Gå direkte til innhold
 

Fellesløftet: 133 millioner til FRIPRO-prosjekter innenfor humaniora

Fagkomiteen for humaniora (FRIHUM) har vedtatt hvilke prosjekter som skal få finansiering over Fellesløftet. 21 prosjekter får bevilgning. Prosjektene har en total bevilgningsramme på 133 millioner kroner for hele prosjektperioden.

Vedtak basert på universitetenes prioriteringer

Årets tildeling av FRIPRO-midler har skjedd i to omganger. I november 2011 vedtok Forskingsrådet hvilke søknader som fikk finansiering over det ordinære FRIPRO-budsjettet.

I desember ble lister over alle søknader som hadde fått hovedkarakter 6 eller 7 i søknadsvurderingen, som ikke hadde fått midler over ordinært budsjett, oversendt universitetene. Universitetene har deretter valgt hvilke av disse prosjektene de ønsker skal få finansiering gjennom Fellesløftet.

Totalt var det 35 søknader fra FRIHUM som kvalifiserte til finansiering over Fellesløftet. Universitetene meldte tilbake hvilke prosjekter de ønsket å prioritere innenfor den økonomiske rammen. Fagkomiteen for FRIHUM har nå formelt godkjent at 21 prioriterte prosjekter får bevilgning over Fellesløftet.

Dette betyr at av totalt 51 søknader til FRIHUM som ble vurdert av fagekspertene til å ha særdeles høy vitenskapelig kvalitet (karakter 6 eller 7), vil 31 få finansiering. Total innvilgelsesprosent for FRIHUM har økt fra 6 til 21 prosent etter Fellesløftet. I tillegg har en søker til ERC Starting Grants fått midler over FRIHUMs budsjett.

Årets budsjett

Forskningsrådets årlige budsjett for den frie prosjektstøtten (FRIPRO) er økt med 200 millioner kroner, takket være Fellesløftet fra universitetene og Kunnskapsdepartementet. Disse midlene er øremerket universitetene, og universitetene har selv avgjort hvilke topprangerte søknader som skal realiseres gjennom Fellesløftet. Totalrammen for FRIPRO for 2012 har vært på 720 millioner kroner.

Prosjektene som får midler over Fellesløftet samfinansieres av det enkelte universitet og Forskningsrådet. Kontrakten inngås mellom institusjonene og Forskningsrådet for det enkelte prosjekt. Prosjektene som får bevilgning følges opp på vanlig måte av Forskningsrådets administrasjon.

Søknadsbehandlingen

De individuelle søknadene ble behandlet i ett av totalt åtte internasjonale fagpanel. Fagpanelene vurderer vitenskapelig kvalitet og rangerer de beste søknadene. Det er fagkomiteen som har det overordnete ansvaret i søknadsbehandlingen og som foretar den endelige beslutningen om tildeling. Fagkomiteen for FRIHUM hadde følgende sammensetning:
 

  • Professor May-Brith Ohman Nielsen, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder (leder)
  • Professor Karen Gammelgaard, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
  • Professor Bente Larsen, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo
  • Professor Bjørnar Olsen, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø
  • Professor Sandra Louise Halverson, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen
  • Professor Nils Gilje, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Professor Tor Anders Åfarli, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU
  • Lektor Ansa Lønstrup, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet
  • Docent Hans Fink, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet
  • Professor Carl Reinhold Bråkenhielm, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet 

 

Publisert:
09.02.2012