Gå direkte til innhold
 

MILJØFORSK: 9 nye prosjekter

44 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 25.4.2018.

Utlysningstittel: MILJØFORSK: 40 millioner kroner til kinesisk-norsk forskning på bærekraftig landbruk og samlet belastning på økosystemer

Søkt beløp totalt: 221,8 millioner NOK
Tildelte midler: 44 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 52
Forskerprosjekt: 52

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter 7 6 5 4 3 2 1
Forskerprosjekt 1 11 24 8 2 0 0

 

Settemedlem: Ingen

 

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
286888 New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions NENIM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
287052 Plant - insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant volatiles in the olfactory pathway of an herbivorous insect Norwegian University of Science and Tecnology (NTNU), Dept. of Psych.
287431 ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
287794 Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
286773 Strategies to Mitigate Pressures on Terrestrial Ecosystems from Multiple Stressors NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
287043 Collaborative Studies of Two Resource Ecosystems in Shelf, Slope and Oceanic Regions of the Norwegian and South-China Seas UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ
287402 The vanishing white: management of stressors causing reduction of pale vegetation surfaces in the Arctic and the Qinghai-Tibetan Plateau STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
287801 Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem function UNIVERSITETET I BERGEN
288037 Joint effects of climate and fishing on dynamics of exploited ecosystems UNIVERSITETET I BERGEN

 

Kommentar

Behandlingsprosedyre: Utlysningen er gjennomført som to separate konkurranser. Under temaet Sustainable agriculture er det behandlet 20 søknader. Under temaet Integrated multi-stressor impacts on ecosystems er det behandlet 26 søknader. Hver søknad er kun blitt behandlet i en av konkurransene. Administrasjonen vurderte om søknadene oppfyller de formelle kravene, slik de er beskrevet i søknadstypen Forskerprosjekter og i utlysningen. Deretter ble søknadene vurdert av individuelle fageksperter. NSFC innhentet minst 5 ekspertvurderinger på sin side og Forskningsrådet 2-3 ekspertvurderinger på sin side. Det ble oppnevnt to rangeringspaneler, ett pr. konkurranse; hvert med tre medlemmer fra kinesisk og norsk side. Rangeringspanelene møttes i Beijing 12. oktober. Diskusjonen i panelet var basert på søknadenes relevans for utlysningen og fagekspertenes vurderinger (fra begge land). Søknadene ble ikke gitt en ny vurdering. Rangeringspanelene utarbeidet hver sin omforente rangeringsliste som innspill til Forskningsrådet og NSFC, som grunnlag for endelig beslutning om bevilgning og avslag. Den endelige beslutningen i Forskningsrådet ble tatt av programmenes styreledere med bevilgningsfullmakt på vegne av hele styret. Det ble lagt vekt på ekspertenes kvalitetsvurderinger, rangeringsutvalgets forslag til innstilling og en helhetsvurdering av hvordan søknadene svarer på utlysningen. 20. november var beslutning om bevilgning og avslag vedtatt i Kina og Norge.

Publisert:
04.12.2018