Gå direkte til innhold
 

Evaluering av grunnleggende og langsiktig forskning innenfor teknologifagene

Fagevalueringen av grunnleggende og langsiktig forskning innenfor teknologifagene ble gjennomført i 2014. Evalueringen omfattet forskningsgrupper på universiteter, høgskoler og institutter.

Hovedfunn fra evalueringen (2014)

Les nyhetssak om evalueringen og se alle rapportene til høyre på siden.

Alle de 64 forskergruppene som tok del i evalueringen ble vurdert med hensyn til vitenskapelig kvalitet på en skala fra 1 til 5 og med hensyn til relevans og effekt på en skala fra A til E. Figuren viser hvordan de ulike gruppene ble evaluert mot disse kriteriene.

Oppfølgingenstiltak (2018)

For å kunne sette i verk noen umiddelbare tiltak, har Forskningsrådet satt av 30 millioner kroner. Midlene skal gå til finansiering av unge forskertalenter-prosjekter innenfor teknologifag, og lyses ut via FRINATEK med søknadsfrist 25. april 2018. Se også nyhetssaken om oppfølgingen av teknologifagevalueringen.

Dette tiltaket svarer på det punktet som ble sterkest fremhevet av både evalueringskomiteen og oppfølgingsutvalget, nemlig behovet for styrking av "blue sky"-forskning, samt styrking av forskningsgrupper som presterer på internasjonalt eksellent nivå innenfor teknologifaglig grunnforskning. Tiltaket er relevant også for flere av funnene og anbefalingene fra evalueringen, inkludert rekruttering og karriereutvikling, bedring av kjønnsbalansen, økt internasjonal synlighet, samarbeid og mobilitet, samt det å få flere publikasjoner i anerkjente journaler med høy siteringsrate.

I tillegg til utlysningen av oppfølgingsmidler, har Forskningsrådet tatt flere initiativ som treffer andre anbefalinger fra evalueringen. Når det gjelder teknologifaglige forskningssentre, er vi tydelig i vår anbefaling til revidert langtidsplan om en vesentlig styrking av Sentre for fremragende forskning (SFF) og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) for å bygge opp verdensledende fagmiljøer. En slik prioritering bør gå sammen med større bruk av tematisk orienterte sentre på de øvrige prioriterte områdene i langtidsplanen. Dette vil kunne innebære betydelige muligheter for teknologifagene i årene som kommer.

For å styrke og stimulere til internasjonalt samarbeid og mobilitet, kan nå alle forskerprosjekter gjennom en løpende utlysning få dekket kostnader til 3–12 måneder utenlandsopphold for sine PhD- og postdoktor-stipendiater. Ordningen gjelder også for unge forskertalenter. For postdoktorer kan det i tillegg søkes om forlengelse av finansieringen av lønnsmidler, tilsvarende lengden på utenlandsoppholdet.

Når det gjelder evalueringens anbefaling om styrket involvering av industriell og offentlig sektor, bruker vi nå nærings-PhD og offentlig sektor-PhD i en større bredde av programmene og satsingene våre som en del av policyen vår for rekruttering til forskning.

I tillegg jobber Forskningsrådet hele tiden med å utvikle og forbedre virkemidlene og støtteordningene til forskning og utvikling, og fagevalueringene er en sentral del av informasjonsgrunnlaget til dette. Funnene og anbefalingene fra teknologifagevalueringen er dermed viktige elementer i vurderingene av hvordan vi skal videreutvikle støtteordningene våre.

Oppfølgingsutvalget besto av:

 • Ernst Kristiansen, forskningsdirektør, SINTEF Digital (utvalgsleder)
 • Helge Brattebø, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU
 • Cecilie Rolstad Denby, dekan ved Fakultet for realfag og teknologi, NMBU
 • Eva Dugstad, Director for Business Development, Radiumhospitalets forskningsstiftelse
 • Martin Fernø, førsteamanuensis ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB
 • Randi Toreskås Holta, visedekan, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, HSN
 • May Britt Myhr, instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi, UiS
 • Jostein Mårdalen, instituttleder ved Institutt for materialteknologi, NTNU

Gjennomføring av evalueringen

Evalueringen ble gjennomført av tre internasjonale ekspertpaneler med 5-6 panelmedlemmer. Lederne for de tre panelene har sammenfattet hovedkonklusjonene i evalueringen i en hovedrapport i tillegg til de tre panelrapportene.

 • Panel 1: Energy and Process Technology (including: Oil, gas, CO2, fluid mechanics, metallurgy for the process industry, electrical energy)
 • Panel 2: Products, Production, Project Management, Marine Systems and Renewable Energy (including: solar energy, bio energy, marine process technology, sensors and instrumentation/mechatronics, technology for fisheries and aquaculture)
 • Panel 3: Civil Engineering and Marine Structures (including: buildings, roads, water and wastewater engineering, structural mechanics)

Totalt deltok 64 miljøer/forskningsgrupper i evalueringen. Denne evalueringen var den siste i rekken av fagevalueringen innen MNT-fagene i denne omgang. Tidligere evalueringer er kjemi (2009), fysikk (2010), geofag (2011), biologi, medisin og helsefag (2011), IKT (2012) og matematiske fag (2012). Forskningsgrupper som deltok i en av disse evalueringene var med noen få unntak ikke med i teknologifagevalueringen. Miljøene som deltok kom fra 6 universiteter (NTNU, NMBU, UiB, UiS, UiA, UiT), 3 høyskoler (Gjøvik, Østfold, Telemark) og 8 institutter (IFE, NGI, IRIS, MARINTEK, SINTEF Byggforsk, SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Energi, SINTEF Fiskeri og havbruk).

Publisert:
13.11.2013
Sist oppdatert:
27.02.2018
Sideansvarlig:
Bjørnar Solhaug Komissar Seniorrådgiver +4722037560 bjs@forskningsradet.no