Gå direkte til innhold
 

Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene

Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene gis årlig til 44 forskningsinstitutter. Ordningen forvaltes av Forskningsrådet.

Forskningsrådet forvalter ordningen etter gjeldende retningslinjer fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 2008, revidert av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013. I juni 2014 presiserte Forskningsrådet hvilke minimumskrav som må oppfylles for at et institutt skal få basisbevilgning.

Todelt system

Basisfinansieringen er todelt og består i dag av grunnbevilgning og strategiske instituttsatsinger. Grunnbevilgningen har både en fast del og en resultatbasert del.

Den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen skal stimulere instituttene til å finne en god balanse mellom kvalitet og relevans i forskningen, og fordeles etter oppnådde resultater på disse fire indikatorene, vektet med en relevanskomponent:

 • nasjonale oppdragsinntekter
 • vitenskapelig publisering 
 • internasjonale inntekter
 • avlagte doktorgrader

Ordningen med strategiske instituttsatsinger (SIS) gjelder for miljøinstituttene (øvre grense er 40 prosent av instituttets basisbevilgning) og for primærnæringsinstituttene (øvre grense er 30 prosent av instituttets basisbevilgning).

Krav for å få statlig basisfinansiering

Tilsammen er 44 institutter (49 enheter) omfattet av den statlige basisfinansieringsordningen. Instituttene i ordningen må blant annet oppfylle følgende krav:

 • drive forskning som er av interesse for norsk næringsliv, forvaltning eller samfunnsliv
 • ha faglig og vitenskapelig kompetanse som bl.a. kommer til uttrykk gjennom vitenskapelig publisering
 • ha tilstrekkelig stor forskningsaktivitet til at det skjer reell kompetranseoppbygging i organisasjonen
 • delta i en åpen konkurranse om nasjonale og internasjonale forskningsmidler
 • inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling i det norske forskningssystemet
 • ikke betale utbytte eller gi andre direkte eller indirekte fordeler til eier eller nærstående

Forskningsrådet har utdypet disse retningslinjene PDF - 298 KB  og tallfestet hvor stort et forskningsinstitutt må være, hvor mye det må publisere og hvor stor andel av inntektene som må være oppdrags- og bidragsinntekter for å få statlig basisfinansiering. Opplysningene hentes fra nøkkeltallene som forskningsinstituttene rapporterer inn hvert år.

 • Nasjonale og internasjonale oppdragsinntekter skal være minst 25 prosent av totale FoU-inntekter
 • Vitenskapelig publisering målt i publiseringspoeng per faglige årsverk, skal utgjøre minst 1/3 av gjennomsnittet for instituttets arena
 • Forskningsinstituttet skal ha minst 20 faglige årsverk
 • Forskningsinstituttets bidragsinntekter (f.eks. fra Forskningsrådet og EU) må utgjøre minst 10 prosent av de totale FoU-inntektene
Publisert:
25.03.2011
Sist oppdatert:
30.08.2018