Gå direkte til innhold
 

Primærnæringsinstituttene

Primærnæringsinstituttene er en viktig del av det offentlige apparatet som er bygget opp for å dekke forvaltningen og primærnæringenes behov for forskningsbasert kunnskap.

Instituttene samarbeider med utøvere i primærnæringene, ofte enkeltmannsforetak og svært små bedrifter, om å definere forskningsbehov og utføre forskning. Samtidig spiller primærnæringsinstituttene en viktig rolle i arbeidet med å overføre og implementere forskningsbasert kunnskap i næringene. I tillegg har primærnæringsinstituttene omfattende forvaltningsoppgaver med basis i forskning innenfor sine fag- og ansvarsområder.

Tre landbruksinstitutter og to fiskeriforskningsinstitutter får statlig basisfinansiering gjennom Norges forskningsråd.

De fem primærnæringsinstituttene er: 

Det er Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet som finansierer primærnæringsinstituttene. I tillegg til basisbevilgningen mottar flere av instituttene direkte bevilgninger fra disse departementene til kunnskapsutvikling, formidling, beredskap eller andre oppgaver definert av departementene. NIBIO får strategiske midler også fra Klima- og miljødepartementet.

Havforskningsinstituttet ​får midler til strategiske satsinger kanalisert gjennom Forskningsrådet, mens driftsbevilgning direkte fra Nærings- og fiskeridepartementet dekker øvrig virksomhet. 

Publisert:
03.07.2015
Sist oppdatert:
30.08.2018