Gå direkte til innhold
 

Budsjett

Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet skal inneholde et fullstendig budsjett for prosjektet, periodisert på kalenderår. Budsjettet skal inneholde en kostnadsplan for alle kostnader i prosjektet og en finansieringsplan for hvordan disse kostnadene skal dekkes.

Dersom en søknad blir innvilget, vil søker bli bedt om å innarbeide eventuelle endringer i budsjettet knyttet til betingelser for vedtak, endrede satser, eller forskyvninger i framdriftsplanen. Etter at disse endringene er godkjent av Forskningsrådet, vil det reviderte budsjettet inngå i kontraktgrunnlaget mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig institusjon.

Prosjektkostnader

Prosjektkostnader er kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektkostnader kan deles i to hovedgrupper:

  • Direkte prosjektkostnader er kostnader til ressurser som er satt av spesielt for gjennomføringen av prosjektet. Normalt vil dette dreie seg om personalkostnader for prosjektmedarbeidere og andre direkte kostnader for gjennomføring av prosjektaktiviteter.
  • Indirekte prosjektkostnader er knyttet til bruk av generelle ressurser som prosjektet drar nytte av. Indirekte prosjektkostnader inkluderer prosjektets andel av kostnader til husleie for kontor, IT/telefon og andre administrative fellestjenester knyttet til personal og økonomi. I tillegg vil det kunne inkludere andel av fellestjenester som er typiske for institusjonen, som for eksempel forsknings- og studieadministrasjon i UoH-sektoren.

Kostnadsplan

I kostnadsplanen i Forskningsrådets søknadsskjema er det fire kostnadstyper. Alle kostnader skal spesifiseres i kommentarfeltet i søknadsskjemaet eller i prosjektbeskrivelsen.

Personal og indirekte kostnader

Det er vanlig å synliggjøre indirekte kostnader i virksomheter ved å fordele kostnadene på antall årsverk. I Forskningsrådets søknadsskjema budsjetteres derfor indirekte kostnader sammen med personalkostnader.

Forskningsrådet har retningslinjer for de ulike forskningsutførende sektorene når det gjelder budsjettering av personal- og indirekte kostnader.

Innkjøp av FoU-tjenester

Her føres kostnader ved innkjøp av FoU-tjenester fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som ikke er prosjektansvarlig. Dette inkluderer også kostnader for eventuelle stipendiater som er tilknyttet andre enn den prosjektansvarlige institusjonen/bedriften.

Utstyr

Med kostnadsarten utstyr mener vi kostnader til drift av utstyr/forskningsinfrastruktur og avskrivingskostnader på utstyr/forskningsinfrastruktur anskaffet for andre midler enn gjennom tildelinger fra Forskningsrådet. Slike kostnader kan budsjetteres på følgende måter:

  • Avskrivningskostnader for utstyr/forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å benytte
  • Prosjektets andel av driftskostnader eller "brukeravgift" for utstyr/forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å benytte (leiestedskostnader)
  • Anskaffelseskostnader for prosjektspesifikt utstyr som ikke har gjenbruksverdi utover prosjektet. Alle mindre anskaffelser av utstyr som har bruksverdi utenfor prosjektet anses imidlertid dekket gjennom beregning av indirekte kostnader..

Se Utstyr og forskningsinfrastruktur.

Andre driftskostnader

Her føres kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet og som ikke dekkes av kostnadstypene over. Utlysningsteksten og generell bidragspolicy i Forskningsrådet vil være retningsgivende for hva som godkjennes som nødvendige kostnader. Blant disse er prosjektrelaterte reise- og oppholdskostnader og prosjektspesifikke formidlingsaktiviteter, inkludert kostnader knyttet til tilgjengeliggjøring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Her føres også innkjøp av materiell som ikke er knyttet opp til bruk av utstyr.

Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden og vil bli revidert dersom prosjektsøknaden innvilges.

Kostnadssted

Her skal det føres hvordan de totale prosjektkostnadene fordeler seg på ulike sektorer ut fra hvilke sektorer virksomhetene som bærer kostnadene tilhører (Næringsliv, institutter, UoH, andre sektorer, utlandet).

Finansieringsplan

Det skal framgå av finansieringsplanen hva som vil være Forskningsrådets finansielle bidrag og hva som dekkes av andre kilder, for eksempel egne midler, bidrag fra samarbeidspartnere o.l. Det skal derfor oppgis hvordan de totale prosjektkostnadene fordeler seg på de ulike finansieringskildene. Finansieringen kan omfatte bidrag i form av kontanter og egne ressurser som stilles til rådighet for prosjektet (personell, forskningsinfrastruktur, materiell osv.)

For prosjekter som er knyttet til økonomisk aktivitet hos prosjektansvarlig og/eller en eller flere av samarbeidspartnere, gjelder regler knyttet til Statstøtteregelverket.

Forskningsrådets finansiering i et prosjekt vil for noen kostnadstyper begrenses av bestemte satser. Når  det er differanse mellom budsjetterte kostnader og Forskningsrådets satser, må differansen finansieres av andre kilder, for eksempel med prosjektansvarliges egne midler.

Publisert:
07.04.2015