Gå direkte til innhold
 

Nye frittstående prosjekter i samfunnsvitenskap fra 2010

Fagkomiteen for samfunnsvitenskap har nå avsluttet behandlingen av søknadene til FRISAM for 2010. Det er gitt støtte til 12 forskningsprosjekter og 16 konferanser. Ett forskningsprosjekt er innstilt til bevilgning under ECRP-ordningen.

Totalt har komiteen fordelt 61 millioner kroner. Av dette går 59 mill. kroner til nye forskningsprosjekter for perioden 2010-2013, og 2 mill. kroner går til konferanser i 2010.

Flertallet av søknadene ble vurdert som svært gode og vitner om høyt nivå på norsk samfunnsvitenskap.

Bevilgning fordelt på søknadstyper
Komiteen har innvilget til sammen 28 søknader til FRISAM:

• Seks forskerprosjekter
• Fem personlige postdoktorstipend
• Ett personlig doktorgradsstipend i utlandet
• Fire internasjonale forskerkonferanser
• 12 nasjonale fagkonferanser

I tillegg er ett internasjonalt samarbeidsprosjekt innstilt til bevilgning under European Science Foundation’s ordning for European Collaborative Research Projects in the Social Sciences (ECRP). En nærmere kunngjøring av resultatet for ECRP-søknadene koordineres med ESF og vil skje senere.

Forskerprosjektene har en varighet fra tre til fire år, de innebærer samarbeid mellom flere forskere, også tverrfaglig, og inkluderer rekrutteringsstillinger (doktorgrads- og/eller postdoktorstipend). Alle de personlige postdoktorstipendene er treårige.

Blant lederne for forskerprosjektene er det én kvinne og fem menn. Postdoktorstipendene er tildelt fire kvinner og en mann, og doktorgradsstipendet i utlandet går til en kvinne.

For en del av prosjektene vil bevilget beløp være lavere enn søkt beløp.

Om budsjettet
Forskningsrådets budsjett for 2010 innebærer ingen vekst for den frie prosjektstøtten i samfunnsvitenskap. De begrensede ressursene som er til rådighet for utdeling til nye prosjekter, gjør at det også i år var mange svært gode søknader som ikke oppnådde bevilgning.

Om søknadsmassen
Fagkomiteen for samfunnsvitenskap hadde til behandling til sammen 144 søknader til FRISAM, fordelt slik på søknadstyper:

91 søknader om forskerprosjekt
23 søknader om personlig postdoktorstipend
9 søknader om personlig doktorgradsstipend i utlandet
21 søknader om støtte til konferanser

Totalt ble det søkt om 765 mill. kroner for årene 2010-2013.

Komiteen behandlet i tillegg ni søknader til ECRP-ordningen, med totalt søkt beløp på 28 mill. kroner for årene 2010-2013.

Behandlingen i Fagkomiteen for samfunnsvitenskap
Fagkomiteen for samfunnsvitenskap har følgende sammensetning:

Professor Pål Repstad, leder, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA
Professor Arnt Fløysand, Institutt for geografi, UiB
Førsteamanuensis Anne Gjelsvik, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
Professor Jan O. Jonsson, Institutet för socialforskning, Stockholms universitet
Seniorforsker Ivar Kolstad, Christian Michelsens institutt
Førsteamanuensis Kjersti Larsen, Etnografisk seksjon, Kulturhistorisk museum, UiO
Professor Sølvi Lillejord, Institutt for utdanning og helse, UiB
Professor Henry John Mæland, Det juridiske fakultet, UiB
Professor Hanne Marthe Narud, Institutt for statsvitenskap, UiO
Professor Odd Nordhaug, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Søknadsbehandlingsmøtet ble avholdt 24.-25.11.2009. Ved komiteens behandling av søknader om forskerprosjekt fratrådte Kjersti Larsen møtet grunnet inhabilitet og deltok ikke i noen del av behandlingen av denne søknadstypen. Professor Vigdis Broch-Due, Institutt for sosialantropologi, UiB, deltok i møtet som settemedlem under behandlingen av søknader om forskerprosjekt. Ved behandling av søknader om postdoktorstipend fratrådte Arnt Fløysand, Anne Gjelsvik og Kjersti Larsen møtet grunnet inhabilitet og deltok ikke i noen del av behandlingen av søknader om postdoktorstipend. Ved behandling av søknader om konferansestøtte fratrådte Sølvi Lillejord og Pål Repstad møtet grunnet inhabilitet og deltok ikke i noen del av behandlingen av denne søknadstypen.

I sin vurdering av søknadene har komiteen lagt hovedvekten på søknadenes kvalitet, og i tillegg tatt hensyn til føringene i årets utlysning. Det har vært lagt vekt på at forskerprosjektene bør ha rekrutteringselementer og innebære samarbeid, og at postdoktorstipendene skal bidra til kvalifisering av fremragende yngre forskere, med kvalifisering av kvinner som et særskilt siktemål.

Svar på søknad
Melding om utfallet av søknadsbehandlingen vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner ved den prosjektansvarlige så snart det er praktisk mulig. For avslagsbrev vil dette skje via Mitt nettsted.
 

Publisert:
01.12.2009