Gå direkte til innhold
 

Evaluering av humanistisk forskning i Norge

Forskningsrådet har for første gang på 30 år gjennomført en evaluering av hele det humanistiske fagområdet. Oppfølgingsarbeidet er godt i gang i 2018.

Forskningsrådets evaluering av humanistisk forskning i Norge ble lansert i juni 2017, etter en omfattende innsats fra et femtitalls internasjonale eksperter, og de evaluerte institusjonene. Totalt 2300 innmeldte forskere, 97 forskergrupper og 36 ulike institusjoner har blitt evaluert. 

Her kan du laste ned alle rapportene i denne evalueringen.

Her er presentasjonen fra panelleder Shearer West PPTX - 94 KB fra lanseringen 23.06.2017. Her er hele lanseringsseminaret i opptak.

Oppfølging av evalueringen

På bakgrunn av evalueringsrapportene og innspillene fra diskusjonene, arbeider Forskningsrådet nå med konkrete oppfølgingstiltak etter HUMEVAL.

Foreløpig er det tre tiltak som skiller seg ut som spesielt viktige: støtte til forskergrupper og forskerskoler og individuell forskerstøtte.

Formålet med støtte til forskergrupper er å støtte opp om og bidra til institusjonenes egen satsing på sterke miljøer, blant annet gjennom støtte til nettverksarbeid og internasjonalisering, slik at allerede sterke grupper kan løftes opp på et enda høyere nivå.

Midlene gis til insitusjoner som har forskergrupper som i evalueringen fikk karakteren fire («Very good») og fem («Excellent») av fagpanelene. Institusjonene velger selv hvilke av disse forskergruppene de velger å gi midlene til. Slik ønsker vi å støtte opp om institusjonenes strategiske prioriteringer.

For å bidra til at flere forskere får mulighet til å ferdigstille og utgi enkeltarbeider av høy kvalitet, vil vi gi støtte til kortvarige forskningssabbater for enkeltforskere.

Også her må institusjonene prioritere, og det vil variere mellom institusjonene hvor mange sabbater de kan dele ut de neste fire årene.

Gjennom støtte til forskerskoler – disiplinbasert trening for ph.d.-stipendiater i tillegg til ph.d.-programmene ved institusjonene – ønsker vi å styrke institusjonenes strategiske samarbeid om enkeltfag og forskerrekruttering. 

Forskerskoler kan være spesielt viktig for små fag, der det er vanskelig å få til god organisering for forskeropplæring. Her ønsker vi å utvikle skolene i samarbeid med institusjonene. Vi forventer å sette i gang dette tiltaket høsten 2018.

Oppfølgingsutvalg

De første tiltakene vil settes i verk allerede tidlig i 2018, og vil svare konkret på flere av utfordringene som dokumenteres i evalueringen. For å følge med på og bidra til et mer langsiktig oppfølgingsarbeid, vil Forskningsrådet også nedsette et oppfølgingsutvalg bestående av representanter fra forskningsmiljøer og -institusjoner.

Utvalget skal med utgangspunkt i evalueringen se på tiltak og anbefalinger for norsk humaniora på lengre sikt. Utvalget vil blant annet se på tiltak for samarbeid mellom institusjoner og fagmiljøer i Norge.

Tidsplan for oppfølgingsarbeidet

2018 januar  Vi sender ut tilskuddsbrev til institutsjoner som mottar støtte til forskergrupper og forskningssabbater 
  januar/
februar
Mandatet til oppfølgingsutvalet blir klart
  februar Oppfølgingsutvalet blir utnevnt
  høst Støtte til forskerskoler

 

 

Publisert:
14.08.2015
Sist oppdatert:
04.01.2018