Gå direkte til innhold
 

Evaluering av lingvistisk forskning ved de fire universitetene (2002)

Evalueringen av lingvistisk forskning ved de fire universitetene ble ferdigstilt i 2002.

Hovedformålet med evalueringen var å
- bidra til fagutvikling
- gi innsikt i styrke, svakhet og utfordringer for den lingvistiske forskningen
- identifisere forhold som bidrar til å fremme kvalitet
- utvide og styrke Forskningsrådets og forskningsmiljøenes kunnskapsgrunnlag
- bidra til læring og endringsarbeid i miljøene

Hovedkonklusjoner og anbefalinger:
- Mer nasjonalt samarbeid om felles prosjekter, samarbeid om veiledning og forskerutdanning.
- Bedre integrasjon og mer samarbeid mellom instituttene på det enkelte fakultet.
- Mer bevisst rekruttering, særlig til deler av lingvistikken.
- Bedre faglig ledelse.

Oppfølging i Forskningsrådet:
En arbeidsgruppe med representanter for fagmiljøene utarbeidet en rapport med følgende forslag til tiltak fra Forskningsrådet:
- Forskningsrådet inviterer til søknader om strategiske prosjekter som blant annet viser hvordan man har forholdt seg til evalueringsrapportens anbefalinger og hvor krav til samarbeid og faglig ledelse står sentralt.
- Forskningsrådet etablerer i samarbeid med Det nasjonale fagrådet for lingvistikk et nasjonalt seminar eller konferanse i første del av 2003, og eventuelt påfølgende år, for blant annet å drøfte konkrete forslag til tiltak som er aktuelle ut fra evalueringsrapportens anbefalinger, men også for å ivareta en "monitorfunksjon" i forhold til fagområdet.
- Forskningsrådet bør arbeide for å få etablert Norsk språkbank.

Oppfølging i fagmiljøene:
En rekke tiltak er iverksatt:
- Mer aktivt samarbeid på en rekke felt.
- Forskerutdanningskurs er i gang.
- NTNU har slått sammen Institutt for anvendt lingvistikk og Lingvistisk instituttt
- Ved Universitetet i Oslo arbeider en aktivt med å utvikle postdoktorstillingene som en del av miljøet. De gis 10% pliktarbeid, og det legges stor vekt på å integrere dem i arbeidsfellesskapet.

 

 

 

Skrevet av:
beh
Publisert:
22.08.2007
Sist oppdatert:
04.03.2009