Gå direkte til innhold
 

Viktige omgrep

Her finn du forklart nokre sentrale omgrep vi bruker i søknadsprosessen.

Administrativt ansvarleg: Innehavaren av stillinga som har fullmakt til å representere og forplikte den prosjektansvarlege overfor Forskingsrådet. Viss den prosjektansvarlege har oppnemnt ein eigen kontraktsansvarleg, vil han/ho avløyse den administrativt ansvarlege når det gjeld fullmakt til å inngå og/eller endre avtaledokumentet i alle FoU-prosjekt som den prosjektansvarlege har med Forskingsrådet.

Avtaledokumentet: Dokument som partane signerer, og som inneheld avtalte presiseringar og reguleringar for prosjektet.

Løyving: Bidraget Forskingsrådet har vedtatt å gi til finansiering av prosjektet, og som blir gitt med bindande verknad for eitt budsjettår om gongen.

Direkte kostnader: Kostnader som kan knytast direkte til gjennomføringa av prosjektet.

Finansieringsplan: Plan for korleis prosjektkostnadene skal finansierast gjennom prosjektperioden.

Force majeure: Upåreknelege og ekstraordinære omstende som partane ikkje har kontroll over.

Forskingsgenererte data: Registreringar, nedteikningar og rapporteringar i form av tal, tekst, bilete og lyd som blir genererte eller oppstår undervegs i forskingsprosjektet.

Forskingsinfrastruktur: Utstyr, ressursar og tilknytte tenester som forskingsmiljøa bruker til å utføre forsking innanfor sine respektive fagområde. Dette omfattar blant anna vitskapeleg utstyr og utstyrsfasilitetar, kunnskapsbaserte ressursar, som samlingar, arkiv eller strukturert vitskapeleg informasjon som gjer forsking mogleg, elektronisk infrastruktur (nettverk, berekningsressursar, lagringsressursar, programvare, grids) og alle andre unike einingar som er avgjerande for å kunne utføre forsking. Forskingsinfrastrukturar kan vere samla på éin stad eller distribuerte (eit organisert nettverk av ressursar).

Framdriftsplan: Plan for gjennomføring av hovudaktivitetane/arbeidspakker i prosjektet med delmål og milepælar.

Generelle vilkår for FoU-prosjekter: Dokumentet som inneholder Forskingsrådets gjeldande generelle vilkår for FoU-prosjekter og er ein integrert del av alle FoU-kontraktar som inngås med Forskingsrådet. 

Immaterielle rettar: Patent og alle andre rettar til tekniske løysingar, metodar, prosessar, prosedyrar, teikningar, prototypar, spesifikasjonar, design, kretsmønster og bedriftshemmelegheiter, uavhengig av om dei er patenterte eller registrerte eller kan patenterast eller registrerast, og alle opphavsrettar, databaserettar og andre nærståande rettar, rettar til varemerke, domene og andre forretningskjenneteikn og rettar verna etter marknadsføringsloven, uavhengig av om dei kan registrerast eller er registrerte.

Indirekte kostnader: Kostnader knytte til den forholdsmessige bruken av ressursar i prosjektet som ikkje er direkte knytte til gjennomføringa av prosjektet.

Kommersiell utnytting: Direkte eller indirekte bruk av prosjektresultat i utvikling og/eller marknadsføring av produkt, teneste eller prosess, eller overdraging og/eller lisensiering av prosjektresultat til tredjepart. Utgiving på eit forlag blir ikkje rekna som kommersiell utnytting.

Kontrakten: Avtaledokumentet, prosjektbeskrivinga, Generelle vilkår for FoU-prosjekt og eventuelle avtalte tilleggsdokument.

Kontraktsansvarleg: Éin person som har fullmakt til å inngå og/eller endre avtaledokumentet i alle FoU-prosjekt som den prosjektansvarlege har med Forskingsrådet.

Kostnadsplan: Samla budsjetterte prosjektkostnader for prosjektperioden fordelte på kostnadstypar.

Part/partane: Den prosjektansvarlege og Forskingsrådet, kvar for seg eller samla.

Prosjekt: Den samla aktiviteten som blir omfatta av kontrakten.

Prosjektansvarleg: Den som er ansvarleg overfor Forskingsrådet for at prosjektet blir gjennomført i tråd med kontrakten, tar imot løyvinga frå Forskingsrådet og elles har forpliktingar etter kontrakten.

Prosjektbakgrunn: Kunnskap, medrekna immaterielle rettar, som den prosjektansvarlege og samarbeidspartnarar bringar med seg inn i prosjektet.

Prosjektbeskriving: Fagleg og administrativ beskriving av og plan for gjennomføring av prosjektet.

Prosjektfinansiering: Ressursar som blir stilte til rådvelde for å gjennomføre prosjektet og dekkje prosjektkostnadene, medrekna finansielle midlar og bidrag i form av lokale, forskingsinfrastruktur, personellressursar osv.

Prosjektkostnader: Direkte og indirekte kostnader knytte til gjennomføring av prosjektet.

Prosjektleiar: Personen som på vegner av den prosjektansvarlege skal sikre den faglege framdrifta og gjennomføringa av prosjektet.

Prosjektperioden: Perioden som prosjektet blir utført i, og som er oppgitt i avtaledokumentet.

Prosjektrekneskap: Rekneskapen til den prosjektansvarlege over prosjektkostnader og prosjektfinansiering.

Prosjektresultat: Alle resultat som blir skapte eller oppnådde i samband med prosjektet, medrekna immaterielle rettar, uavhengig av om resultata er verna av lovgiving eller ikkje.

Prosjektsamandrag: Kortfatta, fagleg prosjektbeskriving som kan offentleggjerast for allmenta.

Samarbeidsavtale: Avtale som regulerer blant anna arbeidsform, oppgåvefordeling og rettar og plikter mellom den prosjektansvarlege og samarbeidspartnarar.

Samarbeidspartnarar: Dei som i samsvar med avtaledokumentet skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med den prosjektansvarlege.

Signere/signering: Elektronisk aksept av kontrakten i det elektroniske systemet til Forskingsrådet og/eller fysisk signatur på avtaledokumentet.

Tilsegn: Vilkårsbunde løfte frå Forskingsrådet om finansiering.

Underleverandør: Aktør som leverer varer eller tenester eller bidreg til gjennomføring av enkelte oppgåver i prosjektet på oppdrag frå den prosjektansvarlege, og som ikkje er samarbeidspartnar.

Publisert:
19.12.2005
Sist oppdatert:
20.11.2018