Gå direkte til innhold
 

Internasjonal enhet

Forskningsrådets internasjonale enhet representerer Forskningsrådets EU-samarbeid utad og har nasjonalt koordineringsansvar for EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Internasjonal enhets ansvar er knyttet til representasjon i EUs komitèer, mottak og formidling av informasjon knyttet til EUs Horisont 2020 og utvikling av en aktiv veiledning og kommunikasjon til norske FoU-miljøer. Avdelingen jobber på tvers av divisjonene i Forskningsrådet og har kontaktpersoner i alle divisjonenes avdelinger.

EU satser stort på et "indre marked for forskning", som skal gi bedre utnyttelse av Europas forskningsressurser. Slik satsing er avgjørende for at Europa skal konkurrere med USA og Japan i det globale markedet. Horisont 2020 og utviklingen av et felles europeisk forskningsområde, ERA (European Research Area), skal bidra til å nå målet.

Målgrupper: 

Internasjonal enhet skal først og fremst betjene tre målgrupper:

  • Forskningsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor som skal stimuleres og veiledes til å søke plass i rammeprogrammets ulike samarbeidsformer.
  • Europakommisjonen, både gjennom formell representasjon i komiteer og utvalg, og i løpende kobling mellom norsk forskning og utviklingen av ERA.
  • Departementene, gjennom formell representasjon i utvalg, kontaktmøter og i dialog om posisjonering overfor EU, forsknings- og sektorpolitiske implikasjoner nasjonalt.

Arbeidsområder: 

Internasjonal enhet arbeider for å følge opp det samlede norske engasjementet i EUs forskningssamarbeid. Vi ønsker å bidra til utvikling innen norsk forskningspolitikk, samt å bidra til økt forskning gjennom finansielle ordninger.

Internasjonal enhet:

  • praktiserer generell og målrettet markedsføring, informasjon, veiledning og rådgivning om forskningssamarbeidet i EU til norske FoU-miljøer og bedrifter.
  • arbeider for at nasjonalt fremstående forskningsmiljøer knyttes opp i ekspertnettverk.
  • arbeider for at norske forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige etater blir attraktive samarbeidspartnere i integrerte prosjekt og andre samarbeidstiltak.
  • stimulerer til økt forskerutveksling ved blant annet å bidra til å senke tersklene for mobilitet og tilgang til infrastruktur.
  • bidrar til internasjonalisering av forskerutdanningen.
  • gjør norsk forskning bedre kjent internasjonalt.
Publisert:
22.04.2009
Sist oppdatert:
04.07.2017