Gå direkte til innhold
 

Etiske retningslinjer og god forskningsskikk

Prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal holde høy forskningsetisk standard og følge grunnleggende prinsipper for forsker-, forskningsetikk og forskningsskikk.

Forskningsorganisasjonene skal sikre at forskningen deres skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. I søknader til Forskningsrådet skal søkeren i prosjektbeskrivelsen gjøre rede for eventuelle etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av prosjektet, og beskrive hvordan de vil bli håndtert. Denne redegjørelsen inngår i grunnlaget for søknadsvurderingen vår.

Prosjektbeskrivelsen skal utformes i tråd med god forskningsskikk og være skrevet spesielt for dette formålet. Alle sitater skal være korrekte og ha tydelig kildeangivelse. Hvis stoff fra andres tekster og/eller resultater blir benyttet i prosjektbeskrivelsen, gjelder samme krav til kildeangivelse

De nasjonale forskningsetiske komiteene har laget en oversikt over generelle og fag-/temaspesifikke forskningsetiske retningslinjer.

Forskere kan ta kontakt med De nasjonale forskningsetiske komiteene om de ønsker råd ved vurdering av konkrete forskningsetiske utfordringer i sitt prosjekt. Hvem er De nasjonale forskningsetiske komiteene og hva gjør de?

Hovedansvaret for god forsker-, forskningsetikk og forskningsskikk ligger hos forskerne og organisasjonen eller virksomheten som er ansvarlig for prosjektet. I følge norsk lovgivning skal alle prosjekter som krever forhåndsgodkjenning av den regionale forskningsetiske komiteen, være godkjent før prosjektet kan settes i gang. Prosjekter som behandler personopplysninger skal også meldes til personvernombudet for forskning.

Finansiering fra Forskningsrådet innebærer derfor ikke at prosjektet er "godkjent" ut fra gjeldende lover og normer.

Oppfølging og kontroll
Forskningsrådet krever at prosjektansvarlig skal følge gjeldende lover og forskrifter, annen offentlig regulering, etiske retningslinjer, samt anerkjente kvalitetsstandarder og normer for god forskningsskikk. Dersom prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere og deltakere, er det prosjektansvarlig (Forskningsrådets kontraktspart) som har ansvar for at disse følger gjeldende lover og regler og normer for god forskningsskikk i samsvar med Forskningsrådet krav.

I følge kontrakten med Forskningsrådet skal prosjektansvarlig melde fra om alle avvik fra det som er avtalt, herunder brudd på de etiske retningslinjene. Eventuelle brudd på de etiske retningslinjene kan også avdekkes av Forskningsrådet gjennom spesiell prosjektoppfølging, for eksempel "prosjektbesøk" (site visits).

Alle kontraktsbrudd, herunder brudd på god forskningsskikk, kan føre til at prosjektet termineres. Forskningsrådet kan da kreve tilbakebetaling av utbetalte midler.

Publisert:
20.04.2004
Sist oppdatert:
14.01.2019