Gå direkte til innhold
 

Evaluering av miljøinstituttene

Åtte forskningsinstitutter på miljøarenaen er evaluerte av Norges forskningsråd i 2014-2015.

Evalueringsrapporten finner du i høyre kolonne.

Forskningen ved miljøinstituttene er gjennomgående faglig solid. Men instituttene bør orientere seg mer aktivt mot finansieringsmuligheter i EU og Forskningsrådet. De bør også øke samarbeidet med hverandre og med nye partnere i næringslivet og offentlig sektor.

Les nyhetssaken om resultatene fra evalueringen.

Tre formål med evalueringen

For det første skal evalueringen gi instituttene et kunnskapsgrunnlag for sin egen strategiske utvikling. Evalueringen skal være fremtidsrettet med fokus på miljøinstituttenes forbedrings- og utviklingsmuligheter.

For det andre skal evalueringen styrke kunnskapsgrunnlaget for Forskningsrådets og departementenes arbeid med å utvikle en målrettet og effektiv instituttpolitikk. Evalueringen skal gi oppdatert kunnskap om miljøinstituttenes rammebetingelser og hvordan de tilpasser seg disse rammebetingelsene. Evalueringen skal også peke på forbedringsmuligheter – både på systemnivå og instituttnivå.

For det tredje skal evalueringen gi grunnlag for å vurdere utformingen av Forskningsrådets virkemidler fra et instituttpolitisk perspektiv og om det er behov for særskilte utviklingstiltak.

Følgende problemstillinger er vektlagt i evalueringen:
• Instituttenes formål og oppgaver
• Instituttenes rammebetingelser
• Instituttenes rolle i forskningssystemet
• Samspillet mellom instituttene og andre FoU-aktører nasjonalt og internasjonalt
• Relevans og nytte for forvaltning, næringsliv og samfunnet
• Fremtidige utfordringer og muligheter

Åtte institutter

Evalueringen omfatter de åtte miljøinstituttene som får basisbevilgning gjennom Forskningsrådet. Instituttene arbeider innenfor forskningsfeltene naturmiljø, kulturmiljø, samfunnsvitenskap og transport:

CICERO
Nansensenteret for miljø og fjernmåling (NERSC)
Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Transportøkonomisk institutt (TØI) 

Foto: Shutterstock De åtte miljøinstituttene som nå skal evalueres arbeider innenfor forskningsfeltene naturmiljø, kulturmiljø, samfunnsvitenskap og transport. (Foto: Shutterstock)
 

Publisert:
14.01.2014