Gå direkte til innhold
 

Utredning om samisk forskning og høyere utdanning

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Forskningsrådet utredet en rekke forhold knyttet til samisk forskning og høyere utdanning i et bredt regionalt og internasjonalt perspektiv. Utredningen ble overlevert departementet 20. juni 2012.


Departementet oppnevnte dette utvalget til å gjennomføre utredningen:

Direktør Nils Butenschøn, Senter for menneskerettigheter, leder
Dr. polit. Else Grete Broderstad, Universitetet i Tromsø
Lektor Anni-Siiri Länsman, Uleåborg universitet
Spesialrådgiver Kari Morthensen, Norges forskningsråd
Professor Nils Oskal, Samisk høgskole
Høgskolelektor Per Ravna, Universitetet i Nordland
PhD-stipendiat Johan Strömgren, Uppsala universitet

NIFU v/forsker Vera Schwach har den faglige sekretærfunksjonen for utvalget.

Innspillskonferanse
Tirsdag 13. september 2011 arrangerte utvalget en konferanse ved Universitetet i Nordland for å få innspill til det videre arbeidet. Resultatene fra utvalgets kartlegging av samisk forskning og høyere utdanning (se nedenfor) ble presentert der, i tillegg til at det ble åpnet for innspill til andre deler av utredningsarbeidet.

Program for innspillskonferansen DOCX - 22 KB
Påmelding

Spørreundersøkelse
Som ledd i utvalgets karlegging av omfang og spredning av aktiviteter knyttet til samisk forskning og høyere utdanning har utvalget gjennomført en kartlegging. Alle relevante institusjoner har fått tilsendt spørreskjema om omfanget av samisk forskning og høyere utdanning ved institusjonen. Kartleggingen foregikk i løpet av våren 2011.

Møter med institusjonene
Utvalget har hatt møter med viktige institusjoner for samisk forskning i Norge. 13. mars 2011 møtte utvalget Sametinget, Senter for samisk helseforskning og Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) i Karasjok, og dagen etter Samisk høgskole, Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindriften, Galdu, WINHEC, Senter for samisk i opplæringa og Samisk arkiv i Kautokeino. 11.-13. mai møtte utvalget Høgskolen i Finnmark, Universitetet i Tromsø, Árran lulesamisk senter, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland, i henholdsvis Tromsø og Bodø. Institusjonene ga uttrykk for at de hadde store forventninger til utvalgets arbeid og spilte inn synspunkter innenfor en rekke relevante temaer.


 

Publisert:
12.04.2011