (norsk) må bidra med kontantfinansiering som dekker minst 20 prosent av totalkostnaden for prosjektet

Andre prosjekttyper

Det finnes virkemidler som skal mobilisere bedrifter til å sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom rådgiving, nettverksmidler, forprosjektmidler og andre mobiliseringstiltak. Alle de nevnte virkemidlene utlyses på programnettsidene til Forskningsrådet.

Programmene som er mest relevant for BAE-næringen omtales under. En stor andel av prosjektene i Forskningsrådet er forskerprosjekter og søker må være en forskningsinstitusjon. Disse skal bidra til vitenskapelig fornyelse og utvikling av fagene og/eller ny kunnskap om relevante problemstillinger i samfunnet.

Støtteordninger i Forskningsrådet:
Hva er relevant for din bedrift?

Støtte til FoU-prosjekter i BAE-næringen skjer gjennom flere støtteordninger. Noen støtteordninger er tematisk orientert mot prioriterte forsknings- og samfunnsutfordringer, mens andre er mer åpne.

SkatteFUNN: Skattefradragsordning for næringslivet

 • Skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling.
 • Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.
 • SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning.
 • Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN.

ENERGIX: Energibruk i bygg

ENERGIX støtter en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet for å kunne møte økt tilgang av ny fornybar energi, økt effektivisering og fleksibilitet og tettere integrasjon mot Europa. Forskning i ENERGIX skal blant annet bidra til:

 • å erstatte usikkerhet innen byggsektoren med kunnskap og kompetanse
 • at fremtidens nye og rehabiliterte bygningsmasse skal oppfylle både tekniske krav, krav til godt inneklima og sluttbrukers krav til brukervennlige og attraktive bygg og byområder
 • at bygningsmassen fungerer optimalt i samspill med øvrige elementer i energisystemet og med brukernes adferd

Programmet utlyser Innovasjonsprosjekter i næringslivet, kompetanseprosjekter for næringslivet, og forskerprosjekter.

BIONÆR: Bruk av tre i bygg og anlegg

BIONÆR er et program som har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. Relevans for din BAE-bedrift er hvis du spesielt er opptatt bruk av tre i bygg og anlegg:

 • utvikle bruk av tre, både ved nye konstruksjoner, nybygg og rehabilitering
 • kunnskap som styrker innovasjon og materialkombinasjoner, industrialisering, lønnsomhet og markedsorientering i trebaserte verdikjeder

BIONÆR lyser ut: Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter for næringslivet, innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Nano2021: Nanoteknologi

NANO2021 er Forskningsrådets store program på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. Innenfor NANO2021 er særlig temaet Nanovitenskap og avanserte materialer - for redusert miljø- og klimapåvirkning relevant for BAE-næringen, for eksempel ved anvendelse av nanoteknologi i fremstilling av nye og eller forbedrede byggematerialer og fremstilling av sensorer for overvåkning og styring av relevante parametere.

NANO2012 utlyser blant annet: Innovasjonsprosjekter i næringslivet, Forskerprosjekter og Kompetanseprosjekter i næringslivet

KLIMAFORSK: Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

For din BAE-bedrift kan programmet være relevant hvis dere har behov for forskning på lavutslipp i bygninger og klimaendringenes konsekvenser for infrastruktur og fysiske installasjoner herunder veier, jernbane, vann- og avløpssystemer, kraftforsyningsinfrastruktur og bygninger.
KLIMAFORSK utlyser forskerprosjekter og kompetanseprosjekter.

BIA-programmet: Bedriftenes egne strategier

BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og er en åpen arena der prosjektsøknadene konkurrerer mot hverandre om støtte. BIA er komplementær til andre programmer, og kan være relevant for din bedrift hvis du ikke finner tematiske programmer i forskningsrådet som passer. Programmet tar sikte på å støtte ambisiøse forskningsbaserte innovasjonsprosjekter i bredden av norsk næringsliv.

Eksempler på FoU-prosjekter som finansieres av BIA innen BAE-sektoren er:

 • digitalisering og industrialisering av byggeprosessen
 • funksjonelle og verdiskapende bygg og anlegg
 • byggematerialer
 • grunnforhold og fundamentering

BIA utlyser Innovasjonsprosjekter i næringslivet og Kompetanseprosjekter for næringslivet.

EUROSTARS: Norske SMBer i samarbeid med utlandet

Eurostars er et felles initiativ fra EUREKA og EU-kommisjonen for å styrke små og mellomstore bedrifter (SMBer) som forsker. Prosjektene må ha som mål å utvikle et nytt produkt, prosess eller tjeneste

 • prosjektet må være et samarbeid med minst én partner fra et av de andre Eurostars-landene
 • prosjektleder må være en forskningsutførende SMB
 • minst 50 prosent av FoU-arbeidet må utføres av de deltakende FoU-utførende SMBene
 • norske SMBer kan få dekket opp til 50 prosent av sine faktiske prosjektkostnader, mens store bedrifter kan få dekket opp til 30 prosent av sine faktiske prosjektkostnader
 • prosjektperioden skal være maksimalt tre år
 • resultatene må kommersialiseres innen to år etter at prosjektet er avsluttet

Nærings-ph.d. – Doktorgrad i bedriften

Gjennom Nærings-ph.d.-ordningen gir Norges forskningsråd økonomisk støtte til BAE-bedrifter som vil satse på doktorgradskompetanse for egne ansatte, og mindre FoU-prosjekter som kan styrke bedriftens konkurranse- og omstillingsevne:

 • Doktorgradsprosjektet skal være direkte relevant for bedriften og bedriftens langsiktige kompetansebehov.
 • Kandidaten gjennomfører en vanlig doktorgrad, men oppholder seg både i bedrift og på lærestedet under doktorgradsperioden.

Nærings-ph.d. har løpende søknadsfrist.

Regionale mobiliseringsprosjekter

Fylkeskommunene skal mobilisere bedrifter til forskning, og prioriterer ulike næringer gjennom prosjekter. Prosjektene har midler til å arrangere møteplasser mellom bedrifter og forskere, mobilitet av forskere til bedrift eller bedrifter inn i forskning og forprosjekter. De har kompetansemeglere som kan hjelpe bedriften med å finne forskere og virkemidler som er relevante. Utlysninger og kontaktpersoner kommer her. Forprosjekter er støtte til mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet.

Senterordninger

Forskningsrådet har flere senterordninger som er fokusert på langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Særlig relevant for FoU-miljøer i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er SFI - Senter for forskningsdrevet innovasjon og FME - Forskningssentre for miljøvennlig energi:

 • Kun FoU-institusjoner kan søke, men bedrifter som har brukerinteresser til kunnskapen som skal utvikles deltar aktivt i sentrene. 
 • Eksempler på sentre er: Klima2050 (SFI), COIN (SFI), ZEB (FME), ZEN (FME).

SFI og FME har for tiden ingen planlagte utlysninger.

BYFORSK

Initiativet BYFORSK skal levere ny innsikt og nye løsninger som bidrar til attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder. BYFORSK skal framskaffe ny kunnskap for bærekraftig byutvikling.
BYFORSK har for tiden ingen planlagte utlysninger.

Horisont 2020

Har du ideer som er relevante for forskningstemaene i Horisont 2020?
Se her for en oversikt over temaene i Horisont 2020 og kontaktpersoner for hvert tema. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og Horisont 2020.

Andre virkemidler

Virkemiddelapparatet har flere støtteordninger som er relevant for BAE-Næringens satsing på FoU og innovasjon:

 • Innovasjon Norge
 • Regionale forskningsfond
 • Enova
 • Norsk design- og arkitektursenter
Publisert:
23.01.2017
Sist oppdatert:
01.03.2017