Gå direkte til innhold
 

Evaluering av kvalitetsreformen (2003-2006)

Samtidig som Kvalitetsreformen ble vedtatt, ble det også vedtatt å gjennomføre en evaluering. Oppdraget med å utlyse evaluerings-oppdraget ble gitt til Forskningsrådet.

Oppdraget som hadde en samlet økonomisk ramme 13 mill. kr., skulle startes opp i 2003 og avsluttes 31.12.2006. Oppdraget ble utlyst før sommeren 2002, og programstyret valgte ut Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og NIFU STEP til å gjennomføre evalueringen i samarbeid.

Selv om det ble understreket at evalueringen skulle være et samarbeidsprosjekt, fastsatte Forskningsrådet en arbeidsdeling mellom Rokkansenteret og NIFU STEP.

Rokkansenteret og Universitetet i Bergen fikk ansvaret for:

  • Gradsreformen
  • Reformens pedagogiske konsekvenser
  • Internasjonalisering
  • Styring og ledelse

NIFU STEP fikk ansvaret for:

  • Kvalitets- og akkrediteringssystemet
  • Insentivbasert finansiering
  • Studiegjennomføring

Det meste av arbeidet i evalueringen har skjedd innenfor rammene av de enkelte
delprosjektene, men for å sikre helhet og sammenheng, har forskergruppen gjennomført en rekke arbeidsseminarer. Forskergruppen har videre arbeidet tett sammen om innhenting av data, ikke minst når det gjelder besøkene ved de utvalgte institusjonene.

Evalueringen baserer seg på et omfattende og variert sett av data. Det er foretatt gjennomgang av sentrale dokumenter, en større survey blant det vitenskapelige personalet, sammen med en toppledersurvey, statistiske data fra en rekke ulike datakilder, en survey blant studenter (Levekårsundersøkelse gjennomført av SSB), samt institusjonsbesøk.

Sluttrapporten er ment som en komprimert framstilling av de viktigste resultatene og analysene fra evalueringen. Rapporten inneholder ingen nye resultater, men bygger direkte på de 10 delrapportene som er publisert, og er redigert i henhold til de delprosjektene som evalueringen besto av. En oversikt over delrapportene er gitt foran i rapporten.

Publisert:
05.03.2008