Gå direkte til innhold
 

Fri prosjektstøtte: 180 millioner til prosjekter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi

Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) har avsluttet behandlingen av søknader for 2013. Det ble innvilget støtte til 28 prosjekter, de fleste med en varighet på tre til fire år.

Det er fordelt 180 millioner kroner til nye prosjekter innenfor FRINATEK for perioden 2013-2017. De innvilgede prosjektene har et budsjett på mellom 2,9 og 9 millioner kroner for hele prosjektperioden.

Se liste over innvilgede søknader: FRINATEK 2013 PDF - 194 KB

Bevilgning fordelt på søknadstyper
Komiteen har innvilget til sammen 31 søknader fordelt på følgende søknadstyper:
• 19 forskerprosjekter
• 9 postdoktorstipend
• 3 arrangementsstøtte

For enkelte av prosjektene vil bevilget beløp være noe lavere enn søkt beløp.

Blant lederne for forskerprosjektene er det tre kvinner og 16 menn. Postdoktorstipendene er tildelt seks kvinner og tre menn.

Svar på søknad
Svarbrev vil bli sendt ut til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden.

Om søknadsmassen
Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi hadde 253 søknader til behandling, fordelt på følgende søknadstyper:
• 221 søknader om forskerprosjekt
• 28 søknader om personlig postdoktorstipend
• 4 søknader om støtte til forskerkonferanser

Til sammen var det søkt om 1,75 milliarder kroner for årene 2013-2017.

Søknadsbehandlingen
Søknadene om forskerprosjekt og personlig postdoktorstipend ble faglig vurdert i ett av totalt elleve internasjonale ekspertpaneler. Panelet foretok også en rangering av de beste søknadene, dvs. de som fikk samlet karakter 6 eller 7.  Se liste over panelenes sammensetning.

Fagkomiteen har i sin vurdering av søknadene lagt hovedvekten på søknadenes vitenskapelige kvalitet og rangeringen i ekspertpanelene. Det er praktisert moderat kjønnskvotering for prosjektleder ved tildeling av forskerprosjekt og personlig postdoktorstipend. Videre er det lagt vekt på prosjektenes planer for internasjonalt forskningssamarbeid.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

I den totale søknadsmassen for forskerprosjekt og personlig postdoktorstipend (249 søknader) var karakterfordelingen som følger:

  Karakterfordeling

Totalt fikk om lag 41 prosent av søknadene karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 27 prosent finansieres over FRINATEKs budsjett.

Fagkomiteen, som har det overordnede ansvar for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

Professor Geir Anton Johansen (leder), Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
Professor Anne Fiksdahl, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (settemedlem)
Professor Karin Andreassen, Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø
Seniorrådgiver Berit Sundby Avset, SINTEF
Professor Knut Deppert, Fysiska institutionen, Lunds universitet
Professor Hans Petter Langtangen, Simula Research Laboratory og Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Professor Per A. Madsen, Institut for mekanisk teknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 

Publisert:
04.12.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016