Gå direkte til innhold
 

Økonomi

Forskningsrådet fikk tidenes største budsjettvekst i 2016, på over én milliard kroner. Norge har nå passert en prosent av BNP for offentlig finansiert forskning.

En fjerdedel av offentlige FoU-bevilgninger i Norge går via Forskningsrådet

Forskningsrådet er et sentralt forskningspolitisk virkemiddel, og cirka en fjerdedel av offentlige FoU i Norge går via Forskningsrådet. Forskningsrådet får inntekter fra alle departementene. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet står for til sammen 77 prosent av disse inntektene. For å sikre koordineringen av forskningspolitikken i et sektorbasert system har Kunnskapsdepartementet ansvaret for koordinering av forskningspolitikken. Kunnskapsdepartementet har også etatsstyringsansvaret for Forskningsrådet.

 

Nederste del av figuren viser hvordan Forskningsrådets bevilgninger fordeler seg mellom de ulike sektorene, basert på prosjektansvarlig institusjons sektortilknytning. I tallene inngår basisbevilgningene som en del av bevilgningene til instituttsektoren. I kategorien Andre inngår i all hovedsak prosjekter knyttet til mer indirekte FoU-formål som konferanser, møter og drift av programmene, ofte med Forskningsrådet som ansvarlig.
 

Forskningsrådet følger opp Regjeringens langtidsplan

Oppfølgingen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (2015–2024) er en særlig viktig oppgave for Forskningsrådet. Forskningsrådets samlede budsjett er gradvis vridd mot prioriteringene i Langtidsplanen, og i 2016 var det kun 22 prosent av det samlede budsjettet som gikk til områder som ikke er prioritert i Langtidsplanen. Dette er først og fremst basisbevilgninger til instituttsektoren og satsinger knyttet til global utvikling og kulturell endring.
 

Forskningsrådet har en bred og variert portefølje

Forskningsrådet er den største areaen for konkurranse om forskningsmidler i Norge, og har en bred og variert portefølje av virkemidler. Den består blant annet av tematiske satsinger og virkemidler som skal dekke prioriterte tema- og næringsområder. På de åpne arenaene kan man søke om å få godkjent forskningsprosjekter innenfor alle fag- og næringsområder. Forskningsrådet har også andre finansieringsordninger som internasjonaliseringstiltak, sentersatsinger, regionale og kommunale tiltak, forskningsinfrastruktur og basisbevilgninger.
 

 

Fordelingen av Forskningsrådets bevilgninger på fylker baseres på adressen til prosjektansvarlig institusjon. Dersom prosjektbevilgninger brukes til f.eks. kjøp av FoU-tjenester fra andre institusjoner fanges ikke dette opp i fordelingen. Figuren under viser at særlig Oslo, Akershus, Sør-Trøndelag og Hordaland mottar store andeler av Forskningsrådets bevilgninger.

Publisert:
26.04.2017
Sist oppdatert:
26.04.2017