Gå direkte til innhold
 

Fri prosjektstøtte: 215 millioner fordelt til prosjekter innenfor medisin, helse og biologi fra 2013

Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) har avsluttet behandlingen av søknader for 2013. Det ble innvilget støtte til 34 prosjekter, de fleste med en varighet på tre til fire år.

Det er fordelt 215 millioner kroner til nye prosjekter innenfor FRIMEDBIO for perioden 2013-2016. De innvilgede prosjektene har et budsjett på mellom 2,5 og 9 millioner kroner for hele prosjektperioden.

Se liste over innvilgede søknader: FRIMEDBIO 2013 PDF - 196 KB

Bevilgning fordelt på søknadstyper
Komiteen har innvilget til sammen 34 søknader fordelt på følgende søknadstyper:
• 26 forskerprosjekter
• 7 postdoktorstipend
• 1 arrangementsstøtte

For enkelte av prosjektene vil bevilget beløp være noe lavere enn søkt beløp.

Blant lederne for forskerprosjektene er det syv kvinner og 19 menn. Postdoktorstipendene er tildelt seks kvinner og én mann.

Svar på søknad
Svarbrev vil bli sendt ut til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden.

Om søknadsmassen
Fagkomiteen for medisin, helse og biologi hadde 439 søknader til behandling, fordelt på følgende søknadstyper:
• 378 søknader om forskerprosjekt
• 59 søknader om personlig postdoktorstipend
• 2 søknader om støtte til forskerkonferanser 

Til sammen var det søkt om totalt 2,95 milliarder kroner for årene 2013-2017.

Søknadsbehandlingen
Søknadene om forskerprosjekt og personlig postdoktorstipend ble faglig vurdert i ett av totalt tolv internasjonale ekspertpaneler. Panelet foretok også en rangering av de beste søknadene, dvs. de som fikk samlet karakter 6 eller 7.  Se liste over panelenes sammensetning.

Fagkomiteen har i sin vurdering av søknadene lagt hovedvekten på søknadenes vitenskapelige kvalitet og rangeringen i ekspertpanelene. Det er praktisert moderat kjønnskvotering for prosjektleder ved tildeling av forskerprosjekt og personlig postdoktorstipend. Videre er det lagt vekt på prosjektenes planer for internasjonalt forskningssamarbeid.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

I den totale søknadsmassen for forskerprosjekt og personlig postdoktorstipend (437 søknader) var karakterfordelingen som følger:

  Karakterfordeling    

Totalt fikk om lag 24 prosent av søknadene karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 1/3 finansieres gjennom FRIMEDBIOs budsjett.

Midlene er tildelt fagene med følgende prosentandel:

Evolusjonsbiologiske og økologiske fag: 16 prosent (søkt 15 prosent)
Fysiologiske og anatomiske fag: 17 prosent (søkt 12 prosent)
Molekylærbiologiske fag: 35 prosent (søkt 37 prosent)
Fag innenfor kliniske medisin og folkehelse: 32 prosent (søkt 36 prosent)

Fagkomiteen som har det overordnede ansvar for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

Førsteamanuensis Sameline Grimsgaard (leder), Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetslektor Cecilia Lundberg, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet
Professor Donald Gullberg, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
Professor Berit Lilienthal Heitmann, København universitetssykehus
Professor Jerker Hetta, Karolinska institutet, Stockholm - settemedlem
Professor Charlotta Kvarnemo, Zoologiska institutionen, Gøteborgs universitet
Professor Anne Gro Vea Salvanes, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen
Professor Jørund Straand, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Professor Preben Dybdahl Thomsen, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, Københavns Universitet
 

Publisert:
04.12.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016