Gå direkte til innhold
 

Utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet – mer informasjon

Norges forskningsråd lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst. Søknadsfrist er 10. oktober 2018. Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, det er øremerkede midler på flere av delområdene:

Havbaserte næringer


Innenfor dette området kan du søke om midler til:

 • havbruk og annen marin virksomhet
 • maritim virksomhet
 • offshore operasjoner
 • havteknologi

Les mer og se utlysningene til havbruk her, fiskeri og marin virksomhet her, maritim virksomhet og offshore operasjoner her

Utlysningene til havteknologi innenfor sektorene petroleum, fornybar energi, skipsfart, fiskeri, havbruk og videreforedling, finner du under de nevnte områdene og i tillegg under energi og petroleum. Prosjekter innen havteknologi som ikke dekkes av ovenstående, kan søke støtte fra BIA.

Energi og lavutslipp


Innenfor energi lyses det ut midler til:

 • verdiskaping og fornyelse i energisystemet
 • fornybar energi
 • energieffektivisering i bygg og industri
 • energi i transport og
 • CO2-håndtering
 • havteknologi

Se energiutlysningen her og CO2-utlysningen her.

Det lyses også ut midler til PILOT-E, les mer om det her. Skal du søke midler til petroleum, se mer om det nedenfor. Skal du søke lavutslipp i biobaserte næringer se også nedenfor. Prosjekter innen klimaforliket, både lavutslipp og energisiden som ikke dekkes av ovenstående kan søke støtte fra BIA.

Petroleum


Innenfor petroleum kan det søkes om midler til:

 • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • leting og økt utvinning
 • boring, komplettering og intervensjon
 • produksjon, prosessering og transport
 • storulykker og arbeidsmiljø
 • havteknologi

Les mer om petroleumsutlysningen her.

I tillegg til innovasjonsprosjekter har vi også en utlysning på:

 • demonstrasjon og pilotering

Les mer om den her

Mat- og biobaserte næringer


Innenfor dette området kan du søke midler til:

 • jordbruk
 • matindustri
 • skogbruk og andre biobaserte næringer

20 mill. kroner av de totalt 95 mill. kronene til området er øremerka midler til lavutslippsløsninger innenfor området som en del av satsningen Lavutslipp2030.

Les mer under utlysningen for mat- og biobaserte næringer. Ønsker du å søke midler til sjømatbaserte næringer, så les over om havbruk under "havbaserte næringer".

Prosjekter innen treforedling som ikke dekkes av ovenstående kan søke støtte fra BIA

Nanoteknologi og avanserte materialer
 

Innenfor dette området kan bedrifter søke støtte til prosjekter basert på:

 • nanoteknologi
 • mikroteknologi
 • avanserte materialer.

Det gis støtte til prosjekter som bidrar til kunnskap- og teknologiutvikling for å møte samfunnsutfordringer innenfor:

 • fornybar energi
 • reduserte negative effekter på miljø og klima
 • bedre helse og medisinsk teknologi

Utlysningen dekker også søknader som bidrar til:

 • økt verdiskapning og innovasjon basert på nasjonale naturressurser
 • økt kunnskap om effekter av nanomaterialer på mennesker og økosystemer.

Les mer her.

Prosjekter innen nano, mikroteknologi og avanserte materialer som ikke dekkes av ovenstående kan søke støtte fra BIA

380 millioner er ikke øremerket til bestemte områder. Bedrifter fra næringer som ikke er nevnt ovenfor kan søke disse midlene, blant annet:

Helse


Innen dette området kan bedrifter søkte støtte til prosjekter innen:

 • bioteknologi
 • medisinsk teknologi
 • velferdsteknologi
 • e-helse

Prosjekter som tar i bruk nanoteknologi eller avanserte materialer se her.

Øvrige prosjekter innen helse kan søke BIA.

Industri og tjenester
 

Bedrifter innen bransjer og sektorer som er nevnt under de øremerkede midlene (se over) skal søke under disse temaene.

Bedrifter innen avansert produksjon, transport, varehandel, reiseliv, finanstjenester og andre tjenester kan søke støtte fra BIA.

IKT og digitalisering
 

IKT/digitaliseringsprosjekter innen bransjer og sektorer som er nevnt under de øremerkede midlene (se over) skal søke under disse temaene.

Prosjekter som gjelder IKT og digitalisering i andre bransjer og sektorer kan få støtte fra BIA

Bygg, anlegg og eiendom
 

Bedrifter innen bygg-, anlegg- og eiendomsnæringene (BAE-næringene) kan søke støtte gjennom flere ordninger i Forskningsrådet.

For prosjekter knyttet til energibruk i bygg kan bedrifter søke støtte fra ENERGIX.

For prosjekter knyttet til bruk av tre som byggemateriale kan bedrifter søke BIONÆR.

For prosjekter knyttet til nanoteknologi eller avanserte materialer kan bedrifter søke NANO2021.

Øvrige prosjekter innen BAE-næringene kan søke BIA

Hvis din bedrift har arbeider innenfor et område eller tema som ikke dekkes av ovenstående, send søknaden til BIA.

Publisert:
03.05.2018
Sist oppdatert:
11.06.2018