Gå direkte til innhold
 

Evaluering av primærnæringsinstituttene

Sju primærnæringsinstitutter er i 2017-18 blitt evaluerte av et nordisk ekspertutvalg. Dette er et ledd i Forskningsrådets plan om å evaluere alle norske forskningsinstitutter innenfor de fire fordelingsarenaene for statlig basisfinansiering.

Evalueringen ble lansert i juni 2018. Les mer i presentasjonen av dette her PDF - 483 KB og i nyhetssaken om resultatene.

Primærnæringsinstituttene er en viktig del av det offentlige apparatet som er bygget opp for å dekke forvaltningen og primærnæringenes behov for forskningsbasert kunnskap.

Instituttene samarbeider med utøvere i primærnæringene, ofte enkeltmannsforetak og svært små bedrifter, om å definere forskningsbehov og utføre forskning. Samtidig spiller primærnæringsinstituttene en viktig rolle i arbeidet med å overføre og implementere forskningsbasert kunnskap i næringene.

Det er Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som finansierer primærnæringsinstituttene.

Følgende sju institutter er evaluerte:

De fem førstnevnte instituttene er tilordnet Retningslinjer for statlig basisbevilgning til forskningsinstitutter og får basisbevilgning gjennom Norges forskningsråd. Havforskningsinstituttet og NIFES er ordinære statlige forvaltningsorganer uten eget styre og får dekket sine driftsutgifter ved bevilgning over statsbudsjettet. I tillegg får disse to instituttene midler til strategiske satsinger kanalisert gjennom Forskningsrådet. 

Mandat og oppgavebeskrivelse

Evalueringen har tre hovedmål:

 1. Evalueringen skal være et kunnskapsgrunnlag i instituttenes arbeid med sin egen strategiske utvikling. Den skal ha søkelys på instituttenes forbedrings- og utviklingsmuligheter. 
 2. Evalueringen skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for Forskningsrådets og departementenes arbeid med å utvikle en målrettet og effektiv instituttpolitikk.
 3. Evalueringen skal gi grunnlag for å vurdere den videre utformingen av Forskningsrådets virkemidler i instituttsektoren.

Evalueringen av primærnæringsinstituttene skal også spesifikt gi et grunnlag for å vurdere finansieringsmodell, organisering og arenastruktur innenfor denne sektoren.

Evalueringsutvalget

Evalueringen skal gjennomføres av et nordisk evalueringsutvalg. Utvalget består av personer med generell kunnskap om instituttsektoren med god innsikt i forsknings- og instituttpolitikken i Norge generelt og for primærnæringssektoren spesielt. Utvalget har også kunnskap om norsk fiskeri- og landbruksnæring og -forvaltning og om primærnæringsinstituttenes oppgaver for forvaltningen. 

Medlemmer:

 • Direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (leder)
 • Preses Lisa Sennerby Forsse, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Stockholm
 • Chef Søren E. Frandsen, Syddansk Universitet (SDU) 
 • ACOM Chair Eskild Kirkegaard, International Council for the Exploration of the Sea, København
 • Direktør Merete Lunde, Vestlandsforskning, Sogndal
 • EVP Sigve Nordrum, Aker BioMarine ASA, Oslo
 • Fagdirektør Ola Chr. Rygh, Landbruksdirektoratet, Oslo
 • Fish Health Manager Merete Bjørgan Schrøder, Norway Royal Salmon ASA, Trondheim
 • Direktør Elisabeth Wilmann, Mattilsynet, Avdeling fisk og sjømat, Oslo
Publisert:
22.06.2015