Gå direkte til innhold
 

Miljøpolicy

Forskingsrådet skal jobbe på ein miljøvennleg måte. Forskningsrådet er Miljøfyrtårn-sertifisert og oppfyller kriteriene som Miljøfyrtårn-stiftelsen krever. Forskningsrådet fastsetter årlige mål for eget miljøarbeid.

Miljøomsynet skal takast vare på i alle våre oppgåver:

  • som saksbehandlarar, både i samband med å gi forskingspolitiske råd og å gi finansiell støtte til forsking, innovasjon og forskarutvikling
  • i møteplassfunksjonen
  • i reiseverksemda vår
  • i bruk og drift av lokala våre

Forskningsrådet er Miljøfyrtårn-sertifisert. Leiinga i Forskingsrådets har ansvaret for at miljøleiingssystemet blir integrert i styringssystemet og fremje ein bedriftskultur som tek omsyn til miljøet. Det primære miljøansvaret ligg hos den einskilde medarbeidar under utøvinga av arbeidsoppgåvene.

Forskingsrådet skal ha særleg merksemd på følgjande område:

  • innkjøp
  • energibruk
  • reiser og transport
  • avfallshandtering.

Forskingsrådet vil stille miljøkrav til operatørar og leverandørar.

Publisert:
10.10.2005
Sist oppdatert:
27.10.2017