Gå direkte til innhold
 

Om prosjektrapportering

En av Forskningsrådets oppgaver er å sikre tilfredsstillende kontroll med at forskningsmidlene benyttes til de formål de er bevilget til, og at forskningsresultatene som oppnås, er tilfredsstillende i forhold til fastsatte planer.

I sin søknadsvurdering legger Forskningsrådet vekt på gjennomførbarhet av prosjektene - både faglig og administrativt. Rapportering, gjennom prosjektperioden (framdriftsrapport) og ved prosjektslutt (sluttrapport), er noen av elementene som danner grunnlag for oppfølging av prosjektene. Manglende rapportering vurderes som en svakhet ved prosjektansvarliges evne til gjennomføring av prosjektene, og vil kunne ha konsekvenser for videreføring av prosjektet.

I tillegg til sluttrapport skal alle (- med noen få unntak -) som har bevilgning fra Forskningsrådet, levere framdriftsrapport. Godkjent framdriftsrapport er en forutsetning for innfrielse av tilsagn om bevilgning for kommende år.

Søknad om prosjektendringer

Mer informasjon på siden om prosjektendringer.
 

Arkivering av forskningsgenererte data ved Norsk senter for forskningsdata AS

For prosjekter innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og helse, miljø og utviklingsforskning plikter prosjektansvarlig å overføre kopi av alle forskningsgenererte data/resultatdata og all nødvendig dokumentasjon for gjenbruk av data (metadata) til Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) for arkivering. Overføringen skal skje så snart som mulig etter henvendelse fra NSD, og senest innen to år etter at prosjektet er avsluttet. Nærmere opplysninger på NSDs nettside https://www.nsd.no/

Hvis du er i tvil om hva som gjelder for ditt prosjekt eller har andre spørsmål om rapportering, kontakt din saksbehandler i Forskningsrådet. Kontaktpersonen er oppgitt på tidligere korrespondanse med Rådet.

Andre elementer som danner grunnlag for kontroll med at prosjektbevilgningens intensjoner oppfylles:

  • Møter og annen dialog mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig/den forskningsutførende institusjonen/prosjektleder
  • Seminarer hvor resultater fra prosjekter presenteres
  • Fag- og programevalueringer og andre evalueringer
  • Revisjonsgjennomganger av internkontrollen hos den forskningsutførende institusjonen
Publisert:
12.08.2005
Sist oppdatert:
22.03.2017